دکتر فرامرز سهرابی استاد
دکترا
دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی