• شماره های پیشین

 • معرفي نشريه
  علمی

  مجله علمی - پژوهشی روانشناسی 

  فصلنامه انجمن ایرانی روانشناسی

   

   

  مجله علمی- پژوهشی روانشناسی، یکی از مجله های انجمن ایرانی روانشناسی است که به صورت فصلی و دسترسی آزاد منتشر می شود. این مجله از سال ۱۳۷۶ تا کنون به صورت مستمر انتشار یافته است.

  حوزه‌هایی که این مجله مقاله می‌پذیرد عبارت است از:

  • - روانشناسی بالینی و آسیب شناسی روانی
  • - روانشناسی تربیتی و تحولی
  • - روانشناسی شناختی و نوروسایکولوژی
  • - روانشناسی صنعتی-سازمانی
  • - روانشناسی کودکان با نیازهای خاص
  • - روانشناسی خانواده
  • - مشاوره تحصیلی و شغلی و توانبخشی
  • - روانسنجی

  "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPEمی‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید" 

  «به اطلاع محققان می رساند صدور نامه پذیرش و انتشار مقاله، مستلزم پرداخت پانصد هزار تومان به عنوان بخشی از هزینه های جاری مجله است. همچنین در زمان ارسال مقاله لازم است مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به حساب زیر واریز و تصویر آن ارسال گردد. » 

  شماره حساب مجله:

  شماره شبا: IR93 0690 0185 0120 1690 5840 01

  شماره کارت: 4902 2418 8510 5057

  به نام آقای محمد حسین عبداللهی


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - پیش¬بینی افکار خودکشی بر اساس کنترل روان¬شناختی والدین: نقش واسطه¬ای ذهن¬آگاهی
   زهرا اقدامی محبوبه فولادچنگ
   شماره 101 , دوره 26 , بهار 1401
   هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین کنترل روانشناختی والدین با افکار خودکشی بود. شرکت کنندگان شامل 375 نفر (204دختر و 171پسر) ازدانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیرازبودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس کنترل چکیده کامل
   هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین کنترل روانشناختی والدین با افکار خودکشی بود. شرکت کنندگان شامل 375 نفر (204دختر و 171پسر) ازدانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیرازبودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس کنترل روانشناختی والدین سونز و همکاران (2010)، پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بایر و همکاران (2006) و مقیاس افکار خودکشی بک و همکاران (1988) را تکمیل کردند. اعتبار ابزارهای پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی نیز به وسیله روش های تحلیل عامل تاییدی و همسانی درونی تعیین شد. نتایج تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاري نشان دادند مدل پیشنهادي با داده های این پژوهش برازش مناسبی دارد و کنترل روانشناختی والدین به صورت منفی ابعاد ذهن آگاهی را پیش‏بینی می کند. هم چنین یافته ها نشان داد کنترل روانشناختی والدین با واسطه ی ذهن آگاهی بر افکار خودکشی تاثیر غیرمستقیم دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، نتیجه گیری می شود که القای شرم و گناه توسط والدین به منظور پیشرفت یا وابستگی فرزندان مانع بهره‏گیری آنان از ذهن¬آگاهی شده و از این طریق افکار خودکشی در فرزندان تقویت می شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - شیوع انواع نشانه‌های ملال پیش قاعدگی در زنان ایرانی و رابطه آن با دشواری در تنظیم هیجانی و تغییر شدت علائم در ایام کرونا
   سیده زهرا موسوی راضیه خرم آبادی
   شماره 101 , دوره 26 , بهار 1401
   پهدف پژوهش حاضر، تعیین شیوع نشانه‌های ملال پیش‌قاعدگی زنان ایرانی، رابطه آن با دشواری تنظیم هیجانی و نگرش زنان نسبت به قاعدگی و تغییر شدت علائم ملال پیش‌قاعدگی و دشواری تنظیم هیجان طی همه‌گیری کووید 19 بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری، زنان ایرانی در چکیده کامل
   پهدف پژوهش حاضر، تعیین شیوع نشانه‌های ملال پیش‌قاعدگی زنان ایرانی، رابطه آن با دشواری تنظیم هیجانی و نگرش زنان نسبت به قاعدگی و تغییر شدت علائم ملال پیش‌قاعدگی و دشواری تنظیم هیجان طی همه‌گیری کووید 19 بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری، زنان ایرانی در سنین قاعدگی در سال 1399 بودند که از میان آن‌ها 287 نفر به روش در دسترس انتخاب گردید. ابزار پژوهش، فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و غربالگری علائم قبل از قاعدگی بود. بر اساس یافته‌ها تعداد اختلال ملال پیش‌قاعدگی بیشتر از نشانگان پیش‌قاعدگی بود و اکثر زنان، قاعدگی را برای سلامتی طبیعی می‌دانستند. همچنین نشانه‌ها طی همه‌گیری کووید 19 در اکثر زنان بدون تغییر بود. بیشترین فراوانی علائم شدید پیش از قاعدگی، مربوط به خستگی/ کمبود انرژی و کمترین فراوانی مربوط به بی‌خوابی بود. بر اساس تحلیل رگرسیون، دشواری تنظیم هیجان 16 درصد از تغییرات نشانه‌های پیش‌قاعدگی و ابعاد دشواری در انجام رفتارهای هدفمند و فقدان وضوح هیجانی باهم 18 درصد از تغییرات آن را تبیین نمودند. بنابراین با توجه به نقش پیش‌بین تنظیم هیجانی، طراحی مداخلاتی در جهت تنظیم هیجانی زنان شاید بتواند در جهت کاهش نشانه‌های پیش از قاعدگی نقش داشته باشد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی ویژگی های روان‌سنجی و ساختارعاملی نسخه فارسی مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند (SAS)
   شادی حاج حسینی لادن فتی علی فتحی آشتیانی
   شماره 101 , دوره 26 , بهار 1401
   پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی¬های روانسنجی مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند در نمونه¬ای 208 نفری از افراد ایرانی انجام شد. گروه نمونه به روش در دسترس، از میان افراد دارای گوشی هوشمند ساکن تهران انتخاب شدند و مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند و پرسشنامه¬ اعتیاد به اینترنت یانگ را ت چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی¬های روانسنجی مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند در نمونه¬ای 208 نفری از افراد ایرانی انجام شد. گروه نمونه به روش در دسترس، از میان افراد دارای گوشی هوشمند ساکن تهران انتخاب شدند و مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند و پرسشنامه¬ اعتیاد به اینترنت یانگ را تکمیل کردند. جهت بررسی روایی، از روایی سازه و همگرا و برای سنجش اعتبار، از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ استفاده شد. نتیجه¬ تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی سازه و ساختار مقیاس نشان داد که داده¬های پژوهش با مدل هماهنگی