• صفحه اصلی
  • مدل علّی تحلیل رفتگی ورزشکاران نخبه بر اساس کمال‌گرایی ورزشکاران در دوران همه¬گیری کووید19: نقش واسطه‏ای سبك مربیگري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله