اخبار نشریه

تغییر آدرس ایمیل مجله روانشناسی

از این پس پیامهای خود را به آدرس ایمیل journaliranapsy@gmail.com ارسال نمایید.