نمایه شده  عنوان آدرس
1 (American Psychological Association (APA apa.org
2 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ecc.isc.ac/showJournal/506
3 Magiran magiran.com/magazine/1383
4 پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1143