اهداف و چشم انداز


هدف های انتشار

   - شناساندن و پیشبرد «روانشناسی» در دو سطح «بنیادی» و «بکاربسته» در ایران و جهان

   - گسترش یافته های علمی در دامنه های روانشناسی تحولی، بالینی، اجتماعی، پرورشی و کودکان استثنایی

   - فراهم آوردن شرایط تبادل نظر علمی بین اعضای «انجمن ایرانی روانشناسی» و نشر اطلاعات صنفی و حرفه ای

 

اساسنامه انجمن ایرانی روانشناسی

مقدمه‌:

گسترش‌ روزافزون‌ روانشناسي‌ و توسعه‌ كاربرد آن‌ در قلمروهاي‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ در دو زمينه‌ بزرگ‌ تربيتي‌ و باليني‌ و مشاركت‌ مؤثر آن‌ در تأمين‌ سلامت‌ رواني‌ و اشاعه‌ بهداشت‌ رواني‌ از طريق‌ رديابي‌، پيشگيري‌ و درمانگري‌ ، ضرورت‌ توجه‌ به‌ اين‌ علم‌ را، كه‌ موضوع‌ اصلي‌ آن‌ «انسان‌» است‌، انساني‌ كه‌ در مكتب‌ اسلام‌ از جايگاه‌ والائي‌ برخوردار و از ديدگاه‌ الهي‌ خصايص‌ و شايستگي‌هاي‌ خاصي‌ بر وجود او مترتب‌ است‌، مبرهن‌ مي‌سازد. بنابراين‌ مسؤوليت‌ روانشناسان‌ متعهد در راه‌ پيشبرد اين‌ دانش‌ مدام‌ درآميخته‌ با زندگي‌ در راه‌ اهتمام‌ نسبت‌ به‌ پيشرفت‌هاي‌ بنيادي‌ و به‌ كار بسته‌ و در نتيجه‌ فراهم‌ ساختن‌ شرايط‌ ارائه‌ خدمات‌ روانشناختي‌ علمي‌تر و فني‌تر به‌ جامعه‌ مضاعف‌ مي‌گردد، و نيز كوشش‌ روانشناسان‌ صالح‌ در راه‌ حفظ‌ منافع‌ و شئون‌ صنفي‌ و اعتلاي‌ نظام‌ حرفه‌اي‌ و اخلاقي‌ خود در سطوح‌ مختلف‌ فن‌پردازي‌، فن‌آوري‌ و فن‌پيروي‌ به‌ صورت‌ يك‌ وظيفه‌ جلوه‌گر

 

فصل‌ اول‌ - كليات‌ و اهداف‌

ماده‌ 1 : با اتكال‌ به‌ خداي‌ متعال‌ به‌ منظور تلاش‌ در راه‌ پيشبرد و ارتقاي‌ علم‌ روانشناسي‌ و ترغيب‌ انجام‌ پژوهشهاي‌ بنيادي‌ و بكار بسته‌ در چارچوب‌ آن‌، به‌ ويژه‌ در ارتباط‌ با نيازهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ و توسعه‌ كمي‌ و تعالي‌ كيفي‌ نيروهاي‌ متخصص‌ و متعهد و بهبود بخشيدن‌ به‌ امور آموزشي‌ و نحوه‌ آماده‌سازيهاي‌ حرفه‌اي‌ مربوط‌ به‌ اين‌ رشته‌، «انجمن‌ روانشناسي‌» كه‌ از اين‌ پس‌ در اين‌ اساسنامه‌ «انجمن‌» ناميده‌ مي‌شود، تشكيل‌ مي‌گردد.

ماده‌ 2: انجمن‌ مؤسسه‌اي‌ غير انتفاعي‌ است‌ و در زمينه‌هاي‌ علمي‌ و پژوهشي‌ و فني‌ فعاليت‌ مي‌كند و از تاريخ‌ ثبت‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ است‌ و رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ آن‌ نماينده‌ قانوني‌ انجمن‌ مي‌باشد.

ماده‌ 3 : مركز انجمن‌ در شهر تهران‌ مي‌باشد.

تبصره‌ : هيأت‌ مديره‌ مي‌تواند در صورت‌ لزوم‌ نسبت‌ به‌ تغيير نشاني‌ مركز اصلي‌ انجمن‌ اقدام‌ كند به‌ شرط‌ آنكه‌ موضوع‌ در روزنامه‌ رسمي‌ و كثيرالانتشار اعلام‌ شود و كتباً به‌ اطلاع‌ كميسيون‌ انجمن‌ هاي‌ علمي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ برسد.

ماده‌ 4 : انجمن‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ اساسنامه‌ براي‌ مدت‌ نامحدود تشكيل‌ مي‌شود و ملزم‌ به‌ رعايت‌ قوانين‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌باشد.

فصل‌ دوم‌ - وظايف‌ و فعاليتها :

ماده‌ 5 : به‌ منظور نيل‌ به‌ هدفهاي‌ مذكور در مقدمه‌ و ماده‌ يك‌ اين‌ اساسنامه‌، انجمن‌ اقدامات‌ زير را به‌ عمل‌ خواهد آورد:

الف‌- انجام‌ تحقيقات‌ روانشناختي‌ در دامنه‌هاي‌ مختلف‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ توسط‌ محققان‌ و متخصصاني‌ كه‌ به‌ گونه‌اي‌ با علم‌ روانشناسي‌ سرو كار دارند.

ب‌- همكاريهاي‌ مشورتي‌ با نهادهاي‌ اجرايي‌، علمي‌ و پژوهشي‌ در حيطه‌ ارزيابي‌ و بازنگري‌ طرح‌ها و برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ امور آموزش‌ و پژوهش‌ در زمينه‌هاي‌ علمي‌ و موضوع‌ فعاليت‌هاي‌ انجمن‌.

ج‌- ترغيب‌ و تشويق‌ پژوهشگران‌ و تجليل‌ از محققان‌ و استادان‌ برجسته‌.

د- ارائه‌ خدمات‌ آموزشي‌، پژوهشي‌ و باليني‌.

ه- تشكيل‌ گردهمايي‌هاي‌ علمي‌ در سطح‌ ملي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌ المللي‌.

و- انتشار كتب‌ و نشريات‌ علمي‌.

ز- تدوين‌ اساسنامه‌ها، نظامنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ حفظ‌ حقوق‌ صنفي‌ روانشناسان‌.

ح‌- تشكيل‌ شعب‌ تخصصي‌ ويژه‌ رشته‌هاي‌ روانشناسي‌ به‌ تناسب‌ گسترش‌ اين‌ رشته‌ها در كشور.

فصل‌ سوم‌ - شرايط‌ عضويت‌ و انواع‌ آن‌:

ماده‌ 6: انجمن‌ به‌ صورتهاي‌ «پيوسته‌» ، «وابسته‌» ، «دانشجوئي‌» ، «افتخاري‌» و «مؤسساتي‌» عضو مي‌پذيرد.

الف‌- عضويت‌ «پيوسته‌» : مؤسسان‌ انجمن‌ و كليه‌ افرادي‌ كه‌ حداقل‌ درجه‌ كارشناسي‌ ارشد در رشته‌ روانشناسي‌ و گرايشهاي‌ اين‌ رشته‌ داشته‌ و تحقيقات‌ ارزنده‌اي‌ انجام‌ داده‌ باشند، مي‌توانند به‌ عضويت‌ پيوسته‌ انجمن‌ در آيند.

ب‌- عضويت‌ «وابسته‌» : افرادي‌ مي‌توانند به‌ عضويت‌ وابسته‌ انجمن‌ درآيند كه‌ داراي‌ درجه‌ كارشناسي‌ در روانشناسي‌ يا گرايشهاي‌ آن‌ هستند و مدت‌ 5 سال‌ به‌ نحوي‌ در يكي‌ از اين‌ گرايشها شاغل‌ بوده‌اند.

ج‌- عضويت‌ «دانشجويي‌» : مخصوص‌ كليه‌ دانشجوياني‌ است‌ كه‌ در رشته‌ روانشناسي‌ و گرايشهاي‌ آن‌ به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ دارند.

د- عضويت‌ «افتخاري‌» : به‌ شخصيتهاي‌ ايراني‌ و خارجي‌ كه‌ مقام‌ علمي‌ آنان‌ در زمينه‌هاي‌ روانشناسي‌ و رشته‌هاي‌ علمي‌ ديگر حائز اهميت‌ خاص‌ باشد، يا در پيشبرد اهداف‌ انجمن‌ كمكهاي‌ مؤثر و ارزنده‌ نموده‌ باشند اختصاص‌ دارد.

ه- اعضاي‌ مؤسساتي‌ (حقوقي‌): سازمانهايي‌ كه‌ در زمينه‌هاي‌ علمي‌ و پژوهشي‌ مرتبط‌ با روانشناسي‌ فعاليت‌ دارند مي‌توانند به‌ عضويت‌ انجمن‌ درآيند.

تبصره‌ 1 : در انواع‌ عضويت‌ها تعهد به‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، عدم‌ وابستگي‌ به‌ احزاب‌، انجمنها و گروههاي‌ مخالف‌ اسلام‌ و نداشتن‌ سوء پيشينه‌ و سابقه‌ كيفري‌ براساس‌ قوانين‌ مربوط‌ الزامي‌ است‌.

تبصره‌ 2 : اعضاي‌ مؤسساتي‌، در شمار اعضاي‌ وابسته‌ انجمن‌ محسوب‌ مي‌شوند.

ماده‌ 7 : هر يك‌ از اعضا سالانه‌ مبلغي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ توسط‌ مجمع‌ عمومي‌ تعيين‌ مي‌گردد، به‌ عنوان‌ حق‌ عضويت‌ پرداخت‌ خواهند كرد.

تبصره‌ 1 : پرداخت‌ حق‌ عضويت‌ هيچگونه‌ حق‌ و ادعائي‌ نسبت‌ به‌ دارايي‌هاي‌ انجمن‌ براي‌ عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره‌ 2 : اعضاي‌ افتخاري‌ انجمن‌ از پرداخت‌ حق‌ عضويت‌ معاف‌ هستند.

ماده‌ 8 : عضويت‌ در يكي‌ از موارد زير خاتمه‌ مي‌يابد:

الف‌- استعفاي‌ كتبي‌

ب‌- عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضويت‌ سالانه‌.

تبصره‌ : تأييد خاتمه‌ عضويت‌ با هيأت‌ مديره‌ است‌.

فصل‌ چهارم‌: اركان‌ انجمن‌

ماده‌ 9 : اركان‌ انجمن‌ عبارتند از: «مجمع‌ عمومي‌» ، «هيأت‌ مديره‌» و «بازرس‌»

ماده‌ 10 : مجمع‌ عمومي‌ : «مجمع‌ عمومي‌» از گردهمايي‌ «اعضاي‌ پيوسته‌» به‌ صورت‌ «عادي‌» يا «فوق‌العاده‌» تشكيل‌ مي‌شود.

تبصره‌ 1- «مجمع‌ عمومي‌ عادي‌» سالي‌ يكبار تشكيل‌ مي‌شود و با حضور نصف‌ به‌ علاوه‌ يك‌ كل‌ اعضاي‌ انجمن‌ رسميت‌ مي‌يابد و تصميمات‌ اكثريت‌ آراء معتبر است‌.

تبصره‌ 2- در صورتيكه‌ در دعوت‌ نخست‌، مجمع‌ عمومي‌ رسميت‌ نيافت‌، جلسه‌ دوم‌ به‌ فاصله‌ حداقل‌ بيست‌ روز بعد تشكيل‌ مي‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه‌ رسميت‌ خواهد يافت‌.

تبصره‌ 3- «مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌» در موارد ضروري‌ با دعوت‌ هيأت‌ مديره‌ يا بازرس‌ و يا با تقاضاي‌ كتبي‌ يك‌ سوم‌ اعضاء پيوسته‌ تشكيل‌ مي‌شود.

تبصره‌ 4- دعوت‌ براي‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ بصورت‌ كتبي‌ با آگهي‌ در روزنامه‌ كثيرالانتشار است‌ و بايد حداقل‌ بيست‌ روز قبل‌ از تشكيل‌ مجمع‌ به‌ اطلاع‌ اعضاي‌ پيوسته‌ برسد.

تبصره‌ 5- يك‌ سوم‌ «اعضاي‌ پيوسته‌» مي‌توانند مستقيماً اقدام‌ به‌ دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌ العاده‌ نمايند مشروط‌ بر اينكه‌ هيأت‌ مديره‌ و نيز بازرس‌ انجمن‌ به‌ تقاضاي‌ ايشان‌ پاسخ‌ منفي‌ داده‌ باشند. در چنين‌ حالتي‌، ايشان‌ بايد در آگهي‌ دعوت‌ به‌ تصريح‌ موضوع‌ جلسه‌ و عدم‌ اجابت‌ در خواست‌ خود، توسط‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرس‌ مبادرت‌ ورزند.

تبصره‌ 6- در صورت‌ تحقق‌ تبصره‌ فوق‌، دستور جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ منحصراً موضوعي‌ كه‌ در تقاضا نامه‌ ذكر شده‌، خواهد بود و نيز هيأت‌ رئيسه‌ مجمع‌ ازميان‌ اعضاانتخاب‌ خواهد شد.

ماده‌ 11 : وظايف‌ مجامع‌ عمومي‌ عادي‌ و فوق‌ العاده‌:

الف‌- انتخاب‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرس‌

ب‌- تصويب‌ خط‌ مشي‌ انجمن‌

ج‌- بررسي‌ و تصويب‌ پيشنهادهاي‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرس‌

د- تعيين‌ ميزان‌ حق‌ عضويت‌ و تصويب‌ ترازنامه‌ و بودجه‌ انجمن‌

ه- تصويت‌ تغييرات‌ در مفاد اساسنامه‌

و- عزل‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرس‌

ز- تصويب‌ انحلال‌ انجمن‌

ح‌- بررسي‌ و تصويب‌ ترازنامه‌ و صورتحساب‌ در آمدها و هزينه‌هاي‌ سال‌ مالي‌ گذشته‌ و بودجه‌ سال‌ آتي‌انجمن‌.

تبصره‌ 1 : مجمع‌ عمومي‌ توسط‌ هيأت‌ رئيسه‌اي‌ مركب‌ از يك‌ رئيس‌، يك‌ منشي‌ و دو ناظر اداره‌ مي‌شود.

تبصره‌ 2 : اعضاي‌ هيأت‌ رئيسه‌ مجمع‌ عمومي‌ با اعلام‌ و پذيرش‌ نامزدي‌ خود در مجمع‌ انتخاب‌ مي‌شوند.

تبصره‌ 3 : اعضاي‌ هيأت‌ رئيسه‌ نبايد از بين‌ كساني‌ باشند كه‌ خود را در انتخاب‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرس‌ كانديدا كرده‌اند.

تبصره‌ 4 : مجمع‌ عمومي‌ فوق‌ العاده‌ به‌ منظور تصميم‌ گيري‌ در مورد بندهاي‌ «ه» ، «و» و «ز» تشكيل‌ مي‌شود.

ماده‌ 12: هيأت‌ مديره‌ : هيأت‌ مديره‌ انجمن‌ مركب‌ از پنج‌ نفر عضو اصلي‌ و دو نفر عضو علي‌البدل‌ مي‌باشد، كه‌ هر دو سال‌ يكبار با رأي‌ مخفي‌ از ميان‌ اعضاي‌ پيوسته‌ انجمن‌ انتخاب‌ مي‌شوند:

الف‌- عضويت‌ در هيأت‌ مديره‌ افتخاري‌ است‌.

ب‌- هيأت‌ مديره‌ حداكثر تا يك‌ ماه‌ پس‌ از انتخاب‌ شدن‌ تشكيل‌ جلسه‌ داده‌ و با رأي‌ كتبي‌ از بين‌ خود رئيس‌، دبيركل‌، منشي‌ و خزانه‌دار انتخاب‌ مي‌نمايد.

ج‌- كليه‌ اسناد تعهدآور و اوراق‌ بهادار با امضاي‌ رئيس‌ هيئت‌ مديره‌، دبير كل‌ و خزانه‌ دار همراه‌ با مهرانجمن‌ و نامه‌هاي‌ رسمي‌ با امضاي‌ رئيس‌ هيئت‌ مديره‌ معتبر است‌.

د- هيأت‌ مديره‌ موظف‌ است‌ بر حسب‌ نياز هر ماه‌ يكبار تشكيل‌ جلسه‌ دهد. فاصله‌ بين‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ يا تلفن‌ با تاريخ‌ تشكيل‌ جلسه‌ هيأت‌ مديره‌ حداقل‌ يك‌ هفته‌ است‌.

ه- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء رسميت‌ مي‌يابد و تصميمات‌ متخذه‌ با اكثريت‌ آراي‌ موافق‌، معتبر است‌.

و- كليه‌ مصوبات‌ هيأت‌ مديره‌ ثبت‌ و پس‌ از امضاي‌ اعضا در دفتر صورتجلسات‌ هيأت‌ مديره‌ نگهداري‌ مي‌شود.

ز- شركت‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ در جلسات‌ ضروري‌ است‌ و غيبت‌ هر يك‌ از اعضا بدون‌ عذر موجه‌ به‌ تشخيص‌ هيأت‌ مديره‌ تا سه‌ جلسه‌ متوالي‌ و پنج‌ جلسه‌ متناوب‌ در حكم‌ استعفاي‌ عضو غايب‌ خواهد بود.

ح‌- در صورت‌ استعفا، بركناري‌ يا فوت‌ هر يك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌، عضو علي‌البدل‌ بر اساس‌ رأي‌ مكتسبه‌ براي‌ مدت‌ باقيمانده‌ دوره‌ عضويت‌ به‌ جانشيني‌ وي‌ تعيين‌ خواهد شد.

ط‌ - شركت‌ بازرس‌ در جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ بدون‌ داشتن‌ حق‌رأي‌ مجاز است‌.

ي‌- هيأت‌ مديره‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ حداكثر 4 ماه‌ پيش‌ از پايان‌ تصدي‌ خود نسبت‌ به‌ فراخوان‌ مجمع‌ عمومي‌ و انتخاب‌ هيئت‌ مديره‌ جديد اقدام‌ و بلافاصله‌ نتايج‌ را همراه‌ با صورتجلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ بررسي‌ به‌ كميسيون‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌ ارسال‌ نمايد.

تبصره‌: هيأت‌ مديره‌ پيشين‌ تا تأييد هيأت‌ مديره‌ جديد از سوي‌ كميسيون‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ مسؤوليت‌ امور انجمن‌ را بر عهده‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ 13 : هيأت‌ مديره‌ نماينده‌ قانوني‌ انجمن‌ مي‌باشد و وظايف‌ و اختيارات‌ آن‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

الف‌- اداره‌ امور جاري‌ انجمن‌ طبق‌ اساسنامه‌ و مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌.

ب‌- تشكيل‌ گروه‌هاي‌ علمي‌ انجمن‌، تعيين‌ وظايف‌ و نظارت‌ بر فعاليت‌ آنها.

ج‌- هيأت‌ مديره‌ مي‌تواند هر اقدام‌ و معامله‌اي‌ را كه‌ ضروري‌ بداند در مورد نقل‌ و انتقال‌ اموال‌ غير منقول‌ و تبديل‌ به‌ احسن‌ يا ترهين‌ و فك‌رهن‌ و استقراض‌ به‌ استثناي‌ واگذاري‌ قطعي‌ اموال‌ غير منقول‌ كه‌ مستلزم‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ است‌، انجام‌ دهد.

د- جز درباره‌ موضوعاتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ مفاد اساسنامه‌ اخذ تصميم‌ و اقدام‌ درباره‌ آنها در صلاحيت‌ خاص‌ مجامع‌ عمومي‌ است‌، هيأت‌ مديره‌ كليه‌ اختيارات‌ لازم‌ براي‌ اداره‌ امور را مشروط‌ به‌ رعايت‌ حدود موضوع‌ فعاليت‌ انجمن‌ دارا مي‌باشد.

ه- تهيه‌ گزارش‌ سالانه‌ و تنظيم‌ تراز مالي‌ و صورتحساب‌ درآمد و هزينه‌هاي‌ انجمن‌ براي‌ تصويب‌ در مجمع‌ عمومي‌ و ارائه‌ به‌ مرجع‌ نظارت‌ در موعد مقرر.

و- اقامه‌ دعوي‌ و پاسخگويي‌ به‌ دعاوي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ در تمام‌ مراجع‌ و مراحل‌ دادرسي‌ با حق‌ تعيين‌ وكيل‌ و حق‌ توكيل‌ غير.

ز- انتخاب‌ و معرفي‌ نمايندگان‌ انجمن‌ براي‌ شركت‌ در مجامع‌ علمي‌ داخلي‌ و خارجي‌

ح‌- اجراي‌ طرح‌ها و برنامه‌هاي‌ علمي‌ در چارچوب‌ وظايف‌ انجمن‌

ط‌- جلب‌ هدايا و كمكهاي‌ مالي‌

ي‌- اهداي‌ بورسهاي‌ تحقيقاتي‌ و آموزشي‌

ك‌- اتخاذ تصميم‌ در مورد عضويت‌ انجمن‌ در مجامع‌ علمي‌ داخلي‌ وخارجي‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ كشور.

ل‌- ارسال‌ گزارش‌هاي‌ لازم‌ به‌ كميسيون‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌

ماده‌ 14: بازرسي‌ : مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ بازرس‌ اصلي‌ و يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ بازرس‌ علي‌ البدل‌ براي‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ مي‌نمايد.

تبصره‌ : انتخاب‌ مجدد بازرس‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 15 : وظايف‌ بازرس‌ به‌ شرح‌ زير است‌ :

الف‌- بررسي‌ اسناد و دفاتر مالي‌ انجمن‌ و تهيه‌ گزارش‌ براي‌ مجمع‌ عمومي‌.

ب‌- بررسي‌ گزارش‌ سالانه‌ هيأت‌ مديره‌ و تهيه‌ گزارش‌ از عملكرد انجمن‌ براي‌ اطلاع‌ مجمع‌ عمومي‌.

ج‌- گزارش‌ هر گونه‌ تخلف‌ هيأت‌ مديره‌ از مفاد اساسنامه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌.

تبصره‌: كليه‌ اسناد و مدارك‌ انجمن‌ اعم‌ از مالي‌ و غيرمالي‌ در هر زمان‌ و بدون‌ قيد و شرط‌ بايد از سوي‌ هيأت‌ مديره‌ براي‌ بررسي‌ در دسترس‌ بازرس‌ قرار گيرد. 

فصل‌ پنجم‌ - گروههاي‌ علمي‌ انجمن‌

ماده‌ 16 : انجمن‌ مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي‌ زير را تشكيل‌ دهد كه‌ بر اساس‌ شرح‌ وظايفي‌ كه‌ از سوي‌ هيأت‌ مديره‌ تعيين‌ مي‌شود به‌ فعاليت‌ مي‌پردازند :

الف‌) گروههاي‌ تخصصي‌

ب‌) كميته‌ آموزش‌ و پژوهش‌

ج‌) كميته‌ انتشارات‌

د) كميته‌ آمار و اطلاعات‌

ه) كميته‌ پذيرش‌ و روابط‌ عمومي‌

و) كميته‌ گردهمايي‌هاي‌ علمي‌

تبصره‌: تهيه‌ و تصويب‌ كليه‌ آيين‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، اساسنامه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ تشكيل‌ گروهها و كميته‌ها و نحوه‌ فعاليت‌ آنها با هيئت‌ مديره‌ انجمن‌ است‌.

فصل‌ ششم‌ - بودجه‌ و مواد متفرقه‌

ماده‌ 17 : منابع‌ مالي‌ انجمن‌ عبارتند از:

الف‌- حق‌ عضويت‌ اعضا

ب‌- درآمدهاي‌ ناشي‌ از ارائه‌ خدمات‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و مشاوره‌اي‌

ج‌- دريافت‌ هدايا و كمكها

تبصره‌: كليه‌ عوايد و درآمدهاي‌ انجمن‌ صرف‌ اهداف‌ موضوع‌ ماده‌ 5 اين‌ اساسنامه‌ خواهد شد.

ماده‌ 18 : درآمدها و هزينه‌هاي‌ انجمن‌ در دفاتر قانوني‌ ثبت‌ و شرح‌ آن‌ هر سال‌ پس‌ از تصويب‌ در مجمع‌ عمومي‌ به‌ كميسيون‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ ارسال‌ مي‌شود.

ماده‌ 19 : كليه‌ وجوه‌ انجمن‌ در حساب‌ مخصوصي‌ به‌ نام‌ انجمن‌ نزد يكي‌ از بانكهاي‌ كشور نگهداري‌ مي‌شود.

ماده20 : هيچيك‌ از موسسين‌ يا اعضاء انجمن‌ و صاحبان‌ سرمايه‌ حق‌ برداشت‌ يا تخصيص‌ هيچگونه‌ سودي‌ اعم‌ از سود سهام‌ يا سرمايه‌ را نداشته‌ و خود و وابستگان‌ درجه‌ يك‌ آنها نمي‌توانند مبادرت‌ به‌ انجام‌ معاملات‌ با انجمن‌ نمايند.

ماده‌ 21 : كليه‌ مدارك‌ و پرونده‌هاي‌ مالي‌ و غيرمالي‌ مرتبط‌ با فعاليتهاي‌ انجمن‌ در محل‌ دفتر مركزي‌ انجمن‌ نگهداري‌ مي‌شود و در مواقع‌ مراجعه‌ مرجع‌ نظارت‌ يا ساير مراجع‌ صلاحيت‌دار در اختيار آنان‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ 22 : هرگونه‌ تغيير در مفاد اساسنامه‌، پس‌ از تصويب‌ كميسيون‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ معتبر است‌.

ماده‌ 23 : انجمن‌ تابعيت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را دارد و اعضاي‌ آن‌ به‌ نام‌ انجمن‌ حق‌ فعاليت‌ سياسي‌ يا وابستگي‌ به‌ گروه‌ها و احزاب‌ سياسي‌ را ندارند.

ماده‌ 24 : در صورت‌ تصويب‌ انحلال‌ انجمن‌ توسط‌ مجمع‌ عمومي‌، همان‌ مجمع‌ هيأت‌ تسويه‌اي‌ را براي‌ پرداخت‌ ديون‌ و وصول‌ مطالبات‌ انجمن‌ انتخاب‌ خواهد كرد. هيأت‌ تسويه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از وصول‌ مطالبات‌ و پرداخت‌ بدهي‌، كليه‌ داراييهاي‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ انجمن‌ را با نظر وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ به‌ يكي‌ از مؤسسات‌ آموزشي‌ يا پژوهشي‌ كشور واگذار كند.

ماده‌ 25 : اين‌ اساسنامه‌ مشتمل‌ بر يك‌ مقدمه‌، 6 فصل‌، 25 ماده‌، 57 زيرماده‌ و 19 تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌ 12/10/76 هيأت‌ مؤسس‌ انجمن‌ به‌ تصويب‌ رسيد.

هيأت‌ مؤسس‌ (به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفبا):

دكتر جواد اژه اي‌، دكتر غلامعلي‌ افروز، دكتر عباسعلي‌ اللهياري‌، دكتر محمدكريم‌ خداپناهي‌، دكتر پريرخ‌ دادستان‌، دكتر عصمت‌ دانش‌، دكتر سيد حسين‌ سليمي‌، دكتر علي‌ فتحي‌آشتياني‌، دكتر محمود منصور، دكتر مهناز مهرابي‌زاده‌ هنرمند