• صفحه اصلی
  • اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397052118122163817 بازدید : 8855 صفحه: 220 - 236

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط