شناسنامه


مجله علمی - پژوهشی روانشناسی

فصلنامه انجمن ایرانی روانشناسی

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی روانشناسی

مدیر مسئول: دکتر محمدکریم خداپناهی

سردبیر: دکتر علی فتحی آشتیانی

مدیر داخلی: دکتر مهناز شاهقلیان 

شورای علمی مجله: 
دکتر پرویز آزاد فلاح(دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر اسفندیار آزاد(دانشگاه بقیه اله عج)
دکتر جواد اژه ای(دانشگاه تهران)
دکتر غلامعلی افروز(دانشگاه تهران)
دکتر رضا پورحسین(دانشگاه تهران)
دکتر محمدکریم خداپناهی(دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر رسول روشن(دانشگاه شاهد)
دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی(دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر فرامرز سهرابی(دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر مهناز شاهقلیان(دانشگاه خوارزمی)
دکتر محمدحسین عبداللهی(دانشگاه خوارزمی)
دکتر علی فتحی آشتیانی(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج)
دکتر محمد علی مظاهری(دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر علیرضا مرادی(دانشگاه خوارزمی)
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند(دانشگاه شهید چمران)
دکتر ندا نظربلند(دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر حمید طاهر نشاط دوست(دانشگاه اصفهان)

 

 

«به اطلاع محققان می رساند صدور نامه پذیرش و انتشار مقاله، مستلزم پرداخت 400 هزار تومان به عنوان بخشی از هزینه های جاری مجله است.» 

شماره حساب مجله: شماره حساب جاری شبا 113189581004 بانک صادرات ایران شعبه زعفرانیه(کد: 820) تهران. 

مجله اشتراک چاپی ندارد

درجة «علمي – پژوهشي» در جلسة مورخ 1378/4/11 كميسيون «بررسي نشريات علمي كشور» به «مجلة روانشناسي» اعطاء گرديد. اين درجه در تاريخ‌هاي 1383/10/12، 1389/2/12 و 1391/10/26 تمديد گرديد. همينطور از سوي شوراي راهبردي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) در جلسة مورخ 1388/2/18 اين شورا، «مجلة‌روانشناسي» به عنوان نشريه نمايه‌ شده ISC و ايران ژورنال مورد تأييد قرار گرفت و داراي «ضريب تأثير» (IF) مي‌باشد. اين مجله همچنين ايندكس APA براساس نامة مورخ 31 آگوست 2009 گرديد.