فهرست مقالات


شماره 1 سال 25 بهار 1400

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14000326273859 بررسی کیفی ویژگی های دوره تحولی ظهور بزرگسالی در دانشجویان ایرانی: فرهنگ و جنسیت
محمدعلی نقی زاده
نرجس لاری
الهه حجازی
کیوان صالحی
2 14000404273988 رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت: نقش واسطه اي منبع کنترل
محسن آربزی
فرهاد خرمایی
3 14000404273989 تبيين ذهن آگاهي بر اساس تنظيم هيجان و فعاليت نظام هاي بازداري- فعالسازي رفتاري در دانشجويان
علی نوذری
مهران فرهادی
مسیب یارمحمدی واصل
4 14000411274093 بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان
نسیم ظفر قلیزاده
علی خادمی
رضا تسبیح سازان مشهدی
5 14000413274106 تدوین مدل اجتناب متضاد در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
معصومه شفیعی
فاطمه رضایی
مسعود صادقی
6 14000414274123 تبيين مباني نظري و عملي فن تغيير رفتار سيستمي: ارائة يک فن جديد در مشاوره و روان درماني
محمد خدایاری فرد
محمدحسن آسایش
7 14000415274137 ارتباط نگرش فرزند نسبت به پدر و ساختار شخصيت مرزي: نقش واسطه اي روابط موضوعي
بهناز عباسی راد
نادر منیر پور
حسن میرزاحسینی

شماره 4 سال 24 زمستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14000107272799 طبقه بندی توانمندی های منش و فضایل با تأکید بر فرهنگ
مرجان حسنی راد
محمد خداياري فرد
الهه حجازی
2 14000110272820 نقش واسطه اي سبک هاي فرزندپروري والدين با مشکلات دورة بلوغ
لیلا اکرمی
مختار ملک پور
احمد عابدی
3 14000110272823 رابطه قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي در محل کار با ميانجيگري فرسودگي هيجاني
رضا سپهوند
محسن عارف نژاد
فریبرز فتحی چگنی
مهدیه سپهوند
4 14000110272824 نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري
علی محمد رضایی
طیبه شریفی
احمد غضنفری
الهام افلاکی
محمدجعفر بهره دار
5 14000110272825 رابطه منش هاي اخلاقي با ابعاد بي صداقتي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودفريبي
حمید بارانی
فرهاد خرمائی
6 14000110272826 نقش نظم جويي شناختي هيجان و تعامل مادر-کودک در پيش بيني بهزيستي روانشناختي مادران داراي کودک ناتوان ذهني
زهرا بندار کاخکی
نسرین سادات هاشمی گلستان
بهناز شیدعنبرانی
حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

شماره 3 سال 24 پاییز 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990703249750 طراحي بستة آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي و اثر بخشي بهزيستي روان شناختي و حرمت خود در نوجوانان افغانستاني مقيم ايران
جواد اژه ای
پروین محمدی
مسعود غلامعلی لواسانی
منصوره حاج حسینی
2 13990704249761 نقش صفات مرضي، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيش بيني اختلالات شخصيت خوشة C
علیرضا گل
بهناز شیدعنبرانی
حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
سید سجاد نامور طباطبایی
محمد خاکشور کامه علیا
3 13990705249771 نقش تعديل کنندة معنا در کار در رابطة خودرهبري و سرماية عاطفي و سرمايه­ گذاري جمعي عاطفي
محسن گل پرور
مریم رستم پور
4 13990705249772 اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان
الهام سادات ناجی
محسن شکوهی یکتا
سعید حسن زاده
الهه حجازی
جواد اژه ای
5 13990705249773 بررسي روابط ساختاري بين ذهن آگاهي ورزشي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب رقابتي ورزشکاران
پروین امین نژاد
رسول زیدآبادی
لاله همبوشی
میلاد خجسته
6 13990705249774 مدل يابي رابطة ساختاري امنيت و شادکامي اجتماعي با نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي: مورد مطالعه شهر اهواز
یاسر گراوند
عسگر آتش افروز
علی عنبری
7 13990705249780 اثربخشي آموزش تفکر علمي بر مهارت حل مسئله در کودکان پيش دبستاني: طراحي و کاربست ابزار جديد حل مسئله
لیدا ملک زاده
الهه حجازی
محمود تلخابی
زهرا نقش
8 13990705249785 معرفی کتاب: درمان کوتاه مدت راه حل محور

شماره 2 سال 24 تابستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990405237962 تحليل کيفي تجارب خانوادگي جانبازان اعصاب و روان: يک پژوهش پديدارشناختي
نیکو قاضی نژاد
مسعود غلامعلی لواسانی
جواد اژه ای
2 13990405237963 بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامة نيمرخ شايستگي هيجاني
نگین بخشی
فریده یوسفی
3 13990405237964 نقش تعديل کنندگي همدلي در رابطه بين قضاوت اخلاقي و رفتار اخلاقي در دانش آموزان
زینب رضایی
الهه حجازی
حسین کارشکی
4 13990406237983 رابطة امنيت رواني، حمايت اجتماعي و تاب­­ آوري با بروز اختلال تنيدگي پس از سانحه
پروانه شجاعی مهر
خدامراد مومنی
جهانگیر کرمی
5 13990406237985 بررسي رابطة والد کودک در پيش بيني نارضايتي جنسيتي در زنان و مردان تراجنسي
سمیه رحیمی احمدآبادی
مهرداد کلانتری
محمدرضا عابدی
سید مرتضی مدرس غروی
6 13990406237987 اثر تعديلي عدم قطعيت در محيط کار در رابطه بين ابهام نقش و پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي
نرگس السادات مرتضوی
حمیدرضا عریضی
7 13990406237988 مدل ساختاري اختلال وسواس جبري براساس کمالگرايي ناسازگار و کنترل روانشناختي والدين
شهرام وکیلی هریس
شعله لیوارجانی
نعیمه محب

شماره 1 سال 24 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981229236155 تحليل پديدارشناسي ادراک دانش آموزان از ويژگي ها و کنش هاي مؤثر معلم در رابطة معلم - دانش آموز
نرجس لاری
الهه حجازی
بهرام جوکار
جواد اژه ای
2 13990114236317 نقش واسطه اي سبک هاي عشق ورزي در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت زناشويي
فائزه صلایانی
محمدجواد اصغری ابراهیم آباد
کاظم رسول زاده طباطبائی
راضیه عباس زاده روگوشوئی
3 13990114236319 مقايسة تاب آوري و راهبردهاي مقابله با تنيدگي بين داوطلبان شرکت در جنگ ضد داعش و سربازان
زانا ناصح صالح قدیر
فریبا حسنی
4 13990118236395 نقش بدرفتاري هاي عاطفي دوران کودکي در پيش بيني پرخاشگري بزرگسالي
بهناز شیدعنبرانی
علیرضا گل
فاطمه فرهادیان
زهرا طبیبی
سید سجاد نامور طباطبایی
5 13990124236505 مقايسة اثربخشي روان درمانگري مثبت نگر گروهي و روان نمايشگري بر افزايش نگرش معنوي در زنان مبتلا به درد مزمن
اورانوس قطبی نژاد بهر آسمانی
مرجان حسنی راد
6 13990124236506 نقش کمال گرايي و مثبت انديشي والدين، در پيش بيني مهارت هاي اجتماعي
زینب اسدی
لیلا حسینی طبقدهی
7 13990124236510 رابطه اميد به تحصيل و رويکرد به يادگيري: بررسي نقش واسطه اي خودتنظيمي تحصيلي
سمیرا راه پیما
حمید بارانی
فرهاد خرمائی
8 13990124236511 گزارش و خبر
9 13990124236512 معرفی کتاب

شماره 4 سال 23 زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980913193847 درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی: یک مطالعه کیفی
حمیدرضا افروز
جواد اژه ای
الهه حجازی
علی مقدم زاده
2 13980914193853 اثر توان بخشی شناختی رایانه ای بر بهبود اختلال شناختی خفیف وظرفیت حافظة کاری
حسین زارع
علی اکبر شریفی
سارا حشم دار
3 13980914193854 رابطه هیجان تحصیلی امید و بی صداقتی تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی
حمید بارانی
فرهاد خرمائی
راضیه شیخ الاسلامی
محبوبه فولادچنگ
4 13980915193873 رابطة توانمندسازی ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی: با نقش میانجی فرسودگی شغلی
سیما پری زاده
کیومرث بشلیده
5 13980915193874 رابطه سبک های دلبستگی و گرایش به خودکشی با نقش تعدیل کنندگی خودانتقادی و وابستگی در دانشجویان
هیوا محمودی
6 13980915193875 خلاقیت هیجانی و یادگیری خودراهبر: نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت
حمید معاصر
حیدر علی زارعی

شماره 3 سال 23 پاییز 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980719192819 هویت تحصیلی دانشجویان ایرانی: یک مطالعة کیفی
حمیدرضا آریانپور
الهه حجازی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی
2 13980719192822 اثربخشی برنامة توانبخشی شناختی توجه و حافظه بر فراخنای حافظة کاری واجی و رشد زبان بیانی و دریافتی کودکان کاشت حلزون شده
حسین زارع
علی اکبر شریفی
اشواق نعامی
3 13980719192823 رابطه بین کمالگرایی و بهزیستی فضیلت گرا: نقش واسطه ای خودشفقت ورزی
فرزانه یزدانی
راضیه شیخ الاسلامی
4 13980719192826 نقش واسطه ای بازخورد خشم در رابطه بین ناگویی هیجان و مهارت های ارتباطی
مصطفی ملکی
حسین محققی
صفدر نبی زاده
5 13980719192827 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جدید صفات چهارگانة تاریک شخصیت
اکبر عطادخت
بهمن زردی گیکلو
حدیثه لاله
6 13980720192842 نقش معنویت محیط کاری و تاب آوری در پیشبینی بهزیستی روانشناختی کارکنان
تورج سپهوند
7 13980720192845 مفهوم سازی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی براساس مطالعة کیفی داده بنیاد
مهسا صالح نجفی
الهه حجازی
پروین کدیور
مسعود غلامعلی لواسانی

شماره 2 سال 23 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980415190598 ساختار عاملی و ارایة مدل برای تحول مثبت جوانی در نوجوانان ایرانی
محمود قاسمی
محمد تقی فراهانی
محمد حسین عبداللهی
2 13980415190599 رابطة بین سبک دلبستگی و بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی
مینا فتحی آشتیانی
راضیه شیخ الاسلامی
3 13980415190603 ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی
جلیل مرادی
کامبیز صادقی
علیرضا بهرامی
4 13980416190617 اثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حیطه های زندگی کاری و خودکارآمدی مقابله شغلی
رضا کریمی
کیومرث بشلیده
سید اسماعیل هاشمی
5 13980416190641 رابطة ویژگیهای انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری
حمیدرضا عریضی
پریناز کاکولکی
6 13980416190647 اثربخشی برنامة آموزشی ذهن آگاهی مثبت بر پاسخ به تنیدگی و علائم افسردگی نوجوانان پسر دارای نشانه های افسردگی
محمد یزدانی
مریم اسماعیلی
7 13980416190648 نقش تعدیل کنندۀ ذهن آگاهی در رابطۀ بین افسردگی، اضطراب و تنیدگی با بهزیستی روان شناختی
مرتضی کشمیری
علی فتحی آشتیانی
پیوند جلالی

شماره 1 سال 23 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971228178325 مقایسة الگوی ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی
حسین زارع
سعید طالبی
احمد رستگار
2 13980102178344 نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین ارزشهای فرهنگی (فردگرایی-جمع گرایی) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
حمیده محمدی
محبوبه فولادچنگ
3 13980102178345 تنوع و سرعت استقرار فرآیندها و راهبردهای نظم بخش هیجان های غم، خشم، ترس و درد در کودکان: یک مطالعة کيفی
علیرضا زرندی
شعله امیری
حسین مولوی
4 13980102178347 تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط والد-فرزند با میانجیگری تاب آوری و توانایی حل مسئله
خدیجه ابوالمعالی
کیانوش هاشمیان
اقدس اعرابیان
5 13980102178348 ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
راضیه شیخ الاسلامی
فرزانه یزدانی
زینب السادات رضوی اصطهباناتی
6 13980102178349 رابطه بین ویژگی های شخصیتی، رفتار اخلاقی و احساس گناه با رفتار شهروندی اجباری
محمد علی نادی
هاجر عزیزی
نفیسه مسجدی
7 13980102178350 رابطه تعارض کار- خانواده با فشار روانشناختی و رضایت زندگی
عبدالزهرا نعامی
مریم محمودی کیا

شماره 4 سال 22 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971026166935 اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها
محمد محمدی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی
2 13971026166936 رابطة ادراک مخاطره و نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد با میانجی گری سبک های تصمیم گیری
حسین زارع
سوسن کنگاوری
مهناز علی اکبری دهکردی
3 13971027166953 مقایسة نظامنامة ‏اخلاق حرفه ‏ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا
بهناز دوران
علی فتحی آشتیانی
4 13971027166954 اثر القای عاطفة مثبت بر روی کنش شناختی کلامی با توجه به بعد شخصیتی برونگرایی
نیلوفر عابدینی
پرویز آزادفلاح
5 13971027166955 اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی و درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی مبتنی بر اینترنت در افراد مبتلا به بی خوابی همبود با افسردگی
مریم عظیمی
علیرضا مرادی
جعفر حسنی
6 13971027166956 پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي با واسطه گري خودشفقت ورزی
مینا مهبد
فرهاد خرمایی

