• صفحه اصلی
  • نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970521113437163806 بازدید : 9991 صفحه: 172 - 187

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط