اصول اخلاقی


نکات قابل توجه در ارائه مقالات

  - مقاله دریافتی بازگردانده نمی گردد و مجله در رد یا قبول آن آزاد است.

  - اصطلاحات علمی و اسامی خاص بر اساس مشی مجله یکسان سازی و ویرایش می شود.

  - در صورتی که مقاله برگردان ناب از آثار مؤلفان باشد، متن اصلی آن باید ضمیمه مقاله ارسالی باشد.

  - نویسنده مسئول مقاله، مسئولیت صحت علمی مقالۀ خود و حفظ حقوق دیگر مؤلفان و ترتیب آنها را عهده دار است.

  - مقالۀ ارائه شده نباید قبلاً در هیچ نشریه ای عیناً چاپ شده باشد. در نامۀ ارسالی نویسنده مسئول باید به صورت شفاف این امر را ذکر کند.