• صفحه اصلی
  • بررسی ترس از ارزیابی به عنوان میانجی در رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله