ا

 • ابوالمعالی الحسینی.خدیجه تبيين اثر ميزان تحصيلات والدين بر خودپنداره دانش آموزان مقطع متوسطه براساس نقش ميانجي گر کيفيت رابطه والد-فرزند [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • ابوالمعالی.خدیجه تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط والد-فرزند با میانجیگری تاب آوری و توانایی حل مسئله [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • اژه ای.جواد بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • اژه ای.جواد مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • اژه ای.جواد اثربخشی آموزش سه وجهی اشترنبرگ بر بهبود مهارتهای خواندن کودکان نارساخوان [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • اژه ای.جواد نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی [ دوره21, شماره 83 - پاییز سال 1396]
 • اژه ای.جواد بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان [ دوره21, شماره 82 - تابستان سال 1396]
 • اژه ای.جواد بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی در دانش آموزان دختر دبيرستانی [ دوره21, شماره 81 - بهار سال 1396]
 • اژه ای.جواد تحليل چند سطحي ارتباط دانش‏ آموزان با مدرسه از مقطع ابتدايي تا متوسطه [ دوره20, شماره 80 - زمستان سال 1395]
 • اژه ای.جواد استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی [ دوره20, شماره 78 - تابستان سال 1395]
 • اژه ای.جواد رابطۀ خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1394]
 • اژه ای.جواد نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1394]
 • اژه ای.جواد مدل علي تاثیر دلبستگي بر پیشرفت تحصیلي با نقش واسطه ای کنجکاوی [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1393]
 • اژه ای.جواد مکانیسم زیربنایی رابطۀ حافظه کاری و هوش سیال [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1393]
 • اژه ای.جواد نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • اژه ای.جواد اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • اژه ای.جواد هویت تحصیلی دانشجویان ایرانی: یک مطالعة کیفی [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • اژه ای.جواد درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی: یک مطالعه کیفی [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • اژه ای.جواد تحليل پديدارشناسي ادراک دانش آموزان از ويژگي ها و کنش هاي مؤثر معلم در رابطة معلم - دانش آموز [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • اژه ای.جواد تحليل کيفي تجارب خانوادگي جانبازان اعصاب و روان: يک پژوهش پديدارشناختي [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • اژه ای.جواد طراحي بستة آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي و اثر بخشي بهزيستي روان شناختي و حرمت خود در نوجوانان افغانستاني مقيم ايران [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • اژه ای.جواد اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • اژه ای.عاطفه بررسی ترس از ارزیابی به عنوان میانجی در رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • استیری.زهرا طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • اسدزاده.حسن رابطه خودتنظیمی با تاب آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • اسدی.زینب نقش کمال گرايي و مثبت انديشي والدين، در پيش بيني مهارت هاي اجتماعي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • اسماعیلی نسب.مریم مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • اسماعیلی.مریم اثربخشی برنامة آموزشی ذهن آگاهی مثبت بر پاسخ به تنیدگی و علائم افسردگی نوجوانان پسر دارای نشانه های افسردگی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • اصغری ابراهیم آباد.محمدجواد نقش واسطه اي سبک هاي عشق ورزي در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت زناشويي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • اعرابیان.اقدس تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط والد-فرزند با میانجیگری تاب آوری و توانایی حل مسئله [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • افروز.حمیدرضا درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی: یک مطالعه کیفی [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • افشاری.افروز کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر علايم خلقی و جسمی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • افشاری.محسن بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • افشاری.محسن بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • افلاکی.الهام نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • اکبری.زهرا استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی [ دوره20, شماره 78 - تابستان سال 1395]
 • اکرمی. لیلا نقش واسطه اي سبک هاي فرزندپروري والدين با مشکلات دورة بلوغ [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • امیری.سهراب تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • امیری.شعله تنوع و سرعت استقرار فرآیندها و راهبردهای نظم بخش هیجان های غم، خشم، ترس و درد در کودکان: یک مطالعة کيفی [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • امین نژاد.پروین بررسي روابط ساختاري بين ذهن آگاهي ورزشي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب رقابتي ورزشکاران [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]

آ

 • آتش افروز.عسگر مدل يابي رابطة ساختاري امنيت و شادکامي اجتماعي با نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي: مورد مطالعه شهر اهواز [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • آربزی.محسن رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت: نقش واسطه اي منبع کنترل [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • آریانپور.حمیدرضا هویت تحصیلی دانشجویان ایرانی: یک مطالعة کیفی [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • آزاد فلاح.پرویز اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ناحیه ای مغز با توجه به اضطراب و زودانگیختگی [ دوره20, شماره 79 - پاییز سال 1395]
 • آزاد فلاح.پرویز مقایسه نظام های مغزی/رفتاری و مکانیسم های دفاعي در افراد دارای رگه های افسردگي و اضطراب [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1393]
 • آزاد فلاح.پرویز مکانیسم زیربنایی رابطۀ حافظه کاری و هوش سیال [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1393]
 • آزادفلاح.پرویز اثر القای عاطفة مثبت بر روی کنش شناختی کلامی با توجه به بعد شخصیتی برونگرایی [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • آسایش.محمدحسن تبيين مباني نظري و عملي فن تغيير رفتار سيستمي: ارائة يک فن جديد در مشاوره و روان درماني [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • آقامحمدیان شعرباف.حمیدرضا نقش صفات مرضي، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيش بيني اختلالات شخصيت خوشة C [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • آقامحمدیان شعرباف.حمیدرضا نقش نظم جويي شناختي هيجان و تعامل مادر-کودک در پيش بيني بهزيستي روانشناختي مادران داراي کودک ناتوان ذهني [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]

ب

 • باباپور خیرالدین.جلیل رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • بارانی.دکتر رابطه هیجان تحصیلی امید و بی صداقتی تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • بارانی.دکتر رابطه اميد به تحصيل و رويکرد به يادگيري: بررسي نقش واسطه اي خودتنظيمي تحصيلي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • بارانی.دکتر رابطه منش هاي اخلاقي با ابعاد بي صداقتي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودفريبي [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • باقری.حدیث رابطة هوش هیجانی و خودکار آمدی مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • بخشی.نگین بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامة نيمرخ شايستگي هيجاني [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • بشارت.محمد علی نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • بشارت.محمد علی نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • بشرپور.سجاد نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی در رابطة بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • بشلیده.کیومرث اثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حیطه های زندگی کاری و خودکارآمدی مقابله شغلی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • بشلیده.کیومرث رابطة توانمندسازی ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی: با نقش میانجی فرسودگی شغلی [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • بندار کاخکی.زهرا نقش نظم جويي شناختي هيجان و تعامل مادر-کودک در پيش بيني بهزيستي روانشناختي مادران داراي کودک ناتوان ذهني [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • به پژوه.احمد اثربخشی برنامۀ آموزش پذیرش و تعهد بر پذیرش کودکان اتیستیک توسط مادران [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • بهرامی.علیرضا ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • بهرامی.فاطمه مدل علي تاثیر دلبستگي بر پیشرفت تحصیلي با نقش واسطه ای کنجکاوی [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1393]
 • بهرامی.محسن رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • بهره دار.محمدجعفر نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]

پ

 • پازکی.سارا اثربخشی برنامۀ آموزش پذیرش و تعهد بر پذیرش کودکان اتیستیک توسط مادران [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • پرهون.هادی عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظۀ کاذب [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1394]
 • پری زاده.سیما رابطة توانمندسازی ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی: با نقش میانجی فرسودگی شغلی [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • پناغی.لیلی الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • پورشریفی.حمید رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • پهلوان مازندرانی.مرضیه مقایسه نظام های مغزی/رفتاری و مکانیسم های دفاعي در افراد دارای رگه های افسردگي و اضطراب [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1393]

ت

 • تسبیح سازان مشهدی.رضا بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • تلخابی.محمود اثربخشي آموزش تفکر علمي بر مهارت حل مسئله در کودکان پيش دبستاني: طراحي و کاربست ابزار جديد حل مسئله [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • تنها.زهرا بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]

ج

 • جزایری.سید مجتبی مقایسه نظام های مغزی/رفتاری و مکانیسم های دفاعي در افراد دارای رگه های افسردگي و اضطراب [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1393]
 • جلالی.پیوند نقش تعدیل کنندۀ ذهن آگاهی در رابطۀ بین افسردگی، اضطراب و تنیدگی با بهزیستی روان شناختی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • جلیلوند.محمدامین مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • جوان پرست.حمید نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • جوکار.بهرام تحليل پديدارشناسي ادراک دانش آموزان از ويژگي ها و کنش هاي مؤثر معلم در رابطة معلم - دانش آموز [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]

چ

 • چراغ ملایی.لیلا کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر علايم خلقی و جسمی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • چشمی.فاطمه طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]

ح

 • حاج حسینی.منصوره نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • حاج حسینی.منصوره طراحي بستة آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي و اثر بخشي بهزيستي روان شناختي و حرمت خود در نوجوانان افغانستاني مقيم ايران [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • حجازی.الهه بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • حجازی.الهه اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • حجازی.الهه اثربخشی آموزش سه وجهی اشترنبرگ بر بهبود مهارتهای خواندن کودکان نارساخوان [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • حجازی.الهه نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی [ دوره21, شماره 83 - پاییز سال 1396]
 • حجازی.الهه بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی در دانش آموزان دختر دبيرستانی [ دوره21, شماره 81 - بهار سال 1396]
 • حجازی.الهه تحليل چند سطحي ارتباط دانش‏ آموزان با مدرسه از مقطع ابتدايي تا متوسطه [ دوره20, شماره 80 - زمستان سال 1395]
 • حجازی.الهه نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1394]
 • حجازی.الهه رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • حجازی.الهه هویت تحصیلی دانشجویان ایرانی: یک مطالعة کیفی [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • حجازی.الهه مفهوم سازی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی براساس مطالعة کیفی داده بنیاد [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • حجازی.الهه درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی: یک مطالعه کیفی [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • حجازی.الهه تحليل پديدارشناسي ادراک دانش آموزان از ويژگي ها و کنش هاي مؤثر معلم در رابطة معلم - دانش آموز [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • حجازی.الهه نقش تعديل کنندگي همدلي در رابطه بين قضاوت اخلاقي و رفتار اخلاقي در دانش آموزان [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • حجازی.الهه اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • حجازی.الهه اثربخشي آموزش تفکر علمي بر مهارت حل مسئله در کودکان پيش دبستاني: طراحي و کاربست ابزار جديد حل مسئله [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • حجازی.الهه طبقه بندی توانمندی های منش و فضایل با تأکید بر فرهنگ [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • حجازی.الهه بررسی کیفی ویژگی های دوره تحولی ظهور بزرگسالی در دانشجویان ایرانی: فرهنگ و جنسیت [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • حجتی.قصیده رابطۀ بين سبک دلبستگی و هويت اخلاقی: نقش واسطه ای همدلی [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • حسن آبادی.حمیدرضا رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • حسن زاده.سعید اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • حسنی راد.مرجان مقايسة اثربخشي روان درمانگري مثبت نگر گروهي و روان نمايشگري بر افزايش نگرش معنوي در زنان مبتلا به درد مزمن [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • حسنی راد.مرجان طبقه بندی توانمندی های منش و فضایل با تأکید بر فرهنگ [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • حسنی.جعفر بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • حسنی.جعفر اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی و درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی مبتنی بر اینترنت در افراد مبتلا به بی خوابی همبود با افسردگی [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • حسنی.فریبا مقايسة تاب آوري و راهبردهاي مقابله با تنيدگي بين داوطلبان شرکت در جنگ ضد داعش و سربازان [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • حسینی طبقدهی.لیلا نقش کمال گرايي و مثبت انديشي والدين، در پيش بيني مهارت هاي اجتماعي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • حسینی.سید رحمان بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان [ دوره21, شماره 82 - تابستان سال 1396]
 • حشم دار.سارا اثر توان بخشی شناختی رایانه ای بر بهبود اختلال شناختی خفیف وظرفیت حافظة کاری [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • حمایت طلب.رسول مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • حیدری.علی عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظۀ کاذب [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1394]

خ

 • خادمی.علی بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • خاکشور کامه علیا.محمد نقش صفات مرضي، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيش بيني اختلالات شخصيت خوشة C [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • خانجانی.زینب رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • خجسته.میلاد بررسي روابط ساختاري بين ذهن آگاهي ورزشي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب رقابتي ورزشکاران [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • خدایاری فرد.محمد اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • خدایاری فرد.محمد نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1394]
 • خدایاری فرد.محمد تبيين مباني نظري و عملي فن تغيير رفتار سيستمي: ارائة يک فن جديد در مشاوره و روان درماني [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • خدایاری فرد.محمد رابطۀ بين سبک دلبستگی و هويت اخلاقی: نقش واسطه ای همدلی [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • خداياري فرد.محمد ساخت مقياس بين المللي دينداري با رويکرد مقايسة بين فرهنگي [ دوره20, شماره 77 - بهار سال 1395]
 • خداياري فرد.محمد طبقه بندی توانمندی های منش و فضایل با تأکید بر فرهنگ [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • خرمایی.فرهاد پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي با واسطه گري خودشفقت ورزی [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • خرمایی.فرهاد رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت: نقش واسطه اي منبع کنترل [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • خرمائی.فرهاد رابطه هیجان تحصیلی امید و بی صداقتی تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • خرمائی.فرهاد رابطه اميد به تحصيل و رويکرد به يادگيري: بررسي نقش واسطه اي خودتنظيمي تحصيلي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • خرمائی.فرهاد رابطه منش هاي اخلاقي با ابعاد بي صداقتي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودفريبي [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • خضری آذر.هیمن نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی [ دوره21, شماره 83 - پاییز سال 1396]
 • خلیلی.شیوا بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان [ دوره21, شماره 82 - تابستان سال 1396]

د

 • دوران. بهناز مقایسة نظامنامة ‏اخلاق حرفه ‏ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • دهقان طزرجانی.مهناز رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • دهقان.ابوالفضل رابطة بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی: نقش واسطه ای ذهن آگاهی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]

ر

 • راه پیما.سمیرا رابطه اميد به تحصيل و رويکرد به يادگيري: بررسي نقش واسطه اي خودتنظيمي تحصيلي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • ربّانی.زینب رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • رحیمی احمدآبادی.سمیه بررسي رابطة والد کودک در پيش بيني نارضايتي جنسيتي در زنان و مردان تراجنسي [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • رحیمیان بوگر.اسحق رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • رزمجویی.دامون رابطة هوش هیجانی و خودکار آمدی مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • رستگار.احمد مقایسة الگوی ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • رستم پور.مریم نقش تعديل کنندة معنا در کار در رابطة خودرهبري و سرماية عاطفي و سرمايه­ گذاري جمعي عاطفي [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • رسول زاده طباطبائی.کاظم نقش واسطه اي سبک هاي عشق ورزي در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت زناشويي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • رضازاده.محمدرضا نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • رضایی شریف.علی تحليل چند سطحي ارتباط دانش‏ آموزان با مدرسه از مقطع ابتدايي تا متوسطه [ دوره20, شماره 80 - زمستان سال 1395]
 • رضایی.زینب نقش تعديل کنندگي همدلي در رابطه بين قضاوت اخلاقي و رفتار اخلاقي در دانش آموزان [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • رضایی.علی محمد نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • رضایی.فاطمه تدوین مدل اجتناب متضاد در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • رضایی.مرضیه استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی [ دوره20, شماره 78 - تابستان سال 1395]
 • رضائی.سجاد نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • رضوی اصطهباناتی.زینب السادات ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • روشن.رسول مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]

ز

 • زارع.حسین رابطۀ باورهای هوشی با خودگردانی در یادگیری [ دوره19, شماره 76 - زمستان سال 1394]
 • زارع.حسین رابطة ادراک مخاطره و نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد با میانجی گری سبک های تصمیم گیری [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • زارع.حسین مقایسة الگوی ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • زارع.حسین اثربخشی برنامة توانبخشی شناختی توجه و حافظه بر فراخنای حافظة کاری واجی و رشد زبان بیانی و دریافتی کودکان کاشت حلزون شده [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • زارع.حسین اثر توان بخشی شناختی رایانه ای بر بهبود اختلال شناختی خفیف وظرفیت حافظة کاری [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • زارعی.حیدر علی خلاقیت هیجانی و یادگیری خودراهبر: نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • زردی گیکلو.بهمن بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جدید صفات چهارگانة تاریک شخصیت [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • زرندی.علیرضا تنوع و سرعت استقرار فرآیندها و راهبردهای نظم بخش هیجان های غم، خشم، ترس و درد در کودکان: یک مطالعة کيفی [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • زیدآبادی.رسول طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • زیدآبادی.رسول بررسي روابط ساختاري بين ذهن آگاهي ورزشي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب رقابتي ورزشکاران [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • زینالی.شیرین سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر با غذا خوردن هيجاني کودک: نقش واسطه اي تنظيم هيجان کودک [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]

س

 • ساعی.الهام رابطة هوش هیجانی و خودکار آمدی مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • سپهوند.تورج نقش معنویت محیط کاری و تاب آوری در پیشبینی بهزیستی روانشناختی کارکنان [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • سپهوند.رضا رابطه قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي در محل کار با ميانجيگري فرسودگي هيجاني [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • سپهوند.مهدیه رابطه قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي در محل کار با ميانجيگري فرسودگي هيجاني [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • سرشار.عاطفه بررسی رابطة کمال گرایی و سازگاری هیجانی با نقش واسطه باورهای انگیزشی [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • سرشار.مهدیه سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر با غذا خوردن هيجاني کودک: نقش واسطه اي تنظيم هيجان کودک [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • سعادتی شامیر.ابوطالب رابطه خودتنظیمی با تاب آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • سقزی.ایوب نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • سلیم احمد.ژاکاو نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • سهراب پور.غلامرضا اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]

ش

 • شاهقلیان.مهناز اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ناحیه ای مغز با توجه به اضطراب و زودانگیختگی [ دوره20, شماره 79 - پاییز سال 1395]
 • شجاعی مهر.پروانه رابطۀ امنيت روانی، حمايت اجتماعی و تاب­­ آوری با بروز اختلال تنيدگی پس از سانحه [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • شریفی.طیبه نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • شریفی.علی اکبر اثربخشی برنامة توانبخشی شناختی توجه و حافظه بر فراخنای حافظة کاری واجی و رشد زبان بیانی و دریافتی کودکان کاشت حلزون شده [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • شریفی.علی اکبر اثر توان بخشی شناختی رایانه ای بر بهبود اختلال شناختی خفیف وظرفیت حافظة کاری [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • شریفی.مسعود ارزیابي های شناختي، راهبردهای مقابله ای، خوش بیني و بهزیستي ذهني [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1393]
 • شفیعی.معصومه تدوین مدل اجتناب متضاد در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • شکری.امید ارزیابي های شناختي، راهبردهای مقابله ای، خوش بیني و بهزیستي ذهني [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1393]
 • شکوهی یکتا.محسن اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • شهابی کاسب.محمدرضا طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • شهابی وند.سمیه کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر علايم خلقی و جسمی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • شهابی.روح الله مکانیسم زیربنایی رابطۀ حافظه کاری و هوش سیال [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1393]
 • شهیدی.شهریار الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • شیخ الاسلامی.راضیه ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • شیخ الاسلامی.راضیه رابطة بین سبک دلبستگی و بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • شیخ الاسلامی.راضیه رابطه بین کمالگرایی و بهزیستی فضیلت گرا: نقش واسطه ای خودشفقت ورزی [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • شیخ الاسلامی.راضیه رابطه هیجان تحصیلی امید و بی صداقتی تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • شیدعنبرانی.بهناز نقش بدرفتاري هاي عاطفي دوران کودکي در پيش بيني پرخاشگري بزرگسالي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • شیدعنبرانی.بهناز نقش صفات مرضي، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيش بيني اختلالات شخصيت خوشة C [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • شیدعنبرانی.بهناز نقش نظم جويي شناختي هيجان و تعامل مادر-کودک در پيش بيني بهزيستي روانشناختي مادران داراي کودک ناتوان ذهني [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]

ص

 • صادقی.کامبیز ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • صادقی.مسعود تدوین مدل اجتناب متضاد در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • صادقی.ناهید بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • صالح صدق پور.بهرام رابطه خودتنظیمی با تاب آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • صالح نجفی.مهسا مفهوم سازی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی براساس مطالعة کیفی داده بنیاد [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • صالحی.کیوان بررسی کیفی ویژگی های دوره تحولی ظهور بزرگسالی در دانشجویان ایرانی: فرهنگ و جنسیت [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • صلایانی.فائزه نقش واسطه اي سبک هاي عشق ورزي در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت زناشويي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • صیادشیرازی.مریم مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]

ط

 • طالبی.سعید مقایسة الگوی ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • طالع پسند.سیاوش رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • طبیبی.زهرا نقش بدرفتاري هاي عاطفي دوران کودکي در پيش بيني پرخاشگري بزرگسالي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]

ظ

 • ظفر قلیزاده.نسیم بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]

ع

 • عابدی.احمد نقش واسطه اي سبک هاي فرزندپروري والدين با مشکلات دورة بلوغ [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • عابدی.محمدرضا بررسي رابطة والد کودک در پيش بيني نارضايتي جنسيتي در زنان و مردان تراجنسي [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • عابدینی.نیلوفر اثر القای عاطفة مثبت بر روی کنش شناختی کلامی با توجه به بعد شخصیتی برونگرایی [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • عاطفی کرجوندانی.ستاره نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • عاف نژاد.محسن رابطه قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي در محل کار با ميانجيگري فرسودگي هيجاني [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • عباس زاده روگوشوئی.راضیه نقش واسطه اي سبک هاي عشق ورزي در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت زناشويي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • عباسی راد.بهناز ارتباط نگرش فرزند نسبت به پدر و ساختار شخصيت مرزي: نقش واسطه اي روابط موضوعي [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • عبداللهی.محمد حسین تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • عبداللهی.محمد حسین ساختار عاملی و ارایة مدل برای تحول مثبت جوانی در نوجوانان ایرانی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • عبداللهی.محمدحسین رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • عبداللهی.محمدحسین بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • عبداللهی.محمدحسین عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظۀ کاذب [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1394]
 • عبدخدایی.زهرا الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • عربی.الهام نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • عریضی.حمیدرضا بررسی ترس از ارزیابی به عنوان میانجی در رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • عریضی.حمیدرضا رابطة ویژگیهای انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • عریضی.حمیدرضا اثر تعديلي عدم قطعيت در محيط کار در رابطه بين ابهام نقش و پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • عزیزی.هاجر رابطه بین ویژگی های شخصیتی، رفتار اخلاقی و احساس گناه با رفتار شهروندی اجباری [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • عطادخت.اکبر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جدید صفات چهارگانة تاریک شخصیت [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • عطایی.مریم رابطه خودتنظیمی با تاب آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • عظیمی. مریم اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی و درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی مبتنی بر اینترنت در افراد مبتلا به بی خوابی همبود با افسردگی [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • علی اکبری دهکردی.مهناز رابطة ادراک مخاطره و نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد با میانجی گری سبک های تصمیم گیری [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • علیزاده.مژده بررسی پديدارشناختی عوامل آرامش بخش در دانشجويان [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • عنبری.علی مدل يابي رابطة ساختاري امنيت و شادکامي اجتماعي با نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي: مورد مطالعه شهر اهواز [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • عیسی زادگان.علی تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]

غ

 • غباری بناب.باقر رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • غضنفری.احمد نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود اثربخشی برنامۀ آموزش پذیرش و تعهد بر پذیرش کودکان اتیستیک توسط مادران [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی [ دوره21, شماره 83 - پاییز سال 1396]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان [ دوره21, شماره 82 - تابستان سال 1396]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی در دانش آموزان دختر دبيرستانی [ دوره21, شماره 81 - بهار سال 1396]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی [ دوره20, شماره 78 - تابستان سال 1395]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود رابطۀ خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1394]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود رابطة بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی: نقش واسطه ای ذهن آگاهی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود هویت تحصیلی دانشجویان ایرانی: یک مطالعة کیفی [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود مفهوم سازی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی براساس مطالعة کیفی داده بنیاد [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود تحليل کيفي تجارب خانوادگي جانبازان اعصاب و روان: يک پژوهش پديدارشناختي [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود طراحي بستة آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي و اثر بخشي بهزيستي روان شناختي و حرمت خود در نوجوانان افغانستاني مقيم ايران [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]

ف

 • فارسی نژاد.معصومه اثربخشی آموزش سه وجهی اشترنبرگ بر بهبود مهارتهای خواندن کودکان نارساخوان [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • فتحی آشتیانی.علی اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ناحیه ای مغز با توجه به اضطراب و زودانگیختگی [ دوره20, شماره 79 - پاییز سال 1395]
 • فتحی آشتیانی.علی مقایسة نظامنامة ‏اخلاق حرفه ‏ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • فتحی آشتیانی.علی نقش تعدیل کنندۀ ذهن آگاهی در رابطۀ بین افسردگی، اضطراب و تنیدگی با بهزیستی روان شناختی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • فتحی آشتیانی.مینا رابطة بین سبک دلبستگی و بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • فتحی چگنی.فریبرز رابطه قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي در محل کار با ميانجيگري فرسودگي هيجاني [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • فراهانی.محمد تقی ساختار عاملی و ارایة مدل برای تحول مثبت جوانی در نوجوانان ایرانی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • فرزاد.ولی الله مکانیسم زیربنایی رابطۀ حافظه کاری و هوش سیال [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1393]
 • فرهادی.مهران تبيين ذهن آگاهي بر اساس تنظيم هيجان و فعاليت نظام هاي بازداري- فعالسازي رفتاري در دانشجويان [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • فرهادیان.فاطمه نقش بدرفتاري هاي عاطفي دوران کودکي در پيش بيني پرخاشگري بزرگسالي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • فضلعلی.ندا نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • فولادچنگ.محبوبه رابطة بین بیش درگیری والدین و رفتار غیرمولد تحصیلی فرزندان [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • فولادچنگ.محبوبه نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • فولادچنگ.محبوبه نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین ارزشهای فرهنگی (فردگرایی-جمع گرایی) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • فولادچنگ.محبوبه رابطه هیجان تحصیلی امید و بی صداقتی تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • فیروزبخت.سمیرا بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده و خود تنظیمی انگیزشی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]

ق

 • قاسمی.محمود ساختار عاملی و ارایة مدل برای تحول مثبت جوانی در نوجوانان ایرانی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • قاضی نژاد.نیکو تحليل کيفي تجارب خانوادگي جانبازان اعصاب و روان: يک پژوهش پديدارشناختي [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • قاضي طباطبايي.محمود تحليل چند سطحي ارتباط دانش‏ آموزان با مدرسه از مقطع ابتدايي تا متوسطه [ دوره20, شماره 80 - زمستان سال 1395]
 • قبادی.اکرم نقش واسطه ای شیوه های مقابله با تنیدگی در رابطه بین تفکر خلاق و بهزیستی روان شناختی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • قربان جهرمی.رضا نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1394]
 • قطبی نژاد بهر آسمانی.اورانوس مقايسة اثربخشي روان درمانگري مثبت نگر گروهي و روان نمايشگري بر افزايش نگرش معنوي در زنان مبتلا به درد مزمن [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • قنبرلو.سلمان رابطۀ خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1394]

ک

 • کارشکی.حسین نقش تعديل کنندگي همدلي در رابطه بين قضاوت اخلاقي و رفتار اخلاقي در دانش آموزان [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • کاکولکی.پریناز رابطة ویژگیهای انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • کدیور.پروین رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • کدیور.پروین بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • کدیور.پروین مفهوم سازی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی براساس مطالعة کیفی داده بنیاد [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • کرمی.جهانگیر رابطۀ امنيت روانی، حمايت اجتماعی و تاب­­ آوری با بروز اختلال تنيدگی پس از سانحه [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • کریمی.رضا اثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حیطه های زندگی کاری و خودکارآمدی مقابله شغلی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • کسایی اصفهانی.عبدالرحیم مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • کشاورز.سمیرا نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • کشمیری.مرتضی نقش تعدیل کنندۀ ذهن آگاهی در رابطۀ بین افسردگی، اضطراب و تنیدگی با بهزیستی روان شناختی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • کلانتری.مهرداد بررسي رابطة والد کودک در پيش بيني نارضايتي جنسيتي در زنان و مردان تراجنسي [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • کنگاوری.سوسن رابطة ادراک مخاطره و نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد با میانجی گری سبک های تصمیم گیری [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • کيانی.مسعود بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی در دانش آموزان دختر دبيرستانی [ دوره21, شماره 81 - بهار سال 1396]

گ

 • گراوند.یاسر مدل يابي رابطة ساختاري امنيت و شادکامي اجتماعي با نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي: مورد مطالعه شهر اهواز [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • گل پرور.محسن نقش تعديل کنندة معنا در کار در رابطة خودرهبري و سرماية عاطفي و سرمايه­ گذاري جمعي عاطفي [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • گل محمدیان.محسن نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • گل.علیرضا نقش بدرفتاري هاي عاطفي دوران کودکي در پيش بيني پرخاشگري بزرگسالي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • گل.علیرضا نقش صفات مرضي، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيش بيني اختلالات شخصيت خوشة C [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • گودرزی.احمد ارزیابي های شناختي، راهبردهای مقابله ای، خوش بیني و بهزیستي ذهني [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1393]

ل

 • لاری.نرجس تحليل پديدارشناسي ادراک دانش آموزان از ويژگي ها و کنش هاي مؤثر معلم در رابطة معلم - دانش آموز [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • لاری.نرجس بررسی کیفی ویژگی های دوره تحولی ظهور بزرگسالی در دانشجویان ایرانی: فرهنگ و جنسیت [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • لاله.حدیثه بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جدید صفات چهارگانة تاریک شخصیت [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • لطیفیان.مرتضی بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده و خود تنظیمی انگیزشی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • لیوارجانی.شعله مدل ساختاري اختلال وسواس جبري براساس کمالگرايي ناسازگار و کنترل روانشناختي والدين [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]

م

 • محب.نعیمه مدل ساختاري اختلال وسواس جبري براساس کمالگرايي ناسازگار و کنترل روانشناختي والدين [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • محققی.حسین نقش واسطه ای بازخورد خشم در رابطه بین ناگویی هیجان و مهارت های ارتباطی [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • محمدی فر.محمد علی رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • محمدی.پروین طراحي بستة آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي و اثر بخشي بهزيستي روان شناختي و حرمت خود در نوجوانان افغانستاني مقيم ايران [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • محمدی.حمیده نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • محمدی.حمیده نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین ارزشهای فرهنگی (فردگرایی-جمع گرایی) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • محمدی.لیلا نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • محمدی.محمد اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • محمدی.محمدرضا طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • محمود علیلو.مجید روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • محمودی کیا.مریم رابطه تعارض کار- خانواده با فشار روانشناختی و رضایت زندگی [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • محمودی.هیوا رابطه سبک های دلبستگی و گرایش به خودکشی با نقش تعدیل کنندگی خودانتقادی و وابستگی در دانشجویان [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • مدرس غروی.سید مرتضی بررسي رابطة والد کودک در پيش بيني نارضايتي جنسيتي در زنان و مردان تراجنسي [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • مدنی.یاسر روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • مدنی.یاسر رابطة بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی: نقش واسطه ای ذهن آگاهی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • مرادی.جلیل ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • مرادی.علیرضا عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظۀ کاذب [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1394]
 • مرادی.علیرضا اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی و درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی مبتنی بر اینترنت در افراد مبتلا به بی خوابی همبود با افسردگی [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • مرتضوی.نرگس السادات اثر تعديلي عدم قطعيت در محيط کار در رابطه بين ابهام نقش و پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • مرزبان.عباس مدل علي تاثیر دلبستگي بر پیشرفت تحصیلي با نقش واسطه ای کنجکاوی [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1393]
 • مسجدی.نفیسه رابطه بین ویژگی های شخصیتی، رفتار اخلاقی و احساس گناه با رفتار شهروندی اجباری [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • مظاهری.محمدعلی الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • معاصر.حمید خلاقیت هیجانی و یادگیری خودراهبر: نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • مقدم زاده.علی درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی: یک مطالعه کیفی [ دوره23, شماره 92 - زمستان سال 1398]
 • ملتفت.قوام بررسی رابطة کمال گرایی و سازگاری هیجانی با نقش واسطه باورهای انگیزشی [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • ملک پور.مختار نقش واسطه اي سبک هاي فرزندپروري والدين با مشکلات دورة بلوغ [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • ملک زاده.لیدا اثربخشي آموزش تفکر علمي بر مهارت حل مسئله در کودکان پيش دبستاني: طراحي و کاربست ابزار جديد حل مسئله [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • ملک نیا.آرزو سادات تبيين اثر ميزان تحصيلات والدين بر خودپنداره دانش آموزان مقطع متوسطه براساس نقش ميانجي گر کيفيت رابطه والد-فرزند [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • ملکی.مصطفی نقش واسطه ای بازخورد خشم در رابطه بین ناگویی هیجان و مهارت های ارتباطی [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • منیر پور.نادر ارتباط نگرش فرزند نسبت به پدر و ساختار شخصيت مرزي: نقش واسطه اي روابط موضوعي [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • موسوی هندری.طلیعه روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • موسوی.سیدولی اله نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان [ دوره22, شماره 86 - تابستان سال 1397]
 • مولوی.حسین تنوع و سرعت استقرار فرآیندها و راهبردهای نظم بخش هیجان های غم، خشم، ترس و درد در کودکان: یک مطالعة کيفی [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • مومنی.خدامراد رابطۀ امنيت روانی، حمايت اجتماعی و تاب­­ آوری با بروز اختلال تنيدگی پس از سانحه [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]
 • مهبد.مینا رابطة بین بیش درگیری والدین و رفتار غیرمولد تحصیلی فرزندان [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]
 • مهبد.مینا پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي با واسطه گري خودشفقت ورزی [ دوره22, شماره 88 - زمستان سال 1397]
 • مهدوی مزده.مامک رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • میرزاحسینی.حسن ارتباط نگرش فرزند نسبت به پدر و ساختار شخصيت مرزي: نقش واسطه اي روابط موضوعي [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • میری.میرنادر نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی در رابطة بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]

