• شماره های پیشین

 • معرفي نشريه
  علمی پژوهشی

  مجله علمی - پژوهشی روانشناسی 

  فصلنامه انجمن ایرانی روانشناسی

   

   

  مجله علمی- پژوهشی روانشناسی، یکی از مجله های انجمن ایرانی روانشناسی است که به صورت فصلی و دسترسی آزاد منتشر می شود. این مجله از سال ۱۳۷۶ تا کنون به صورت مستمر انتشار یافته است.

  حوزه‌هایی که این مجله مقاله می‌پذیرد عبارت است از:

  • - روانشناسی بالینی و آسیب شناسی روانی
  • - روانشناسی تربیتی و تحولی
  • - روانشناسی شناختی و نوروسایکولوژی
  • - روانشناسی صنعتی-سازمانی
  • - روانشناسی کودکان با نیازهای خاص
  • - روانشناسی خانواده
  • - مشاوره تحصیلی و شغلی و توانبخشی
  • - روانسنجی

  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - رابطه فرآیندهای خودنظم‌بخش (بهوشیاری، خودشناسی‌انسجامی و خودمهارگری) با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری: نقش واسطه‌ای وجدان‌گرایی
   مریم کریم پور محمدنقی فراهانی حمید خانی پور
   شماره 99 , دوره 25 , پاییز 1400
   هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای وجدان‌گرایی در ارتباط میان فرایندهای خودنظم‌بخش با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری در یک نمونه‌ی غیربالینی بود. تعداد 210نفر از دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس‌های رگه‎ بهوشیاری بر چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای وجدان‌گرایی در ارتباط میان فرایندهای خودنظم‌بخش با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری در یک نمونه‌ی غیربالینی بود. تعداد 210نفر از دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس‌های رگه‎ بهوشیاری براون و رایان (2003)، پرسشنامه‌ تجدیدنظر شده‌ سنجش اختلال شخصیت وسواسی- جبری مارتوکوویچ (2004)، مقیاس خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران (2008)، فرم کوتاه مقیاس خودمهارگری تنگنی و همکاران (2004) و 10 عامل وجدان‌گرایی پرسشنامه‌ی شخصیت گلدبرگ (1999) پاسخ دادند. با استفاده از روش تحلیل مسیر، نقش واسطه‌ای وجدان‌گرایی در ارتباط میان بهوشیاری و خودمهارگری با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری تأیید شد. بهوشیاری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق وجدان‌گرایی با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی جبری رابطه داشت و رابطه بین خودمهارگری و علائم شخصیت وسواسی جبری به صورت کامل با واسطه‌گری وجدان‌گرایی برقرار بود. به نظر می‌رسد بهوشیاری می تواند عاملی محافظت کننده در برابر تجربه اختلال شخصیت وسواسی جبری باشد و خودمهارگری زیاد در افراد با صفت وجدان گرایی بالا ممکن است زمینه ساز تجربه اختلال شخصیت وسواسی جبری شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) در دانشجویان ایرانی در سال 1398
   فاطمه جعفری آرزو ضاربی عباس عبداللهی سیمین حسینیان
   شماره 99 , دوره 25 , پاییز 1400
   هدف پژوهش حاضر، تهیه نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) اکونور و کیسی (2015) و بررسی ویژگی‌های روان سنجی آن بود. به این منظور، 346 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شاهرود در سال تحصیلی 99-98 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به م چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر، تهیه نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) اکونور و کیسی (2015) و بررسی ویژگی‌های روان سنجی آن بود. به این منظور، 346 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شاهرود در سال تحصیلی 99-98 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس‌ سواد سلامت روان (2015)، مقیاس نگرش به کمک طلبی حرفه‌ای روان‌شناختی- فرم کوتاه فیشر و فارینا (1995)، پرسشنامه اضطراب سلامتی- فرم کوتاه سالکوسکیس و وارویک (2002) و پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند. نتایج پایایی مرکب برای تمامی خرده مقیاس ها بیشتر از 5/0 بود که بیانگر پایایی مطلوب مقیاس می‌باشد. نسبت روایی محتوا بیشتر از 62/0درصد و شاخص روایی محتوا بیشتر از 75/0 درصد بود که نشان از روایی محتوای مناسب مقیاس داشت. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که بار عاملی گویه‌ها بیشتر از 15/0 است و تمام مسیرها از گویه‌ها به متغیر پنهان در سطح. 5/0 معنادار بودند و مقیاس از روایی سازۀ مناسبی برخوردار است. بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مقیاس دارای ساختار عاملی شامل6 خرده مقیاس است. بررسی روایی همزمان با محاسبه همبستگی این مقیاس با مقیاس نگرش به کمک طلبی حرفه‌ای روان‌شناختی- فرم کوتاه فیشر و فارینا (1995)، پرسشنامه اضطراب سلامتی- فرم کوتاه سالکوسکیس و وارویک (2002)، بیانگر رابطه مثبت بین نمرات مقیاس سواد سلامت روان با این پرسشنامه‌ها بود. نتایج نشانگر آن است که مقیاس سواد سلامت روان ابزاری معتبر و مناسب برای استفاده در جامعه ایران است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی رابطه ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه، تمایزیافتگی خود و عملکرد جنسی با تمایل به روابط فرازناشویی.
   مهناز نصیری جونقانی فرهاد اصغری علی پورصفر
   شماره 99 , دوره 25 , پاییز 1400
   خانواده درمانگران و مشاوران ازدواج هرساله با زوجین متعددی روبرو هستند که مشکل آن‌ها روابط فرازناشویی است. این پژوهش به بررسی رابطه‌ی ساختاری طرحواره‌های ناسازگار اولیه، تمایزیافتگی خود و عملکرد جنسی با تمایل به روابط فرازناشویی پرداخت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی چکیده کامل
   خانواده درمانگران و مشاوران ازدواج هرساله با زوجین متعددی روبرو هستند که مشکل آن‌ها روابط فرازناشویی است. این پژوهش به بررسی رابطه‌ی ساختاری طرحواره‌های ناسازگار اولیه، تمایزیافتگی خود و عملکرد جنسی با تمایل به روابط فرازناشویی پرداخت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان زن متأهل دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 97-1396 بود که از بین 1200 نفر، 250 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین دانشکده‌ها انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آماری توصیفی و استنباطی، آزمون سوبل، معادلات ساختاری و آزمون همبستگی پیرسون و نرم‌افزارهای اس پی اس اس نسخه 23 و ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که طرحواره‌های ناسازگار اولیه، تمایزیافتگی خود و عملکرد جنسی بر تمایل روابط فرازناشویی اثر داشتند. طبق یافته‌های پژوهش حاضر رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، تمایزیافتگی و عملکرد جنسی با تمایل به روابط فرازناشویی مستقیم و به ترتیب برابر با (48/2 = t و 20/0=β)، (68/5 = t و 43/0-= β)، (51/2 = t و 16/0-= β) بود. یافته‌ها همچنین نشان داد طرحواره‌های ناسازگار اولیه اثر غیرمستقیم به‌واسطه‌ی تمایزیافتگی بر تمایل به روابط فرازناشویی داشته است (19/4 =t و 21/0=β) و اثر غیرمستقیم به‌واسطه‌ی عملکرد جنسی بر تمایل به روابط فرازناشویی نداشته است (52/0t= و 01/0=β)، بنابراین وجود رابطه غیرمستقیم بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تمایل به روابط فرازناشویی با میانجی‌گری عملکرد جنسی رد (p>0.05) و با میانجی‌گری تمایزیافتگی خود تأیید شد (p<0.05). یافته‌ها در کل بیانگر آن است که طرحواره‌های ناسازگار اولیه، تمایزیافتگی خود و عملکرد جنسی در بروز پدیده‌ی خیانت نقش مؤثر دارد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - رابطه هویت اخلاقی و بهزیستی هیجانی: نقش واسطه گری خودفریبی
   حمید بارانی فریده یوسفی
   شماره 99 , دوره 25 , پاییز 1400
   هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌گری خودفریبی در ارتباط بین هویت اخلاقی و بهزیستی هیجانی بود. روش: شرکت‌کنندگان پژوهش 320 نفر از دانش¬جویان (170 زن و 150 مرد) دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه¬ای انتخاب شدند و پرسشنامه¬های خودفریبی سیرونت چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌گری خودفریبی در ارتباط بین هویت اخلاقی و بهزیستی هیجانی بود. روش: شرکت‌کنندگان پژوهش 320 نفر از دانش¬جویان (170 زن و 150 مرد) دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه¬ای انتخاب شدند و پرسشنامه¬های خودفریبی سیرونت و همکاران (2019)، هویت اخلاقی آکینو و رید (2002) و مقیاس بهزیستی هیجانی کی¬یز و مگیارموئه (2003) را تکمیل کردند. روایی و پایایی مقیاس¬های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل مسیر و نرم‌افزار AMOS-24 استفاده شد. یافته¬ها نشان دادند که مدل پژوهش با داده¬های جمع-آوری شده برازش مطلوبی دارد. هم¬چنین، نتایج نشان¬دهنده رابطه منفی و معنی¬دار ابعاد هویت اخلاقی و خودفریبی، رابطه منفی و معنی¬دار خودفریبی و بهزیستی هیجانی، رابطه مثبت و معنی¬دار درونی¬سازی و بهزیستی هیجانی بود. بین نمادسازی و بهزیستی هیجانی رابطه معنی‌داری به لحاظ آماری وجود نداشت. نقش واسطه¬گری خودفریبی نیز تایید گردید. در مجموع، یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر اهمیت توجه به تاثیرپذیری خودفریبی از هویت اخلاقی و اثرگذاری بر بهزیستی هیجانی دانش¬جویان است. نتایج بر مبنای شواهد پژوهشی و نظری مورد بحث قرار گرفته است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - ارتباط فرزندپروری هلیکوپتری با بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روان در بزرگسالی در حال ظهور
   مهدی عبداله زاده رافی محمدرضا علی شاهی
   شماره 99 , دوره 25 , پاییز 1400
   مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط فرزندپروری هلیکوپتری با عملکرد تحصیلی، بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روان در بزرگسالی در حال ظهور بود. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربت‌حیدریه تشکیل داده بود که از بین آن‌ها ۲۱۹ نفر به چکیده کامل
   مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط فرزندپروری هلیکوپتری با عملکرد تحصیلی، بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روان در بزرگسالی در حال ظهور بود. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربت‌حیدریه تشکیل داده بود که از بین آن‌ها ۲۱۹ نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه فرزندپروری هلیکوپتری، بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روان استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین فرزندپروری هلیکوپتری با بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روان دانشجویان رابطه منفی معناداری وجود دارد (05/0p<). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که فرزندپروری هلیکوپتری با ایجاد خلل در فرایند طبیعی رشد در اوایل بزرگسالی، بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روان دانشجویان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - نقش واسطه‌ای خودپنداره تحصیلی در رابطه بین امید به تحصیل و رفتار غیرمولد تحصیلی
   احسان کشت‌ورز کندازی اکبر رضایی‌فرد عبدالجلال توماج
   شماره 99 , دوره 25 , پاییز 1400
   هدف این پژوهش، بررسي نقش واسطه‌ای خودپنداره تحصیلی در رابطه بین امید به تحصیل و رفتار غیرمولد تحصیلی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم منطقه درودزن در سال تحصیلی 99-1398 بودند. شرکت‌ چکیده کامل
   هدف این پژوهش، بررسي نقش واسطه‌ای خودپنداره تحصیلی در رابطه بین امید به تحصیل و رفتار غیرمولد تحصیلی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم منطقه درودزن در سال تحصیلی 99-1398 بودند. شرکت‌کنندگان 299 دانش‌آموز (167 دختر و 132 پسر) بودند كه به روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌ای انتخاب شدند و مقياس‌های‌ امید به تحصیل (خرمایی و کمری، 1396)، رفتار غیرمولد تحصيلي (ریمکوس، 2012) و سیاهه خودپنداره تحصیلی (چن و تامپسون، 2004) را تكميل كردند. به‌منظور پاسخ‌گویی به فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که امید به تحصیل، هم به‌صورت مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم و از طریق خودپنداره تحصیلی بر رفتار غیرمولد تحصیلی اثر منفی دارد. در مجموع، یافته‌های این پژوهش بیانگر اهمیت توجه به نقش امید به تحصیل و خودپنداره تحصیلی در کاهش رفتار غیرمولد تحصیلی دانش‌آموزان است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تاثیر آموزش خلاقیت نمایشی بر حافظه کاری و درگیری با تکالیف دانش آموزان دوره ابتدایی
   سعید طولابی نرجس متولي زاده
   شماره 99 , دوره 25 , پاییز 1400
   اين پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش خلاقیت نمایشی برحافظه¬کاری و درگیری با تکالیف دانش¬آموزان دوره ابتدایی انجام شد. روش¬ پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پيش آزمون، پس آزمون و مرحله پيگيري با گروه گواه بود. جامعه آماري پژوهش دانش¬آموزان مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه یک شه چکیده کامل
   اين پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش خلاقیت نمایشی برحافظه¬کاری و درگیری با تکالیف دانش¬آموزان دوره ابتدایی انجام شد. روش¬ پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پيش آزمون، پس آزمون و مرحله پيگيري با گروه گواه بود. جامعه آماري پژوهش دانش¬آموزان مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه یک شهر ساوه بودند كه از بین آنها 50 دانش¬آموز پایه دوم با روش نمونه¬گيري در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایشی در یک دوره 12 جلسه¬ای خلاقیت نمایشی مبتني بر تحريكات شنيداري و ديداري حافظه فعال و ايجاد هيجانات مثبت و انگيزش براي انجام تكاليف مدرسه شرکت کردند. براي گرد¬آوري داده¬¬ها از مقياس درگیری تحصیلی و نرم افزار رایانه¬ای«شاخص پردازش اطلاعات حافظه کاری» استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس چندمتغيري با اندازه-گیری مکرر تحليل شد. یافته¬ها نشان داد که آموزش خلاقیت نمایشی منجر به افزايش معنادار ظرفیت پردازش حافظه¬کاری و میزان در¬گیری با تکالیف مدرسه دانش¬¬آموزان شد. اين يافته¬ها در پيگيري دوماهه نيز پايداري خود را نشان دادند. از اين رو مي¬توان نتيجه گرفت که كاربست بازي¬هاي نمايشي خلاقانه در فرايند آموزش، موجب افزایش ظرفیت پردازش حافظه¬فعال و ایجاد انگیزه براي درگيري بيشتر با تکالیف مدرسه در دانش¬آموزان می¬شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - رابطه شفقت¬خود با تنظیم¬هیجان به¬واسطۀ اجتناب از تجربه و عدم تحمل بلاتکلیفی، مدلی از عوامل فراتشخیصی
   نجمه سالارحاجی محمدعلی گودرزی محمدرضا تقوی
   شماره 99 , دوره 25 , پاییز 1400
   براساس رویکرد فراتشخیصی متغیرهای گوناگونی معرفی و یافته¬شده¬اند که ارتباط و اثر آنها بریکدیگر هنوز مورد سئوال است. چهار متغیر مهم و مؤثر فراتشخیصیِ معرفی شده در پژوهش¬ها عبارتند از تنظیم¬هیجان، اجتناب از تجربه، عدم-تحمل¬بلاتکلیفی و شفقت¬خود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واس چکیده کامل
   براساس رویکرد فراتشخیصی متغیرهای گوناگونی معرفی و یافته¬شده¬اند که ارتباط و اثر آنها بریکدیگر هنوز مورد سئوال است. چهار متغیر مهم و مؤثر فراتشخیصیِ معرفی شده در پژوهش¬ها عبارتند از تنظیم¬هیجان، اجتناب از تجربه، عدم-تحمل¬بلاتکلیفی و شفقت¬خود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه¬ای اجتناب از تجربه و عدم¬تحمل¬بلاتکلیفی در ارتباط بین شفقت¬خود و مشکلات تنظیم¬هیجان در دانشجویان بود. این پژوهش در قالب مدل¬یابی از انواع روش¬های همبستگی بود. به این منظور 405 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در نیمسال دوم 98-97 به روش نمونه¬گیری تصادفی از نوع خوشه¬ای چند مرحله¬ای انتخاب شدند. سپس شرکت کنندگان مقیاس شفقت¬خود (فرم¬کوتاه)، پرسشنامه پذیرش و عمل(II)، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی و دشواری در تنظیم¬هیجان را تکمیل کردند. تحلیل داه¬ها به¬وسیلۀ مدل¬یابی معادلات ساختاری و با¬ استفاده از نرم¬افزار AMOS انجام گرفت. مدل تحلیل مسیر نشان داد که شفقت¬خود هم به¬صورت مستقیم و هم با واسطۀ عدم تحمل بلاتکلیفی و اجتناب از تجربه قادر به پیش¬بینی تنظیم¬هیجان بود. بنابراین، می¬توان نتیجه گرفت شفقت‌خود، این توانمندی را در افراد ایجاد می¬کند که با توسل به متغیرهای رویارویی با تجربه و افزایش تحمل بلاتکلیفی به مدیریت هیجان¬های خود بپردازند. براین اساس توجه به تغییرات این دو متغیر در مداخلات مبتنی بر شفقت¬خود برای تنظیم ومدیریت هیجانات حائز اهمیت است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسی شاخص های روانسنجی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی دانشجویان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
   نرگس پورطالب شهرام واحدی
   شماره 99 , دوره 25 , پاییز 1400
   پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی دانشگاهی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی اجرا شد. در این پژوهش 283 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی را تکمیل ک چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی دانشگاهی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی اجرا شد. در این پژوهش 283 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی را تکمیل کردند. جهت تعیین ساختار پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل اصلاح شده نسبت به مدل اولیه از برازش مطلوبی برخوردار است. به این صورت که شاخص های برازش در محدوه مناسب قرار دارند. به علاوه برای ارزیابی پایایی ابزار با استفاده از روش همسانی درونی از آلفای کرونباخ و روایی همگرایی استفاده شد. بر این اساس همسانی درونی در کل نمونه برای زیر مقیاس پشتکار (81/0=α)، زیر مقیاس کمک طلبی سازگارانه و انعکاسی(84/0=α) و برای خرده مقیاس عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی (78/0=α) بود که نشان دهنده پایایی مطلوب ابزار است. با علاوه روایی همگرایی ابزار با پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی میز تایید شد. در کل یافته های پژوهش نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی دانشگاهی از برازش مطلوبی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری روا در سنجش ابعاد تاب آوری تحصیلی دانشجویان استفاده کرد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - بررسی روابط ساختاری سیستم فعال ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری با مشکلات درون سو و برون سو با توجه به نقش میانجی کارکرد های اجرایی گرم و سرد
   مرتضی پورصادق مریم مقدسین جعفر  حسنی
   شماره 99 , دوره 25 , پاییز 1400
   چکیده : هدف: یکی از مشکلاتی که امروزه در جمعیت بزرگسالان جوان مورد توجه قرار گرفته، مشکلات درون سو و برون سو می باشد. تاکنون پژوهش های زیادی در مورد رابطه ی این دو متغیر با سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری و کارکرد های اجرایی انجام شده است، اما پژوهشی در رابطه با نق چکیده کامل
   چکیده : هدف: یکی از مشکلاتی که امروزه در جمعیت بزرگسالان جوان مورد توجه قرار گرفته، مشکلات درون سو و برون سو می باشد. تاکنون پژوهش های زیادی در مورد رابطه ی این دو متغیر با سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری و کارکرد های اجرایی انجام شده است، اما پژوهشی در رابطه با نقش میانجی کارکرد های اجرایی در رابطه با مشکلات درون سو و برون سو و سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری در بزرگسالان جوان انجام نگرفته است. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی روابط ساختاری سیستم فعال ساز و بازداری رفتاری با مشکلات درون سو و برون سو، با توجه به نقش میانجی کارکرد های اجرایی گرم و سرد می باشد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان 18 تا 25 ساله در دانشگاه های تهران در سال 98 بود. هم چنین، نمونه شامل160 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد 19 تا 25 ساله به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و با استفاده از آزمون های شناختی مکعب های کرسی، فلنکر، کارت های ویسکانسین، آزمون قمار، آیوا، استروپ هیجانی و پرسشنامه کاهش ارزش تاخیر، پرسشنامه ی سیستم ارزیابی کودکان و نوجوانان برای افراد 18 تا 25 سال و پرسشنامه ی حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش، مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ‌ها: نتایج نشان داد که رابطه ی مستقیم بین متغیر نهفته سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری با متغیر های نهفته ی کارکرد های اجرایی سرد و گرم(b = -0/71, p value < 0/05) ، مشکلات درون سو (b = 0/33, p value < 0/05) و مشکلات برون سو (b = -0/21, p value < 0/05) معنادار می باشد. هم چنین، رابطه ی غیر مستقیم میان متغیر نهفته ی سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری با متغیر های مشکلات درون سو(b = 0/84, p value < 0/05) و مشکلات برون سو(b = 0/46, p value < 0/05) نیز ضریب مسیر مثبت و معناداری را نشان می دهد. بحث: معنادار بودن رابطه مستقیم سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری با مشکلات درون سو و برون سو نشان می دهد که کژ تنظیمی این دو سیستم، می تواند سبب بروز طیفی از علائم روانپزشکی در افراد شود. هم چنین، معناداری نقش میانجی کارکردهای اجرایی سرد و گرم در رابطه بین سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری و مشکلات درون سو و برون سو، بیانگر آن است که کارکردهای اجرایی می توانند در عملکرد سیستم های بازداری و فعال ساز رفتاری دارای نقش تنظیم کننده باشند و از طریق اعمال کنترل بر این سیستم ها، در رابطه آن ها با مشکلات روانشناختی نقش تنظیمی ایفا نمایند. نتیجه‌گیری: با توجه به امکان اجرای مداخلات شناختی برای بهبود کارکرد های اجرایی و هم چنین، کاربرد تشخیصی نیمرخ های فعالیت سیستم های بازداری و فعال ساز رفتاری و مشکلات کارکرد های اجرایی، نتایج این پژوهش از اهمیت تشخیصی و بالینی برخوردار می باشد. جزييات مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی در رابطة بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی
   سجاد بشرپور میرنادر میری
   شماره 87 , دوره 22 , پاییز 1397
   پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة صفات تاریک شخصیت با استعداد خیانت زناشویی و نقش بی اشتیاقی اخلاقی به عنوان یک متغیر واسطه انجام شد. بدین منظور، 204 نفر از منطقه 8 تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه استعداد خیانت زناشویی پولات (2006) چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة صفات تاریک شخصیت با استعداد خیانت زناشویی و نقش بی اشتیاقی اخلاقی به عنوان یک متغیر واسطه انجام شد. بدین منظور، 204 نفر از منطقه 8 تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه استعداد خیانت زناشویی پولات (2006)، پرسشنامه صفات تاریک شخصیت جانسون و وبستر (2010) و پرسشنامه بی اشتیاقی اخلاقی بندورا (1995) را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. تحلیل یافته ها نشان داد هر یک از صفات تاریک شخصیت همبستگی معنادار با متغیرهای بی اشتیاقی اخلاقی و استعداد خیانت زناشویی دارند و همچنین بی اشتیاقی اخلاقی همبستگی معنادار با استعداد خیانت زناشویی دارد. از سوی دیگر، صفات خودشیفتگی و ماکیاول گرایی علاوه بر اثر مستقیم، به واسطه بی اشتیاقی اخلاقی بر استعداد خیانت زناشویی تاثیر غیرمستقیم دارد. در نهایت، با توجه به یافته ها می توان بیان کرد که بی اشتیاقی اخلاقی در رابطه بین صفات خودشیفتگی و ماکیاول گرایی با استعداد خیانت زناشویی نقش واسطه را ایفا می کند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد
   محمد خدایاری فرد غلامرضا سهراب پور الهه حجازی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان با همسر معتاد بود. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح سري زماني پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به شمار میرود. آزمودنیها 44 نفر با نمرۀ عملکرد خانواده پایینتر از میانگین جام چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان با همسر معتاد بود. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح سري زماني پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به شمار میرود. آزمودنیها 44 نفر با نمرۀ عملکرد خانواده پایینتر از میانگین جامعه در منطقۀ 10 تهران بودند که به روش نمونهگیری داوطلبانه انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. هر گروه شامل 2002 نفر بود و هر دو گروه در شرایط یکسان پس از انجام مصاحبه فردی با مقیاس عملکرد خانواده ارزیابی شدند. گروه آزمایش به مدت 01 جلسه تحت روایت درمانگری گروهی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ آزمایشی را دریافت نکرد. در پایان دوره، یک ماه و سه ماه پسازآن هر دو گروه مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند. عملکرد خانواده (حل مشکل، ارتباط، نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی) زنانی که تحت روایت درمانگری گروهی قرار گرفتند نسبت به زنانی که در دوره شرکت نکردند، بهطور چشمگیری افزایش یافت. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی
   طلیعه موسوی هندری مجید محمود علیلو یاسر مدنی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   هدف از انجام این پژوهش، تعیین روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی بود. بدین منظور 377 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه کودک آزاری، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه شخصیت م چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش، تعیین روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی بود. بدین منظور 377 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه کودک آزاری، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه شخصیت مرزی را تکمیل نمودند. داده ها با نرمافزار SMART-PLS و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان میدهد که بین کودک آزاری عاطفی با نشانه های شخصیت مرزی، کودک آزاری جنسی با نشانه های این اختلال شخصیت و طرد با نشانه های این اختلال ارتباط غیرمستقیم و معنی دار از طریق بد تنظیمی هیجانی وجود دارد. همچنین طرد به صورت مستقیم با نشانه های این اختلال مرتبط است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
   محسن افشاری الهه حجازی جواد اژه ای ناهید صادقی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   هدف پژوهش حاضر شناسایی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده (FTPS) در دانش آموزان دبیرستانی و تعیین نقش آن در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان بوده است. بدین منظور تعداد 527 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم که در سال تحصیلی 95-94 در شهر کرج مشغول به تحصیل بودند با چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر شناسایی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده (FTPS) در دانش آموزان دبیرستانی و تعیین نقش آن در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان بوده است. بدین منظور تعداد 527 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم که در سال تحصیلی 95-94 در شهر کرج مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش نمونه گيری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند و به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس چشم انداز زمان آینده و خرده مقیاس حال آینده نگر پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که ساختار مقیاس چشم انداز زمان آینده پس از چرخش واریماکس به وضوح نشان دهندة وجود چهار عامل مستقل است که تا حد بسیار زیادی با دسته بندی هاسمن و شل(2008) از ماده ها همخوانی دارد اما در تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم خرده مقیاس بسط به بار عاملی مناسبی روی سازه چشم انداز زمان آینده نرسید که می توان نتیجه گرفت که چشم انداز زمان آینده در دانش آموزان ایرانی تنها با سه مؤلفه «ارتباط»، «ارزش» و «سرعت» مشخص می شود. همچنین نتایج حاکی از اعتبار مطلوب مقیاس بود. تحلیل رگرسیون نشان داد که این سه مؤلفه به طور معناداری قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان
   سیدولی اله موسوی سجاد رضائی ستاره عاطفی کرجوندانی حمید جوان پرست
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   پژوهش حاضر درصدد است به تعیین نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان بپردازد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی مقطع متوسطه ناحیه 1 شهر رشت در سال تحصیلی 92- 93 بودند. لذ چکیده کامل
   پژوهش حاضر درصدد است به تعیین نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان بپردازد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی مقطع متوسطه ناحیه 1 شهر رشت در سال تحصیلی 92- 93 بودند. لذا نمونه ای به حجم 400 نفر به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب شدند و به مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A)، پرسشنامه روان بنه های ناسازگار یانگ و مقیاس منبع کنترل راتر پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی واسطه ای به روش بارون و کنی تحلیل شدند. تحلیل های همبستگی پیرسون نشانگر رابطه مثبت و معنی دار بین روان بنه حوزه بریدگی و طرد، حوزه خودگردانی- عملکرد مختل، حوزه محدودیتهای مختل، حوزه دیگر جهت مندی، حوزه بازداری و اضطراب اجتماعی به ترتیب با مقادیر 60/0، 55/0، 39/0، 54/0، 50/0 بود. همچنین یافته ها نشان داد در این رابطه منبع کنترل قادر به تعدیل رابطه اضطراب اجتماعی و روان بنه های ناسازگار اولیه (در هیچیک از حوزه ها) نیست. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مقایسة نظامنامة ‏اخلاق حرفه ‏ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا
   بهناز دوران علی فتحی آشتیانی
   شماره 88 , دوره 22 , زمستان 1397
   این مطالعه به مقایسة نظامنامه ‏اخلاق حرفه‏ ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا پرداخته است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه کشورهایی که دارای نظامنامه اخلاق حرفه‏ ای هستند تشکیل داده است. از بین آنها، کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و چکیده کامل