شماره 3 سال 22 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970904165765 نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش
منصوره حاج حسینی
ژاکاو سلیم احمد
جواد اژه ای
زهرا نقش
2 13970904165766 نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی
محمد علی بشارت
سمیرا کشاورز
مسعود غلامعلی لواسانی
الهام عربی
3 13970905165797 نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی در رابطة بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی
سجاد بشرپور
میرنادر میری
4 13970905165798 الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی
زهرا عبدخدایی
شهریار شهیدی
محمدعلی مظاهری
لیلی پناغی
وحید نجاتی
5 13970906165819 نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
حمیده محمدی
محبوبه فولادچنگ
6 13970906165820 رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی
مامک مهدوی مزده
الهه حجازی
زهرا نقش
7 13970906165821 رابطة بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی: نقش واسطه ای ذهن آگاهی
ابوالفضل دهقان
مسعود غلامعلی لواسانی
یاسر مدنی
8 13970906165822 معرفی کتاب: روان شناسی شناختی

شماره 2 سال 22 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970517124346163747 بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
محسن افشاری
الهه حجازی
جواد اژه ای
ناهید صادقی
2 1397051713418163748 رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال
مهناز دهقان طزرجانی
پروین کدیور
محمدحسین عبداللهی
حمیدرضا حسن آبادی
3 13970517213432163756 نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی
لیلا محمدی
محمد علی بشارت
محمدرضا رضازاده
مسعود غلامعلی لواسانی
4 13970521113437163806 نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان
سیدولی اله موسوی
سجاد رضائی
ستاره عاطفی کرجوندانی
حمید جوان پرست
5 13970521172835163814 روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی
طلیعه موسوی هندری
مجید محمود علیلو
یاسر مدنی
6 13970521174625163816 رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن
زینب ربّانی
سیاوش طالع پسند
اسحق رحیمیان بوگر
محمد علی محمدی فر
7 1397052118122163817 اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد
محمد خدایاری فرد
غلامرضا سهراب پور
الهه حجازی
8 1397052118935163818 معرفی کتاب: «مبانی نظری و راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)» و «روانشناسی شناختی»

شماره 1 سال 22 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970524112530163869 مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم
جواد اژه ای
مریم صیادشیرازی
مسعود غلامعلی لواسانی
عبدالرحیم کسایی اصفهانی
2 1397052533612163881 مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی
محمدامین جلیلوند
رسول روشن
مریم اسماعیلی نسب
رسول حمایت طلب
3 13970702164534 بررسی ترس از ارزیابی به عنوان میانجی در رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی
حمیدرضا عریضی
عاطفه اژه ای
4 13970702164535 رابطة هوش هیجانی و خودکار آمدی مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان
حدیث باقری
دامون رزمجویی
الهام ساعی
5 13970702164536 تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی
سهراب امیری
علی عیسی زادگان
ابوالقاسم یعقوبی
محمد حسین عبداللهی
6 13970702164538 نقش واسطه ای شیوه های مقابله با تنیدگی در رابطه بین تفکر خلاق و بهزیستی روان شناختی
اکرم قبادی
فریبرز نیکدل
ناصر نوشادی
7 13970702164541 بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده و خود تنظیمی انگیزشی
سمیرا فیروزبخت
مرتضی لطیفیان
8 13970702164542 معرفی کتاب: مبانی نظری و راهنمای عملی توانبخشی عصب- روانشناختی

شماره 4 سال 21 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525112013163884 بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی
زهرا تنها
پروین کدیور
محمدحسین عبداللهی
جعفر حسنی
2 14000206273201 رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری
جلیل باباپور خیرالدین
حمید پورشریفی
باقر غباری بناب
زینب خانجانی
محسن بهرامی
3 14000206273202 اثربخشی برنامۀ آموزش پذیرش و تعهد بر پذیرش کودکان اتیستیک توسط مادران
احمد به پژوه
مسعود غلامعلی لواسانی
سارا پازکی
4 14000206273203 اثربخشی آموزش سه وجهی اشترنبرگ بر بهبود مهارتهای خواندن کودکان نارساخوان
معصومه فارسی نژاد
الهه حجازی
جواد اژه ای
5 14000206273204 بررسی رابطة کمال گرایی و سازگاری هیجانی با نقش واسطه باورهای انگیزشی
عاطفه سرشار
قوام ملتفت
فریبرز نیکدل
6 14000206273205 رابطة بین بیش درگیری والدین و رفتار غیرمولد تحصیلی فرزندان
مینا مهبد
محبوبه فولادچنگ
7 14000206273206 طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال
محمدرضا شهابی کاسب
فاطمه چشمی
زهرا استیری
محمدرضا محمدی
رسول زیدآبادی

شماره 3 سال 21 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525113122163885 نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی
هیمن خضری آذر
الهه حجازی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 29 رکورد)