ن

 • ناجی.الهام سادات اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • نادری.یزدان عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظۀ کاذب [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1394]
 • نادی.محمد علی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، رفتار اخلاقی و احساس گناه با رفتار شهروندی اجباری [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • ناصح صالح قدیر.زانا مقايسة تاب آوري و راهبردهاي مقابله با تنيدگي بين داوطلبان شرکت در جنگ ضد داعش و سربازان [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • نامور طباطبایی.سید سجاد نقش بدرفتاري هاي عاطفي دوران کودکي در پيش بيني پرخاشگري بزرگسالي [ دوره24, شماره 93 - بهار سال 1399]
 • نامور طباطبایی.سید سجاد نقش صفات مرضي، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيش بيني اختلالات شخصيت خوشة C [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • نبی زاده.صفدر نقش واسطه ای بازخورد خشم در رابطه بین ناگویی هیجان و مهارت های ارتباطی [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • نجاتی.وحید الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • نعامی.اشواق اثربخشی برنامة توانبخشی شناختی توجه و حافظه بر فراخنای حافظة کاری واجی و رشد زبان بیانی و دریافتی کودکان کاشت حلزون شده [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • نعامی.عبدالزهرا رابطه تعارض کار- خانواده با فشار روانشناختی و رضایت زندگی [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • نقش.زهرا نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • نقش.زهرا رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی [ دوره22, شماره 87 - پاییز سال 1397]
 • نقش.زهرا اثربخشي آموزش تفکر علمي بر مهارت حل مسئله در کودکان پيش دبستاني: طراحي و کاربست ابزار جديد حل مسئله [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]
 • نقش.زهرا رابطۀ بين سبک دلبستگی و هويت اخلاقی: نقش واسطه ای همدلی [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • نقی زاده.محمدعلی بررسی کیفی ویژگی های دوره تحولی ظهور بزرگسالی در دانشجویان ایرانی: فرهنگ و جنسیت [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • نوذری.علی تبيين ذهن آگاهي بر اساس تنظيم هيجان و فعاليت نظام هاي بازداري- فعالسازي رفتاري در دانشجويان [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • نوشادی.ناصر نقش واسطه ای شیوه های مقابله با تنیدگی در رابطه بین تفکر خلاق و بهزیستی روان شناختی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • نیکدل.فریبرز نقش واسطه ای شیوه های مقابله با تنیدگی در رابطه بین تفکر خلاق و بهزیستی روان شناختی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • نیکدل.فریبرز بررسی رابطة کمال گرایی و سازگاری هیجانی با نقش واسطه باورهای انگیزشی [ دوره21, شماره 84 - زمستان سال 1396]

و

 • وکیلی هریس.شهرام مدل ساختاري اختلال وسواس جبري براساس کمالگرايي ناسازگار و کنترل روانشناختي والدين [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]

ه

 • هاشمی گلستان.نسرین سادات نقش نظم جويي شناختي هيجان و تعامل مادر-کودک در پيش بيني بهزيستي روانشناختي مادران داراي کودک ناتوان ذهني [ دوره24, شماره 96 - زمستان سال 1399]
 • هاشمی.سید اسماعیل اثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حیطه های زندگی کاری و خودکارآمدی مقابله شغلی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • هاشمیان.کیانوش تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط والد-فرزند با میانجیگری تاب آوری و توانایی حل مسئله [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • هاشمیان.کیانوش تبيين اثر ميزان تحصيلات والدين بر خودپنداره دانش آموزان مقطع متوسطه براساس نقش ميانجي گر کيفيت رابطه والد-فرزند [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • همبوشی.لاله بررسي روابط ساختاري بين ذهن آگاهي ورزشي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب رقابتي ورزشکاران [ دوره24, شماره 95 - پاییز سال 1399]

ی

 • یارمحمدی واصل.مسیب تبيين ذهن آگاهي بر اساس تنظيم هيجان و فعاليت نظام هاي بازداري- فعالسازي رفتاري در دانشجويان [ دوره25, شماره 97 - بهار سال 1400]
 • یاری دهنوی.مراد بررسی پديدارشناختی عوامل آرامش بخش در دانشجويان [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • یزدانی اسفیدواجانی.حمیده نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت [ دوره25, شماره 98 - تابستان سال 1400]
 • یزدانی.فرزانه ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی [ دوره23, شماره 89 - بهار سال 1398]
 • یزدانی.فرزانه رابطه بین کمالگرایی و بهزیستی فضیلت گرا: نقش واسطه ای خودشفقت ورزی [ دوره23, شماره 91 - پاییز سال 1398]
 • یزدانی.محمد اثربخشی برنامة آموزشی ذهن آگاهی مثبت بر پاسخ به تنیدگی و علائم افسردگی نوجوانان پسر دارای نشانه های افسردگی [ دوره23, شماره 90 - تابستان سال 1398]
 • یعقوبی.ابوالقاسم تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی [ دوره22, شماره 85 - بهار سال 1397]
 • یوسفی.فریده بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامة نيمرخ شايستگي هيجاني [ دوره24, شماره 94 - تابستان سال 1399]