جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990406237987 اثر تعديلي عدم قطعيت در محيط کار در رابطه بين ابهام نقش و پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي
نرگس السادات مرتضوی
حمیدرضا عریضی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)