دارند، به این صورت که شاخص¬های برازش درمحدوده¬ مناسب قرار داشته و ساختار عاملی آن با شامل 6 زیر مقیاس، مورد تأیید است. روایی همگرای این مقیاس با پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ نیز تأیید شد و عدد (75/0r=) به دست آمد. ضریب همبستگی در بازآزمایی، (93/0r=) و ضریب آلفای کرونباخ برای همسانی درونی، (92/0α=) به دست آمد و اعتبار مقیاس تأیید گردید. در نتیجه، مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند با تعداد 33 ماده و 6 زیرمقیاس، دارای ویژگی¬های روانسنجی مطلوب بوده و ابزاری روا و معتبر برای استفاده در جامعه¬ ایران است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - اثر بخشی آموزش برنامه تاب آوری پنسیلوانیا بر سبك زندگي تحصيلي: رفتارهای بازدارنده سلامت تحصیلی
   رضا دارابی مهدی عربزاده حسن حیدری حسین داوودی
   شماره 101 , دوره 26 , بهار 1401
   هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه تاب¬آوری پنسیلوانیا بر رفتارهاي بازدارنده تحصيلي در دانشجویان بود. در این پژوهشِ شبه¬تجربی با طرح پیش¬آزمون- پس-آزمون همراه با پيگيري، 50 دانشجوی کارشناسی دانشگاه خوارزمی در دو گروه آزمایش و کنترل، قبل و بعد از آموزش به پرسشنامة رفتار چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه تاب¬آوری پنسیلوانیا بر رفتارهاي بازدارنده تحصيلي در دانشجویان بود. در این پژوهشِ شبه¬تجربی با طرح پیش¬آزمون- پس-آزمون همراه با پيگيري، 50 دانشجوی کارشناسی دانشگاه خوارزمی در دو گروه آزمایش و کنترل، قبل و بعد از آموزش به پرسشنامة رفتارهای بازدارنده سلامت تحصيلي شامل مولفه‏هاي درماندگی آموخته شده، اجتناب از کمک¬طلبی، پرخاشگری منفعلانه، اهمال¬کاری تحصیلی، خودناتوان¬سازی، اجتناب از تلاش، فریبکاری تحصیلی، کمال¬گرایی غیرانطباقی پاسخ دادند. گروه آزمايش در 12 جلسه دو ساعته، آموزش برنامه تاب¬آوری را به شیوه گروهی دريافت كردند. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که برنامه آموزشی تاب¬آوری در كاهش مولفه¬هاي درماندگي آموخته¬شده، اجتناب از كمك¬طلبي، پرخاشگري منفعلانه، اهمالكاري تحصيلي و فريبكاري تحصيلي موثر بود. اما بر مولفه¬هاي خودناتوان سازي، اجتناب از تلاش و كمال¬گرايي اثرات معناداري نداشت. به طور کلی، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که برنامة تاب¬آوری پنسیلوانیا در كاهش رفتارهای بازدارنده تحصيلي و کمک به تامین مصونیت روانی فراگیران در مواجهه با مطالبات زندگی تحصیلی اثرگذار است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی و مقایسه روند تحولی هوش شناختی، هوش هیجانی و هوش معنوی از نوجوانی تا بزرگسالی
   مرضيه السادات سجادي نژاد صغرا  اكبري چرمهيني
   شماره 101 , دوره 26 , بهار 1401
   هدف پژوهش حاضر شناخت سیر تحولی هوش شناختی، هوش هیجانی و هوش معنوی و مقایسه چگونگی روند تحولي سه نوع هوش مذكور از نوجواني تا سالمندي بود. این پژوهش یک پژوهشی تحولی از نوع مقطعي و از نظر روش توصيفي از نوع علّي- مقايسه‌اي است. شرکت کنندگان در این پژوهش 691 نفر از شهروندان چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر شناخت سیر تحولی هوش شناختی، هوش هیجانی و هوش معنوی و مقایسه چگونگی روند تحولي سه نوع هوش مذكور از نوجواني تا سالمندي بود. این پژوهش یک پژوهشی تحولی از نوع مقطعي و از نظر روش توصيفي از نوع علّي- مقايسه‌اي است. شرکت کنندگان در این پژوهش 691 نفر از شهروندان ساکن شهر اراک با دامنه سنی 14 تا 80 سال به روش نمونه‏گیری خوشه‏اي تصادفی انتخاب و به پرسشنامه‏هاي هوش معنوی سهرابی و ناصری، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری-گریوز و نسخه بزرگسالان آزمون ماتریس‏های پیشرونده ريون پاسخ دادند. نتايج تحليل داده‏ها به روش تحليل واريانس دو راهه نشان داد كه بين گروه‏هاي مختلف سني از نظر هوش معنوي تفاوت معناداري وجود داشت ولي در هوش شناختي و هيجاني اين تفاوت معنادار نبود. همچنين اثر تعاملي نوع هوش و گروه سني معنادار مشاهده شد. مي‏توان نتيجه گرفت كه روند تحولي هوش شناختي، معنوي و هيجاني در گذر زمان از نوجواني تا سالمندي يكسان نيست و شايد در دوره‏هاي پاياني زندگي با نقصان و زوال يكي از اين هوش‏ها بتوان شاهد افزايش ديگري جهت جبران كاستي‏ها براي حل مسايل زندگي بود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مدل یابی روابط ساختاری بین ابعاد هویت فردی، اجتماعی و ملی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران
   محمد  سلگی
   شماره 101 , دوره 26 , بهار 1401
   پژوهش حاضر با هدف مدل‏یابی روابط ساختاری بین ابعاد هویت فردی، اجتماعی و ملی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. از دو پرسشنامه هويت فردي آدامز، مشهور به پرسشنامه گسترش يافته سنجش عيني من و پرسشنامه هويت اجتماعي ( چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف مدل‏یابی روابط ساختاری بین ابعاد هویت فردی، اجتماعی و ملی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. از دو پرسشنامه هويت فردي آدامز، مشهور به پرسشنامه گسترش يافته سنجش عيني من و پرسشنامه هويت اجتماعي (شامل هویت مدرن، دینی، قومی) و ملی به عنوان ابزار تحقيق استفاده گرديد. اين دو پرسشنامه روي 600 دانشجوي دانشگاه‏هاي شهر تهران (17 دانشگاه شهر تهران به عنوان جامعه آماري پژوهش) به اجرا در آمد و در نهايت 524 پرسشنامه (فاقد ايراد) در سيستم پردازش داده‌ها ثبت و روابط ساختاری آنها در قالب تحلیل مسیر مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد مدل روابط ساختاري متغيرهاي هويت از برازش لازم برخوردار است و اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هویت فردی و اجتماعی بر هویت ملی معنادار است (01/0>P) و فهم هویت ملی بدون توجه به لایه های هویت فرد اجتماعی فهمی کاهش گرایانه است. بر این اساس به سیاست‏گذاران اجتماعی توصیه می‏شود در تلاش برای تقویت هویت ملی در دانشجویان نقش پایگاه‏های هویت فردی و اجتماعی جوانان را در نظر داشته باشند و برای تقویت این مولفه‏ها اقدامات کاربردی صورت دهند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - هنجاریابی پرسشنامه شناخت هایی درباره بدن وسلامتی (کابا)
   مریم خدیرزارع فریده نرگسی فرزاد زندی علیرضا مخبری
   شماره 101 , دوره 26 , بهار 1401
   اعتقادات و باور¬های ناکارآمد درباره بیماری¬ها و علائم بدنی به عنوان عامل خطر¬سازی برای اضطراب سلامتی برآورده شده¬اند. پرسشنامه شناخت¬هایی درباره¬ بدن و سلامتی (کابا) یکی از جامع¬ترین ابزار برای سنجش شناخت سلامت است. هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی این پرسشنامه در ایران بود. چکیده کامل
   اعتقادات و باور¬های ناکارآمد درباره بیماری¬ها و علائم بدنی به عنوان عامل خطر¬سازی برای اضطراب سلامتی برآورده شده¬اند. پرسشنامه شناخت¬هایی درباره¬ بدن و سلامتی (کابا) یکی از جامع¬ترین ابزار برای سنجش شناخت سلامت است. هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی این پرسشنامه در ایران بود. تعداد نمونه¬های این پژوهش شامل ۸۶۹ نفر از دانشجویان مرد و زن مبتلا به اضطراب سلامت دانشگاه آزاد سنندج، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی خرم¬آباد بودند که به صورت نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. این افراد با پرسشنامه‏های کابا و اضطراب سلامت مورد ارزیابی قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار لیزرل به دست آمد. میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 80/0 بود که این مقدار نشان دهنده¬ همسانی درونی مناسب پرسشنامه است. همچنین میزان همبستگی دو فرم موازی در آزمون دو نیمه کردن برای پرسشنامه کابا 61/0 حاصل شده است که این مقدار نیز در حد قابل قبولی می¬باشد. بنابراین به طور کلی می‏توان گفت که پرسشنامه کابا از اعتبار مناسبی برخوردار بوده و می-توان آن را به عنوان یک ابزار معتبر به کار برد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - نقش صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B
   محمد ولی پور بهناز شیدعنبرانی فاطمه داودی حمیدرضا آقامحمديان شعرباف علیرضا گل
   شماره 101 , دوره 26 , بهار 1401
   به دليل شیوع بالای اختلالات شخصیت و تغییر مدل طبقه‌بندی اختلالات شخصیت در DSM-5 هدف مطالعه حاضر تعیین نقش صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‍‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B است. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. نمونه آماری چکیده کامل
   به دليل شیوع بالای اختلالات شخصیت و تغییر مدل طبقه‌بندی اختلالات شخصیت در DSM-5 هدف مطالعه حاضر تعیین نقش صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‍‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B است. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. نمونه آماری 359 نفر (230 نفر زن و 129 نفر مرد) بود که به صورت در دسترس از بین افراد دامنه سنی 18 تا 50 سال شهرستان مشهد انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه تشخیصی شخصیت (PDQ-4)، پرسشنامه شخصیت براساس DSM-5 (PID-5)، پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه (YSQ) (یانگ، 1998) و مقیاس طرحواره‌هاي هیجانی لیهی (LESS) بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده به وسیله‌ نرم‌افزار SPSS-25 تحلیل گردید. یافته‌های این پژوهش نشان داد که متغیرهای قابلیت درک، مهارگسیختگی، اتفاق نظر، روان‌پریشی و خصومت مرضی به شکل معناداری دارای توان پیش‌بینی اختلال شخصیت ضداجتماعی هستند و متغیرهای قابلیت درک، مهارگسیختگی، کنترل، عاطفه منفی، سرزنش، دوام، دیدگاه ساده‌انگارانه به هیجان، نشخوار فکری و کرختی به شکل معناداری دارای توان پیش‌بینی اختلال شخصیت مرزی هستند و متغیرهای خصومت مرضی، احساس گناه، محدودیت مختل، سرزنش، ارزش‌های برتر، روان‌پریشی و اتفاق نظر به شکل معناداری دارای توان پیش‌بینی اختلال شخصیت خودشیفته هستند و متغیرهای اتفاق‌نظر، مهارگسیختگی، خصومت مرضی، گسستگی، عاطفه‌ منفی، گوش‌به‌زنگی و دیگرجهت‌مندی به شکل معناداری دارای توان پیش‌بینی اختلال شخصیت نمایشی هستند. از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B نقش معناداری را دارد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - مدلسازی بین راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری از طریق همسالان در دانش¬آموزان مقطع متوسطه
   محمد مهدی بابائی منقاری مهرداد حامدنیا میلاد عابدی قلیچ قشلاقی
   شماره 101 , دوره 26 , بهار 1401
   هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری از طریق همسالان در دانش¬آموزان متوسطه آمل بود. جامعه آماری شامل 2958 نفر از دانش¬آموزان متوسطه¬ شهرستان آمل بود. 333 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخا چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری از طریق همسالان در دانش¬آموزان متوسطه آمل بود. جامعه آماری شامل 2958 نفر از دانش¬آموزان متوسطه¬ شهرستان آمل بود. 333 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخاب گردید. برای گردآوری پژوهش از پرسشنامه¬ راهبردهای انگیزش برای یادگیری پینتریچ، شامل راهبردهای انگیزشی، خودتنظیمی فراشناختی و یادگیری از همسالان استفاده شد. داده¬ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 و LISREL8.8 و با روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج یافته¬ها نشان داد بین راهبردهای انگیزشی با یادگیری از همسالان رابطه معناداری وجود دارد. بین خودتنظیمی با یادگیری از همسالان نیز رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که باور کنترل یادگیری، جهت گیری هدف درونی و ارزش تکلیف از طریق متغیر خودتنظیمی بر یادگیری از طریق همسالان اثر غیرمستقیم می‌گذارد و خودتنظیمی بر یادگیری از طریق همسالان دانش¬آموزان اثر مستقیم می‌گذارد. با توجه به یافته¬های به دست آمده، بر رشد و گسترش یادگیری از طریق همسالان و راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی در مدارس با توجه به علایق و توانایی¬های دانش¬آموزان تاکید می‏شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - رابطه معلم شاگرد و کمک طلبی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت
   سمانه سادات موسوی شریف زهرا نقش سوگند قاسم زاده
   شماره 101 , دوره 26 , بهار 1401
   هدف پژوهش تعیین رابطه معلم شاگرد و کمک¬طلبی با نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت بود. جامعه این پژوهش دانش‏آموزان پایه‏های هفتم تا نهم شهر تهران است که در سال تحصیلی 99-1398 تحصیل می‌کردند. نمونه این پژوهش را 317 دانش‌آموز دختر و پسر تشکیل داد که به روش نمونه چکیده کامل
   هدف پژوهش تعیین رابطه معلم شاگرد و کمک¬طلبی با نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت بود. جامعه این پژوهش دانش‏آموزان پایه‏های هفتم تا نهم شهر تهران است که در سال تحصیلی 99-1398 تحصیل می‌کردند. نمونه این پژوهش را 317 دانش‌آموز دختر و پسر تشکیل داد که به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های کمک‌طلبی تحصیلی ریان و پنتریچ، رابطه معلم شاگرد مورای و زوریچ، انگیزه پیشرفت هرمنس و اهداف پیشرفت الیوت و مک گریکور پاسخ دادند. داده‌ها به روش همبستگی و تحلیل مسیر بررسی شدند. یافته‌ها نشان داد که اثر مستقیم رابطه معلم شاگرد بر انگیزه پیشرفت و اثر مستقیم تسلط گرایش بر کمک‌طلبی مثبت و معنادار است. اثر مستقیم عملکرد اجتناب بر کمک‌طلبی منفی و معنادار بود. اثر غیر‌مستقیم رابطه معلم شاگرد بر کمک‌طلبی به واسطه هدف تسلط گرایش و همچنین عملکرد اجتناب مثبت و معنادار بود و همچنین اثر غیرمستقیم رابطه معلم شاگرد بر کمک‌طلبی به واسطه انگیزه پیشرفت مثبت و معنادار بود. نتایج این پژوهش برای آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی بویژه برای معلمان به منظور افزایش کمک‌طلبی و رابطه معلم شاگرد و همچنین افزایش انگیزه در میان دانش‌آموزان مفید خواهد بود. جزييات مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی در رابطة بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی
   سجاد بشرپور میرنادر میری
   شماره 87 , دوره 22 , پاییز 1397
   پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة صفات تاریک شخصیت با استعداد خیانت زناشویی و نقش بی اشتیاقی اخلاقی به عنوان یک متغیر واسطه انجام شد. بدین منظور، 204 نفر از منطقه 8 تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه استعداد خیانت زناشویی پولات (2006) چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة صفات تاریک شخصیت با استعداد خیانت زناشویی و نقش بی اشتیاقی اخلاقی به عنوان یک متغیر واسطه انجام شد. بدین منظور، 204 نفر از منطقه 8 تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه استعداد خیانت زناشویی پولات (2006)، پرسشنامه صفات تاریک شخصیت جانسون و وبستر (2010) و پرسشنامه بی اشتیاقی اخلاقی بندورا (1995) را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. تحلیل یافته ها نشان داد هر یک از صفات تاریک شخصیت همبستگی معنادار با متغیرهای بی اشتیاقی اخلاقی و استعداد خیانت زناشویی دارند و همچنین بی اشتیاقی اخلاقی همبستگی معنادار با استعداد خیانت زناشویی دارد. از سوی دیگر، صفات خودشیفتگی و ماکیاول گرایی علاوه بر اثر مستقیم، به واسطه بی اشتیاقی اخلاقی بر استعداد خیانت زناشویی تاثیر غیرمستقیم دارد. در نهایت، با توجه به یافته ها می توان بیان کرد که بی اشتیاقی اخلاقی در رابطه بین صفات خودشیفتگی و ماکیاول گرایی با استعداد خیانت زناشویی نقش واسطه را ایفا می کند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد
   محمد خدایاری فرد غلامرضا سهراب پور الهه حجازی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان با همسر معتاد بود. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح سري زماني پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به شمار میرود. آزمودنیها 44 نفر با نمرۀ عملکرد خانواده پایینتر از میانگین جام چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان با همسر معتاد بود. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح سري زماني پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به شمار میرود. آزمودنیها 44 نفر با نمرۀ عملکرد خانواده پایینتر از میانگین جامعه در منطقۀ 10 تهران بودند که به روش نمونهگیری داوطلبانه انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. هر گروه شامل 2002 نفر بود و هر دو گروه در شرایط یکسان پس از انجام مصاحبه فردی با مقیاس عملکرد خانواده ارزیابی شدند. گروه آزمایش به مدت 01 جلسه تحت روایت درمانگری گروهی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ آزمایشی را دریافت نکرد. در پایان دوره، یک ماه و سه ماه پسازآن هر دو گروه مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند. عملکرد خانواده (حل مشکل، ارتباط، نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی) زنانی که تحت روایت درمانگری گروهی قرار گرفتند نسبت به زنانی که در دوره شرکت نکردند، بهطور چشمگیری افزایش یافت. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی
   طلیعه موسوی هندری مجید محمود علیلو یاسر مدنی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   هدف از انجام این پژوهش، تعیین روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی بود. بدین منظور 377 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه کودک آزاری، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه شخصیت م چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش، تعیین روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی بود. بدین منظور 377 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه کودک آزاری، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه شخصیت مرزی را تکمیل نمودند. داده ها با نرمافزار SMART-PLS و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان میدهد که بین کودک آزاری عاطفی با نشانه های شخصیت مرزی، کودک آزاری جنسی با نشانه های این اختلال شخصیت و طرد با نشانه های این اختلال ارتباط غیرمستقیم و معنی دار از طریق بد تنظیمی هیجانی وجود دارد. همچنین طرد به صورت مستقیم با نشانه های این اختلال مرتبط است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
   محسن افشاری الهه حجازی جواد اژه ای ناهید صادقی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   هدف پژوهش حاضر شناسایی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده (FTPS) در دانش آموزان دبیرستانی و تعیین نقش آن در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان بوده است. بدین منظور تعداد 527 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم که در سال تحصیلی 95-94 در شهر کرج مشغول به تحصیل بودند با چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر شناسایی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده (FTPS) در دانش آموزان دبیرستانی و تعیین نقش آن در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان بوده است. بدین منظور تعداد 527 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم که در سال تحصیلی 95-94 در شهر کرج مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش نمونه گيری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند و به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس چشم انداز زمان آینده و خرده مقیاس حال آینده نگر پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که ساختار مقیاس چشم انداز زمان آینده پس از چرخش واریماکس به وضوح نشان دهندة وجود چهار عامل مستقل است که تا حد بسیار زیادی با دسته بندی هاسمن و شل(2008) از ماده ها همخوانی دارد اما در تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم خرده مقیاس بسط به بار عاملی مناسبی روی سازه چشم انداز زمان آینده نرسید که می توان نتیجه گرفت که چشم انداز زمان آینده در دانش آموزان ایرانی تنها با سه مؤلفه «ارتباط»، «ارزش» و «سرعت» مشخص می شود. همچنین نتایج حاکی از اعتبار مطلوب مقیاس بود. تحلیل رگرسیون نشان داد که این سه مؤلفه به طور معناداری قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان
   سیدولی اله موسوی سجاد رضائی ستاره عاطفی کرجوندانی حمید جوان پرست
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   پژوهش حاضر درصدد است به تعیین نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان بپردازد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی مقطع متوسطه ناحیه 1 شهر رشت در سال تحصیلی 92- 93 بودند. لذ چکیده کامل
   پژوهش حاضر درصدد است به تعیین نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان بپردازد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی مقطع متوسطه ناحیه 1 شهر رشت در سال تحصیلی 92- 93 بودند. لذا نمونه ای به حجم 400 نفر به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب شدند و به مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A)، پرسشنامه روان بنه های ناسازگار یانگ و مقیاس منبع کنترل راتر پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی واسطه ای به روش بارون و کنی تحلیل شدند. تحلیل های همبستگی پیرسون نشانگر رابطه مثبت و معنی دار بین روان بنه حوزه بریدگی و طرد، حوزه خودگردانی- عملکرد مختل، حوزه محدودیتهای مختل، حوزه دیگر جهت مندی، حوزه بازداری و اضطراب اجتماعی به ترتیب با مقادیر 60/0، 55/0، 39/0، 54/0، 50/0 بود. همچنین یافته ها نشان داد در این رابطه منبع کنترل قادر به تعدیل رابطه اضطراب اجتماعی و روان بنه های ناسازگار اولیه (در هیچیک از حوزه ها) نیست. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مقایسة نظامنامة ‏اخلاق حرفه ‏ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا
   بهناز دوران علی فتحی آشتیانی
   شماره 88 , دوره 22 , زمستان 1397
   این مطالعه به مقایسة نظامنامه ‏اخلاق حرفه‏ ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا پرداخته است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه کشورهایی که دارای نظامنامه اخلاق حرفه‏ ای هستند تشکیل داده است. از بین آنها، کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و چکیده کامل
   این مطالعه به مقایسة نظامنامه ‏اخلاق حرفه‏ ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا پرداخته است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه کشورهایی که دارای نظامنامه اخلاق حرفه‏ ای هستند تشکیل داده است. از بین آنها، کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و ایران به صورت هدفمند و براساس پیشرو بودن در تهیه نظامنامه اخلاق حرفه‏ ای انتخاب شدند و اصول و معیارهای اخلاقی آنها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد کلیه نظامنامه‏ های مورد بررسی، به غیر از ایران و آمریکا، بعد از مقدمه، به تعریف مفاهیم و اصطلاحات اصلی پرداخته اند. بعلاوه کلیه نظامنامه‏ ها دارای دو بخش اصلی اصول عمومی و معیارها هستند. اصول عمومی مطرح شده در نظامنامه‏ ها تقریباً مشابه و مشترک بوده و شامل: احترام به شأن افراد، مسئولیت‏ پذیری، یکپارچگی، عدم تبعیض یا عدالت، نیکوکاری و عدم آسیب‏رسانی است. استانداردهای اخلاقی نظامنامه ایران و آمریکا مستقل از اصول عمومی و به طور جداگانه در نظامنامه آمده ‏اند. این در حالی است که در نظامنامه استرالیا، کانادا و انگلیس، معیارها در زیر اصول اخلاقی مرتبط با خود ارائه شده ‏اند. معیارهای اخلاقی نظامنامه ایران تقریبا منطبق با نظامنامه آمریکا است و تفاوت مشاهده شده تنها در ترتیب ارائه معیارها، دو معیار «مسئولیت» و «نگهداری اطلاعات ثبت شده و حق الزحمه» و میزان توضیحات و پرداختن به جزئیات است. با توجه به یافته‏ های پژوهش حاضر به نظر می‏رسد، افزودن تعاریف و توضیحات لازم برای اصطلاحات تخصصی و اصول عمومی و افزودن جزئیات بیشتر به استانداردها و توجه به فرهنگ بومی و دینی می‏تواند به هرچه قابل فهم ‏تر و اجرایی ‏تر شدن نظامنامه ایران کمک کند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم
   جواد اژه ای مریم صیادشیرازی مسعود غلامعلی لواسانی عبدالرحیم کسایی اصفهانی
   شماره 85 , دوره 22 , بهار 1397
   پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم اضطرابی و افزایش پذیرش مادران دارای کودکان اتیسم صورت گرفت. این پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. گروه های آزمایشی شامل دو گرو چکیده کامل
   پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم اضطرابی و افزایش پذیرش مادران دارای کودکان اتیسم صورت گرفت. این پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. گروه های آزمایشی شامل دو گروه درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بود. هر دو گروه ده جلسه درمان را یک بار در هفته دریافت کردند. 12 نفر هم در گروه کنترل گماشته شدند که تحت درمان قرار نگرفتند. به منظور سنجش میزان اضطراب افراد از سیاهه اضطراب بک و جهت سنجش میزان پذیرش از پرسشنامه پذیرش و عمل استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد. مقایسه گروه های درمانی حاکی از آن بود که اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب و ارتقای پذیرش مادران تفاوت محسوسی نداشت، ولی ماندگاری اثر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در مرحله پیش آزمون–پیگیری در کاهش اضطراب و افزایش پذیرش بیشتر از درمان شناختی-رفتاری بود. بنابراین، پژوهش درمجموع حمایتی تجربی برای به کارگیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مادران دارای کودکان اتیسم فراهم می آورد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها
   محمد محمدی جواد اژه ای مسعود غلامعلی لواسانی
   شماره 88 , دوره 22 , زمستان 1397
   هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها بود. جامعة این پژوهش مشتمل بر کلیه زوجینی بودند که به دلیل مشکلات و تعارضات زناشویی و عدم صمیمیت در روابط به سرای سلامت مراجعه نموده بودند. در این پژوهش با بهره گیری از شیوة ن چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها بود. جامعة این پژوهش مشتمل بر کلیه زوجینی بودند که به دلیل مشکلات و تعارضات زناشویی و عدم صمیمیت در روابط به سرای سلامت مراجعه نموده بودند. در این پژوهش با بهره گیری از شیوة نمونه گیری در دسترس، 20 زوجی که بالاترین نمرات را در ابزارهای پژوهش کسب کرده بودند، انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 10 زوج) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، ابزار دلزدگی زناشویی پاینز (1996) و مقیاس میل به طلاق روزولت، جانسون و مورو (1986) بود