ض

  • ضاربی.آرزو ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) در دانشجویان ایرانی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
  • ضرغام حاجبی.مجید تحلیل شبکه‌ای حوزه‌بندی طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ: نقد پژوهشی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
  • ضرغامی.محمد حسین انتخاب مناسب ترین سوالات شخصیت در سنجش ابعاد شخصیتی: ترکیب نظریه خصیصه مکنون و تحلیل داده‌های شبکه‌ای [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
  • ضرغامی.محمد حسین تحلیل شبکه‌ای حوزه‌بندی طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ: نقد پژوهشی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]