   این مطالعه به مقایسة نظامنامه ‏اخلاق حرفه‏ ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا پرداخته است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه کشورهایی که دارای نظامنامه اخلاق حرفه‏ ای هستند تشکیل داده است. از بین آنها، کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و ایران به صورت هدفمند و براساس پیشرو بودن در تهیه نظامنامه اخلاق حرفه‏ ای انتخاب شدند و اصول و معیارهای اخلاقی آنها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد کلیه نظامنامه‏ های مورد بررسی، به غیر از ایران و آمریکا، بعد از مقدمه، به تعریف مفاهیم و اصطلاحات اصلی پرداخته اند. بعلاوه کلیه نظامنامه‏ ها دارای دو بخش اصلی اصول عمومی و معیارها هستند. اصول عمومی مطرح شده در نظامنامه‏ ها تقریباً مشابه و مشترک بوده و شامل: احترام به شأن افراد، مسئولیت‏ پذیری، یکپارچگی، عدم تبعیض یا عدالت، نیکوکاری و عدم آسیب‏رسانی است. استانداردهای اخلاقی نظامنامه ایران و آمریکا مستقل از اصول عمومی و به طور جداگانه در نظامنامه آمده ‏اند. این در حالی است که در نظامنامه استرالیا، کانادا و انگلیس، معیارها در زیر اصول اخلاقی مرتبط با خود ارائه شده ‏اند. معیارهای اخلاقی نظامنامه ایران تقریبا منطبق با نظامنامه آمریکا است و تفاوت مشاهده شده تنها در ترتیب ارائه معیارها، دو معیار «مسئولیت» و «نگهداری اطلاعات ثبت شده و حق الزحمه» و میزان توضیحات و پرداختن به جزئیات است. با توجه به یافته‏ های پژوهش حاضر به نظر می‏رسد، افزودن تعاریف و توضیحات لازم برای اصطلاحات تخصصی و اصول عمومی و افزودن جزئیات بیشتر به استانداردها و توجه به فرهنگ بومی و دینی می‏تواند به هرچه قابل فهم ‏تر و اجرایی ‏تر شدن نظامنامه ایران کمک کند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم
   جواد اژه ای مریم صیادشیرازی مسعود غلامعلی لواسانی عبدالرحیم کسایی اصفهانی
   شماره 85 , دوره 22 , بهار 1397
   پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم اضطرابی و افزایش پذیرش مادران دارای کودکان اتیسم صورت گرفت. این پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. گروه های آزمایشی شامل دو گرو چکیده کامل
   پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم اضطرابی و افزایش پذیرش مادران دارای کودکان اتیسم صورت گرفت. این پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. گروه های آزمایشی شامل دو گروه درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بود. هر دو گروه ده جلسه درمان را یک بار در هفته دریافت کردند. 12 نفر هم در گروه کنترل گماشته شدند که تحت درمان قرار نگرفتند. به منظور سنجش میزان اضطراب افراد از سیاهه اضطراب بک و جهت سنجش میزان پذیرش از پرسشنامه پذیرش و عمل استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد. مقایسه گروه های درمانی حاکی از آن بود که اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب و ارتقای پذیرش مادران تفاوت محسوسی نداشت، ولی ماندگاری اثر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در مرحله پیش آزمون–پیگیری در کاهش اضطراب و افزایش پذیرش بیشتر از درمان شناختی-رفتاری بود. بنابراین، پژوهش درمجموع حمایتی تجربی برای به کارگیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مادران دارای کودکان اتیسم فراهم می آورد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها
   محمد محمدی جواد اژه ای مسعود غلامعلی لواسانی
   شماره 88 , دوره 22 , زمستان 1397
   هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها بود. جامعة این پژوهش مشتمل بر کلیه زوجینی بودند که به دلیل مشکلات و تعارضات زناشویی و عدم صمیمیت در روابط به سرای سلامت مراجعه نموده بودند. در این پژوهش با بهره گیری از شیوة ن چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها بود. جامعة این پژوهش مشتمل بر کلیه زوجینی بودند که به دلیل مشکلات و تعارضات زناشویی و عدم صمیمیت در روابط به سرای سلامت مراجعه نموده بودند. در این پژوهش با بهره گیری از شیوة نمونه گیری در دسترس، 20 زوجی که بالاترین نمرات را در ابزارهای پژوهش کسب کرده بودند، انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 10 زوج) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، ابزار دلزدگی زناشویی پاینز (1996) و مقیاس میل به طلاق روزولت، جانسون و مورو (1986) بود که توسط شرکت کنندگان هر دو گروه قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید. تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش رویکرد هیجان مدار، باعث کاهش معنادار دلزدگی زناشویی و دو مؤلفة خستگی عاطفی و خستگی روانی در زوجین تحت مداخله شده است، اما در کاهش خستگی جسمانی زوجها مؤثر نبوده است. دیگر نتایج حاکی از آن بود که میل به طلاق در زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری پیدا کرده بود. با توجه به یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آموزش رویکرد هیجان مدار توانسته بر کاهش دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین مؤثر واقع شود. مشاوران و درمانگران خانواده می توانند از یافته های پژوهش حاضر در راستای مداخلات بالینی و درمانی استفاده کنند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی
   لیلا محمدی محمد علی بشارت محمدرضا رضازاده مسعود غلامعلی لواسانی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطة بین معنای زندگی و سلامت روانی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. نمونة پژوهش شامل 337 دانشجو (153پسر، 184دختر) از دانشگاه تهران، در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بودند که با روش نمو چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطة بین معنای زندگی و سلامت روانی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. نمونة پژوهش شامل 337 دانشجو (153پسر، 184دختر) از دانشگاه تهران، در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه معنای زندگی، سیاهه سلامت روانی و فهرست عواطف مثبت و منفی را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، و برای بررسی نقش واسطه ای متغیرها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین معنای زندگی با بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی به ترتیب رابطة مثبت و منفی معنادار وجود داشت. تحلیل آماری داده ها نشان داد که عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی، نقش واسطه ای دارند. بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که توجه به معنای زندگی و ارتقا آن در زندگی دانشجویان سبب افزایش بروز عواطف مثبت و درنتیجه افزایش سطح سلامت روانی و کاهش بروز عواطف منفی و سطح درماندگی روانشناختی می شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
   حمیده محمدی محبوبه فولادچنگ
   شماره 87 , دوره 22 , پاییز 1397
   هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای سبکهای پردازش هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. شرکتکنندگان پژوهش شامل 378نفر (253دختر و 125پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای سبکهای پردازش هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. شرکتکنندگان پژوهش شامل 378نفر (253دختر و 125پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سبکهای دلبستگی، مقیاس سبکهای هویت و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بودند. نتایج تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از آن بود که دلبستگی ایمن، بهواسطه سبک هویت اطلاعاتی، دارای اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و بهواسطه سبک هویت هنجاری، دارای اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان است. دلبستگی اضطرابی، بهواسطه سبکهای هویت اطلاعاتی و هویت هنجاری، اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و بهواسطه سبک هویت اطلاعاتی اثری غیرمستقیم بر راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان دارد. همچنین دلبستگی اجتنابی، بهواسطه سبک هویت سردرگم، دارای اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان است. بر این اساس، سبکهای پردازش هویت، نقش واسطهای بین سبکهای دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان ایفا کردند. جزييات مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ویژگی¬های روانسنجی ویراست سوم پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی در جامعه ایرانی
   حسن ارمی حمید رضا حسن ابادی ربابه نوری کوروش وحید شاهی علیرضا مرادی
   زمینه: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ویژه نوجوانان ایرانی مبتلا به بیماری¬های قلبی مادرزادی بود. روش: شرکت کنندگان 180نفر نوجوانان 13 تا 18 سال مبتلا به بیماری¬های قلبی مادرزادی و والدین آنها که مراجعه کننده به بیمارستان تخ چکیده کامل
   زمینه: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ویژه نوجوانان ایرانی مبتلا به بیماری¬های قلبی مادرزادی بود. روش: شرکت کنندگان 180نفر نوجوانان 13 تا 18 سال مبتلا به بیماری¬های قلبی مادرزادی و والدین آنها که مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب شهید رجایی در تابستان 97 بودند. پرسشنامه پس از ترجمه، تطبیق و اجرای مقدماتی بر روی نمونه اصلی اجرا شد. علاوه بر پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (PedsQL™ 3.0 ) پرسشنامه های کیفیت زندگی نسخه عمومی (PedsQL™ 4.0) و بخش اضطراب فراگیر پرسشنامه CSI-4 نیز جهت بررسی روایی همگرا و واگرا استفاده شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، آلفا کرونباخ و همبستگی پیرسون برای بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه استفاده شد. نتایج: یافته¬های تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از 7عامل در پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت گزارش نوجوان و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت گزارش پروکسی بود. میان ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه عمومی همبستگی مثبت قابل قبول (001/0≥P) و با ابعاد اضطراب فراگیر در پرسشنامه CSI-4 همبستگی منفی وجود داشت. ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه گزارش نوجوان از 347/0 تا 899/0 و گزارش پروکسی443/0 تا 911/0 به دست آمد. ضرایب بازآزمایی برای تمام ابعاد به جز بعد مشکل در عواض دارو در گزارش نوجوان، بالاتر از 70/0 و در حد قوی بود که نمایانگر ثبات آزمون در طول زمان است. بین ادراک والدین و کودکان از کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری قلبی، در همه ابعاد به غیر از بعد برقراری ارتباط و عوارض دارو همبستگی کم تا نسبتا خوبی (001/0≥P ) نشان داده شد. نتیجه گیری: به طور کلی، پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نسخه نوجوان و پروکسی از روایی و اعتبار قابل قبولی در جامعه ایرانی برخوردار است و می¬تواند در ارزیابی کیفیت زندگی آنها مورد استفاده قرار گیرد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مدل یابی ارتباط ساختاری استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی
   هادی خیرآبادی محمود جاجرمی ابوالفضل بخشی پور
   هدف پژوهش، مدل یابی ارتباط استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل های ساختاری همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال 98 می باشد. از بین شاغلین به تحصیل با روش نمونه گی چکیده کامل
   هدف پژوهش، مدل یابی ارتباط استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل های ساختاری همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال 98 می باشد. از بین شاغلین به تحصیل با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 387 نفر انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های استاندارد نگرش به خوردن (گارنر و همکاران، 1979)، اجتناب تجربی چندبعدی (گامز و همکاران، 2011)، معناي زندگي (استگر و شین، 2010) و ارزیابی استرس دانشجویی (راس، نایبلینگ و هکرت، 1999) را تکمیل نمودند. داده ها با نرم افزار SPSS-23 و AMOS-23 تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری در تحلیل مدل اثر کامل و مدل اثر میانجی کوچکتر از 01/0 بدست آمد. نتایج تحلیل مدل اثر کامل نشان داد که متغیر استرس به صورت مستقیم و در جهت مثبت با متغیر اختلال خوردن ارتباط دارد. تحلیل مدل اثر میانجی نشان داد در ارتباط بین استرس و اختلال خوردن، اجتناب تجربی در جهت مثبت به صورت جزئی و معنای زندگی در جهت منفی به صورت جزئی میانجی گری می کنند. این پژوهش علاوه بر مفهوم سازی اختلال خوردن، رابطه استرس با اختلال خوردن را نشان داد و نقش اجتناب تجربی و معنای زندگی را به عنوان دو عامل زمینه ساز و تداوم بخش که باید در درمان این اختلال در نظر گرفته شوند، آشکار ساخت. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - اثر باورهای انگیزشی و تعلل ورزی برخودتنظیمی با نقش واسطه ای کمک طلبی بر دانش آموزان دوره اول متوسطه
   سوگند قاسم زاده نیره علائی زهرا نقش
   پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه¬ای کمک طلبی در رابطه¬ی بین خودتنظیمی با تعلل ورزی و باورهای انگیزشی انجام شد. تعداد 300 نفر از دانش¬آموزان دختر وپسر دوره¬ی اول متوسطه (هفتم, هشتم, نهم) شهر تهران با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای انتخاب شده و به مقیاس¬ه چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه¬ای کمک طلبی در رابطه¬ی بین خودتنظیمی با تعلل ورزی و باورهای انگیزشی انجام شد. تعداد 300 نفر از دانش¬آموزان دختر وپسر دوره¬ی اول متوسطه (هفتم, هشتم, نهم) شهر تهران با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای انتخاب شده و به مقیاس¬های خودتنظیمی تحصیلی بوفارد (1995), کمک طلبی ریان و پنتریچ (1997), تعلل ورزی تاکمن (1998) و راهبردهای انگیزشیMSLQ (1990) پاسخ دادند. روش پژوهش حاضر در طرح¬های توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل مسیر قرار گرفت. یافته¬ها نشان داد, باورهای انگیزشی بر کمک¬طلبی و خودتنظیمی و کمک طلبی بر خودتنظیمی اثر مثبت معنادار و تعلل ورزی بر خودتنظیمی و کمک¬طلبی و باورهای انگیزشی اثر منفی معنادار دارد. همچنین کمک طلبی در رابطه¬ی بین خودتنظیمی و تعلل¬ورزی و باورهای انگیزشی نقش واسطه¬ای ایفا می¬کند. براساس این یافته¬ها می¬توان نتیجه گرفت تعلل ورزی و باورهای انگیزشی به واسطه¬ی کمک¬طلبی می¬توانند خودتنظیمی را در دانش¬آموزان دستخوش تحول سازند. لذا می¬توان این پژوهش را در سطح خانواده هم بررسی کرد تا بتوان به عوامل موثر بر خودتنظیمی در درون خانواده هم نیز پی برد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - رابطه‌ی وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور
   محمدباقر کجباف سیما پری زاده سحر سوادکوهی صبا قیصری
   هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی بود. نمونه‌ی پژوهش، 161 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای ب چکیده کامل
   هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی بود. نمونه‌ی پژوهش، 161 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی همبستگی از پرسشنامه‌های استانداردی هم‌چون ویژگی‌های شخصیتی (NEO)، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و عزت‌نفس سازمان محور و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای، رفتار شهروندی سازمانی و عزت‌نفس سازمان محور رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج الگوی معادلات ساختاری حکایت از برازندگی الگوی مفروض پژوهش داشت. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت که عزت‌نفس سازمان محور نقش واسطه‌ای در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی دارد. بر این اساس با در نظر گرفتن متغیرهایی هم‌چون وظیفه‌شناسی، توافق جویی و افزایش عزت‌نفس سازمان محور می‌توان میزان عملکرد وظیفه‌ای و رفتارهای شهروندی سازمانی را ارتقاء داد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - آموزش و هویت اخلاقی: واکاوی سهم مدرسه در شکل‌گیری هویت اخلاقی دانش‌آموزان
   حمیده پورتیموری منصوره حاج حسینی
   یکی از رویکردهای مهم در شناخت رفتار اخلاقی و پیشایندهای شکل¬دهنده آن، نقش و تأثیر هویت اخلاقی در بروز این رفتار می¬باشد. در بین عناصر تأثیرگذار بر شکل¬گیری این هویت به عنوان پشتوانه رفتار اخلاقی انسان، آموزش و مدرسه سهم قابل توجهی دارند؛ با این حال، به نقش این عنصر مهم چکیده کامل
   یکی از رویکردهای مهم در شناخت رفتار اخلاقی و پیشایندهای شکل¬دهنده آن، نقش و تأثیر هویت اخلاقی در بروز این رفتار می¬باشد. در بین عناصر تأثیرگذار بر شکل¬گیری این هویت به عنوان پشتوانه رفتار اخلاقی انسان، آموزش و مدرسه سهم قابل توجهی دارند؛ با این حال، به نقش این عنصر مهم در شکل¬گیری هویت اخلاقی دانش¬آموزان کمتر پرداخته شده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی سهم آموزش (رسمی یا آشکار و غیررسمی یا پنهان) و مدرسه در شکل¬گیری هویت اخلاقی دانش¬آموزان انجام شده است. روش انجام پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 15 دانش آموز دختر 15 تا 17 ساله بودند که به روش انتخاب هدفمند بر پایه اصل اشباع و یا تکراری شدن پاسخ¬ها برگزیده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه کیفی و از نوع مصاحبه نیمه ساختاریافته با پرسش¬های باز و استاندارد شده بود و داده¬ها مطابق با رویکرد استراس و گلاسر تحلیل و طبقه¬بندی گردید. یافته¬های پژوهش در دو بعد خانواده و مدرسه دسته¬بندی و مؤلفه¬های استنباطی بر اساس آنها استخراج شدند. با توجه به نتایج به دست آمده از سؤالات، پژوهشگر اینگونه تبیین کرد که در بعد خانواده، ویژگی¬های والدین و سبک¬های فرزندپروری در شکل¬گیری هویت اخلاقی، تعاملات و تأثیرپذیری فرد از جامعه به خصوص مدرسه، تأثیرگذار است. در بعد مدرسه، یافته¬ها حاکی از این است که آگاهی و التزام به قوانین، میزان و چگونگی تشویق¬ها و تنبیه¬ها، نحوه تعامل با همسالان، نحوه تدریس و ویژگی¬های رفتاری معلمان، چگونگی ارتباط¬گیری و برخورد کادر مدرسه، میزان و نوع فعالیت¬های فوق برنامه و فضای مدرسه و نیز محتوای کتب درسی تأثیر بسزایی در شکل¬گیری هویت اخلاقی دانش¬آموزان دارند. همچنین از یافته¬های پژوهش اینگونه بر می¬آید که در بعد مدرسه، شخصیت و رفتار معلمان، هویت اخلاقی شکل¬گرفته در آنها و التزام عملی آنها به آموزه¬های اخلاقی تأثیر ماندگاری بر هویت اخلاقی دانش¬آموزان می¬گذارد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - نقش ناگویی هیجانی در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر مبنای نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده
   فائزه  فرهودی مرضیه فرزادنیا
   پژوهش حاضر که یک پژوهش مقطعی و از نوع همبستگی است، با هدف بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین ناگویی هیجانی و گرایش به رفتارهای پرخطر در دختران دانشجوی مقطع کارشناسی یکی از دانشگاه های استان قم در نیم سال تحصیلی دوم سال 1395-1394 اجرا شد. 470 نفر از چکیده کامل
   پژوهش حاضر که یک پژوهش مقطعی و از نوع همبستگی است، با هدف بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین ناگویی هیجانی و گرایش به رفتارهای پرخطر در دختران دانشجوی مقطع کارشناسی یکی از دانشگاه های استان قم در نیم سال تحصیلی دوم سال 1395-1394 اجرا شد. 470 نفر از دانشجویان در دو مرحله با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و خوشه ای انتخاب شدند و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شدۀ چند بُعدی (MSPSS)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو-20 (TAS-20)، و مقیاس خطرپذیري نوجوانان ایرانی (IARS) را تکمیل کردند. تحلیل ‌داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با نرم‌افزارهایSpss 22 و Lisrel 8/72 انجام شده است. حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به رفتارهای پرخطر، همبستگی منفی معنادار (238/0- = r) دارد. در مقابل، ناگویی هیجانی با گرایش به رفتارهای پرخطر، همبستگی مثبت معنادار (294/0 = r) دارد. تحلیل مسیر نشان داد حمایت اجتماعی ادارک شده، نقش واسطه‌ای در رابطۀ بین ناگویی هیجانی و گرایش به رفتارهای پرخطر (032/0) دارد. با توجه به نقش ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در گرایش به رفتارهای پرخطر، می‌توان از این یافته ها جهت شناسایی افراد در معرض خطر استفاده و از طریق بهبود ناگویی هیجانی و تقویت حمایت اجتماعی ادراک شده، از گرایش آن ها به رفتارهای پرخطر پیشگیری کرد. همچنین، با توجه به نتیجه بدست آمده در خصوص نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین ناگویی هیجانی و گرایش به رفتارهاي پرخطر، می توان با تقویت حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مبتلا به ناگویی هیجانی، گرایش به رفتارهاي پرخطر را در آنها کاهش داد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - عوامل ارتقا تاب‌آوری کارکنان پرستاری درگیر در مراقبت‌های بالینی از بیماران مبتلا به کووید-19
   حمید آروند بهنام  عبدی نسرین عسکرزاد حمیده ارتقایی
   هدف: هدف از تحقیق حاضر احصاء عوامل ارتقاء تاب‌آوری روانی کارکنان پرستاری بیمارستان خانوده در مبارزه با کووید-19 می‌باشد. روش: تحقیق حاضر از حیث هدف اکتشافی بوده و از حیث روش‌، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی می‌باشد. در مرحله کیفی از روش فراترکیب و در مرحله کمی از روش تحقی چکیده کامل
   هدف: هدف از تحقیق حاضر احصاء عوامل ارتقاء تاب‌آوری روانی کارکنان پرستاری بیمارستان خانوده در مبارزه با کووید-19 می‌باشد. روش: تحقیق حاضر از حیث هدف اکتشافی بوده و از حیث روش‌، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی می‌باشد. در مرحله کیفی از روش فراترکیب و در مرحله کمی از روش تحقیق پیمایشی استفاده گردید. یافته‌ها: در مرحله کیفی، عوامل عوامل ارتقا تاب آوری کارکنان پرستاری در مبارزه با کووید 19 در 3 مقوله اصلی شامل مسئولیت جمعی، تقویت شایستگی‌های تاب‌آوری و سبک زندگی کاری، 9 مولفه و 33 شاخص احصا گردید. در مرحله کمی روایی و پایایی سازه‌ای برای کلیه مولفه‌ها بجز حمایت عاطفی علنی و مداوم جمعی تایید گردید. همچنین در رتبه‌بندی اهمیت هریک از مولفه‌های تایید شده، شایستگی سرپرستاران در رهبری تیم‌های پرستاری، در رتبه اول قرار گرفت‌. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه ماهیت بیماری‌ها و چالش‌های سلامت عمومی در حال تغییر هست، دیگر رویکرد زیست‌پزشکی کلاسیک در دوران پسا کرونا جایگاهی ندارد. علاوه بر مراقبت بالینی بیماران ضروریست مسائلی همچون آسیب‌های روانشناختی کارکنان پرستاری که تاثیر عمیق و پایداری بر عملکرد آنان و کیفیت مراقبت بالینی از بیماران دارند، پرداخته شود و در مدیریت مراقبت‌های بالینی نیز استانداردهای جدید متناسب با ماهیت و ویژگیهای بیماری‌های همه‌گیر و نوظهور آینده پیش‌بینی و اجرا نمود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - مقایسه اثر بخشی روان نمایشگری و درمان شناختی رفتاری گروهی بر ترس از ارزیابی منفی، توجه متمرکز برخود و خود انتقادی در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی
   مهدی بکائیان مصطفی بلقان آبادی سید محسن اصغری نکاح زهرا باقرزاده گلمکانی
   زمینه و هدف: ترس از ارزیابی منفی،توجه متمرکز برخود و خود انتقادی از جمله عوامل شناختی مهم در اختلال اضطراب اجتماعی هستند.تاکنون مداخلات درمانی زیادی به منظور بهبود آنها معرفی شده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و روان نمایشگری بر کاهش این نشان چکیده کامل
   زمینه و هدف: ترس از ارزیابی منفی،توجه متمرکز برخود و خود انتقادی از جمله عوامل شناختی مهم در اختلال اضطراب اجتماعی هستند.تاکنون مداخلات درمانی زیادی به منظور بهبود آنها معرفی شده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و روان نمایشگری بر کاهش این نشانگان انجام شده است. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نیمه تجربی با دو گروه ازمون وگروه کنترل می باشد.در این تحقیق 60 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابورکه دارای معیارهای اضطراب اجتماعی بودند، بعنوان نمونه های پژوهش در سه گروه 20 نفره شامل دو گروه ازمون و گروه کنترل بصورت تصادفی تقسیم شدند.هر سه گروه با فرم کوتاه پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی،پرسشنامه کانون توجه و خود انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفتند.پس از12 جلسه 2 ساعته مداخله شناختی رفتاری و روان نمایشگری بصورت جداگانه در گروههای آزمون و عدم مداخله در گروه کنترل، مجدداً عوامل شناختی فوق مورد سنجش قرار گرفتند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد مداخله شناختی رفتاری و روان نمایشگری هر دو باعث کاهش معنی داری در ارزیابی منفی(559/11=F و 001/0=p) توجه متمرکز بر خود(343/5= F و 011/0=p) و خود انتقادی (112/17=F و 001/0=p)در گروههای ازمون در مقایسه با گروه کنترل می شود. این تفاوت بین گروههای آزمون معنی دار ظاهر نشد(p>0/05). نتیجه گیری: هر دو مداخله شناختی رفتاری و روان نمایشگری بر ترس از ارزیابی منفی،توجه متمرکز برخود و خود انتقادی موثرند و می توانند بصورت جایگزین و بسته به شرایط در گروههای مختلف از جمله دانشجویان مورد استفاده قرار گیرند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - نقش واسطه‌ای عاملیت شخصی در رابطه میان دل‌بستگی به والدین و هویت من در پیش‌بزرگسالی
   الهه  حجازی نادیا روحانی زهرا نقش
   پیش‌بزرگسالی به عنوان یک دوره تحولی بر بازه سنی 18 تا 29 سالگی تاکید دارد. از نظر آرنت (2000) این دوره تحولی ویژه کشورهای توسعه یافته است، در حالی که پژوهش‌های انجام شده بیان‌گر حضور این مرحله تحولی در سایر جوامع نیز می‌باشد. با توجه به اهمیت دو سازه‌ی هویت و عاملیت و چکیده کامل
   پیش‌بزرگسالی به عنوان یک دوره تحولی بر بازه سنی 18 تا 29 سالگی تاکید دارد. از نظر آرنت (2000) این دوره تحولی ویژه کشورهای توسعه یافته است، در حالی که پژوهش‌های انجام شده بیان‌گر حضور این مرحله تحولی در سایر جوامع نیز می‌باشد. با توجه به اهمیت دو سازه‌ی هویت و عاملیت و عدم شناخت کافی ابعاد پیش‌بزرگسالی در ایران، هدف مطالعه حاضر تعیین نقش واسطه‌ای عاملیت در رابطه دلبستگی به والدین و هویت من در پیش‌بزرگسالان است. جامعه‌ی آماری این پژوهش تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل یکی از دانشگاه‌های شهر تهران بودند که در بازه‌ی سنی ۱۸ تا ۲۹ سال قرار داشتند. نمونه‌ای با حجم ۵۴۰ نفر به صورت برخط به پرسشنامه‌ای متشکل از مقیاس‌های سیاهه‌ی ابعاد پیش‌بزرگ‌سالی، پرسشنامه‌ی تجارب روابط نزدیک‌ -ساختار رابطه، پرسش‌نامه‌ی عاملیت و پرسشنامه‌ فرآیند هویت من پاسخ دادند. داده‌ها با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند و یافته‌ها نشان دهنده‌ي رابطه‌ی مستقیم، منفی و معنادار دل‌بستگی ناایمن با عاملیت شخصی و رابطه‌ی غیرمستقیم، منفی و معنادار دل‌بستگی ناایمن به والدین و هویت من بودند؛ لذا نقش واسطه‌ای عاملیت شخصی در رابطه‌‌ی میان دل‌بستگی به والدین و هویت من مورد تائید قرارگرفت. در این پژوهش مدل دل‌بستگی به مادر و پدر مورد مقایسه قرار گرفت. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - تدوین مدل علّی تحلیل رفتگی ورزشکاران نخبه در دوران همه¬گیری کووید– 19 بر اساس کمال گرایی ورزشکاران با نقش واسطه ای رفتارهای مربیان
   سحر زارعی محمود محبی حسن غرایاق زندی
   با شیوع کووید-19 ورزشکاران رقابتی برای سازگاری بهینه با این شرایط ملزم هستند تا اهداف و استاندارد عملکردی خود را به طور مدام سازماندهی و پیگیری کنند، در چنین شرایط استرس¬زایی احتمالاً ورزشکاران کمال¬گرا به¬گونۀ اجتناب¬ناپذیری با چالش¬های زیادی در سازماندهی و پیگیری اهدا چکیده کامل
   با شیوع کووید-19 ورزشکاران رقابتی برای سازگاری بهینه با این شرایط ملزم هستند تا اهداف و استاندارد عملکردی خود را به طور مدام سازماندهی و پیگیری کنند، در چنین شرایط استرس¬زایی احتمالاً ورزشکاران کمال¬گرا به¬گونۀ اجتناب¬ناپذیری با چالش¬های زیادی در سازماندهی و پیگیری اهداف عملکردی مواجهه شوند؛ بنابراین این مطالعه به دنبال پاسخ¬گویی به این سوالات بود که در شرايط همه¬گیری، وضعیت تحلیل رفتگی ورزشكاران كمال¬گرا چگونه است و رفتاري مربيان چگونه بر تحليل رفتگي ورزشكاران به ویژه ورزشکاران كمال¬گرا اثرگذار است؟ در این پژوهش مقطعی، 259 ورزشکار نخبه مقیاس¬های کمال¬گرایی، تحلیل رفتگی و رفتارهای مربی را تکمیل کردند. یافته¬ها با استفاده از مدل¬سازی معادلات ساختاری نشان داد که رفتارهای کنترلی مربیان و ابعاد کمال¬گرایی به طور مثبت تحلیل رفتگی ورزشکاران را پیش¬بینی می¬کند و رفتارهای مربیان عاملی واسطه¬گر در رابطه کمال¬گرایی و تحلیل رفتگی ورزشکاران است. نتایج حاکی از آن است که در دوران کرونا هرچه ورزشکاران توانایی کمتری در سازماندهی معیارها و انتظارات عملکردی از خود و دیگران داشته باشند و خود را بیشتر مقید به تحقق خواسته¬های بیرونی بدانند با خطر تحلیل رفتگی مواجه هستند، همچنین در این شرایط، هنگامی¬که مربیان سبک رفتار کنترل کننده¬ای دارند احتمال تحلیل رفتگی ورزشکاران به ویژه در ورزشکاران کمال¬گرا بیشتر می¬شود. جزييات مقاله
 • صاحب امتیاز
  انجمن ایرانی روانشناسی
  مدير مسئول
  دکتر محمدکریم خداپناهی (دانشگاه شهید بهشتی)
  هیئت تحریریه
  دکتر علی فتحی آشتیانی (دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج) دکتر پرویز آزاد فلاح (دانشگاه تربیت مدرس) دکتر اسفندیار آزاد (دانشگاه بقیه اله عج) دکتر جواد اژه ای (دانشگاه تهران) دکتر غلامعلی افروز (دانشگاه تهران) دکتر رضا پورحسین (دانشگاه تهران) دکتر رسول روشن (دانشگاه شاهد) دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی (دانشگاه تربیت مدرس) دکتر فرامرز سهرابی (دانشگاه علامه طباطبائی) دکتر مهناز شاهقلیان (دانشگاه خوارزمی) دکتر محمدحسین عبداللهی (دانشگاه خوارزمی) دکتر محمد علی مظاهری (دانشگاه شهید بهشتی) دکتر علیرضا مرادی (دانشگاه خوارزمی) دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند (دانشگاه شهید چمران) دکتر محمد کریم خداپناهی دکتر ندا نظربلند دکتر حمید طاهر نشاط دوست
  شاپا: 18808436
  شاپا الکترونیکی: 1680843
  پست الکترونیک
  journal.iranapsy.ir@gmail.com
  آدرس
  تهران، خيابان ولی عصر (عج)، بالاتر از پارک وی، ایستگاه پسیان، پلاک 2993
  تلفن
  02126211501

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 9
  تعداد شماره ها 32
  مقالات چاپ شده 134
  تعداد نویسندگان 2166
  تعداد مشاهده مقاله 263587
  تعداد دانلود مقاله 17720
  تعداد مقالات ارسال شده 1142
  تعداد مقالات رد شده 848
  تعداد مقالات پذیرفته شده 188
  درصد پذیرش 16 %
  زمان پذیرش(روز) 80
  تعداد داوران 49
  آخرین به روزرسانی 1400/11/08