که توسط شرکت کنندگان هر دو گروه قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید. تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش رویکرد هیجان مدار، باعث کاهش معنادار دلزدگی زناشویی و دو مؤلفة خستگی عاطفی و خستگی روانی در زوجین تحت مداخله شده است، اما در کاهش خستگی جسمانی زوجها مؤثر نبوده است. دیگر نتایج حاکی از آن بود که میل به طلاق در زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری پیدا کرده بود. با توجه به یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آموزش رویکرد هیجان مدار توانسته بر کاهش دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین مؤثر واقع شود. مشاوران و درمانگران خانواده می توانند از یافته های پژوهش حاضر در راستای مداخلات بالینی و درمانی استفاده کنند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی
   لیلا محمدی محمد علی بشارت محمدرضا رضازاده مسعود غلامعلی لواسانی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطة بین معنای زندگی و سلامت روانی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. نمونة پژوهش شامل 337 دانشجو (153پسر، 184دختر) از دانشگاه تهران، در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بودند که با روش نمو چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطة بین معنای زندگی و سلامت روانی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. نمونة پژوهش شامل 337 دانشجو (153پسر، 184دختر) از دانشگاه تهران، در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه معنای زندگی، سیاهه سلامت روانی و فهرست عواطف مثبت و منفی را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، و برای بررسی نقش واسطه ای متغیرها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین معنای زندگی با بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی به ترتیب رابطة مثبت و منفی معنادار وجود داشت. تحلیل آماری داده ها نشان داد که عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی، نقش واسطه ای دارند. بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که توجه به معنای زندگی و ارتقا آن در زندگی دانشجویان سبب افزایش بروز عواطف مثبت و درنتیجه افزایش سطح سلامت روانی و کاهش بروز عواطف منفی و سطح درماندگی روانشناختی می شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
   حمیده محمدی محبوبه فولادچنگ
   شماره 87 , دوره 22 , پاییز 1397
   هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای سبکهای پردازش هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. شرکتکنندگان پژوهش شامل 378نفر (253دختر و 125پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای سبکهای پردازش هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. شرکتکنندگان پژوهش شامل 378نفر (253دختر و 125پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سبکهای دلبستگی، مقیاس سبکهای هویت و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بودند. نتایج تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از آن بود که دلبستگی ایمن، بهواسطه سبک هویت اطلاعاتی، دارای اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و بهواسطه سبک هویت هنجاری، دارای اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان است. دلبستگی اضطرابی، بهواسطه سبکهای هویت اطلاعاتی و هویت هنجاری، اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و بهواسطه سبک هویت اطلاعاتی اثری غیرمستقیم بر راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان دارد. همچنین دلبستگی اجتنابی، بهواسطه سبک هویت سردرگم، دارای اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان است. بر این اساس، سبکهای پردازش هویت، نقش واسطهای بین سبکهای دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان ایفا کردند. جزييات مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • صاحب امتیاز
  انجمن ایرانی روانشناسی
  مدیر داخلی
  دکتر مهناز شاهقلیان (دانشگاه خوارزمی)
  هیئت تحریریه
  دکتر محمد کریم خداپناهی (دانشگاه شهید بهشتی) دکتر علی فتحی آشتیانی (دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج) دکتر محمدحسین عبداللهی (دانشگاه خوارزمی) دکتر فرامرز سهرابی (دانشگاه علامه طباطبائی) دکتر اسفندیار آزاد (دانشگاه بقیه اله عج) دکتر مهناز شاهقلیان (دانشگاه خوارزمی) دکتر ایمان الله بیگدلی (دانشگاه فردوسی مشهد) دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی (دانشگاه تربیت مدرس) ابوالقاسم عیسی مراد (دانشگاه علامه طباطبایی) دکتر ندا نظربلند (دانشگاه شهید بهشتی)
  شاپا: 18808436
  شاپا الکترونیکی: 1680843
  پست الکترونیک
  journal.iranapsy.ir@gmail.com
  آدرس
  تهران، خيابان ولی عصر (عج)، بالاتر از پارک وی، ایستگاه پسیان، پلاک 2993
  تلفن
  02126211501

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 10
  تعداد شماره ها 34
  مقالات چاپ شده 154
  تعداد نویسندگان 2294
  تعداد مشاهده مقاله 324614
  تعداد دانلود مقاله 33264
  تعداد مقالات ارسال شده 1216
  تعداد مقالات رد شده 876
  تعداد مقالات پذیرفته شده 198
  درصد پذیرش 16 %
  زمان پذیرش(روز) 108
  تعداد داوران 104
  آخرین به روزرسانی 1401/03/08