آخرین شماره


شماره 1 سال 25
بهار 1400
دانلود فایل

1 - بررسی کیفی ویژگی های دوره تحولی ظهور بزرگسالی در دانشجویان ایرانی: فرهنگ و جنسیت ( DOI : 0)
( محمدعلی نقی زاده - نرجس لاری - الهه حجازی - کیوان صالحی )
2 - رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت: نقش واسطه اي منبع کنترل ( DOI : 0)
( محسن آربزی - فرهاد خرمایی )
3 - تبيين ذهن آگاهي بر اساس تنظيم هيجان و فعاليت نظام هاي بازداري- فعالسازي رفتاري در دانشجويان ( DOI : 0)
( علی نوذری - مهران فرهادی - مسیب یارمحمدی واصل )
4 - بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان ( DOI : 0)
( نسیم ظفر قلیزاده - علی خادمی - رضا تسبیح سازان مشهدی )
5 - تدوین مدل اجتناب متضاد در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر ( DOI : 0)
( معصومه شفیعی - فاطمه رضایی - مسعود صادقی )
6 - تبيين مباني نظري و عملي فن تغيير رفتار سيستمي: ارائة يک فن جديد در مشاوره و روان درماني ( DOI : 0)
( محمد خدایاری فرد - محمدحسن آسایش )
7 - ارتباط نگرش فرزند نسبت به پدر و ساختار شخصيت مرزي: نقش واسطه اي روابط موضوعي ( DOI : 0)
( بهناز عباسی راد - نادر منیر پور - حسن میرزاحسینی )