راهنمای تدوین مقاله


گسترش و شیوۀ ارائۀ مقالات

   - در شکل ارائه یا گزارش یک پژوهش علمی ناب مبتنی بر ملاحظات روش شناختی امروز

   - در شکل تحلیل و ارائه مفاهیم یا الگوهای بدیع

   - در شکل بررسی انتقادی به منظور تفهیم، صورت بندی مفهومی یا عملی جدید

   - در قالب برگردان های ناب آثار مؤلفان مشهور و نوپرداز

 

نکات قابل توجه در ارائه مقالات

  - مقاله دریافتی بازگردانده نمی گردد و مجله در رد یا قبول آن آزاد است.

  - اصطلاحات علمی و اسامی خاص بر اساس مشی مجله یکسان سازی و ویرایش می شود.

  - بر اساس شیوه ای که مقالات در «مجله روانشناسی» تدوین می گردد حداکثر صفحات مقالۀ ارسالی با ضمائم نباید بیش از 15 صفحه یا 5000 کلمه باشد.

  - در صورتی که مقاله برگردان ناب از آثار مؤلفان باشد، متن اصلی آن باید ضمیمه مقاله ارسالی باشد.

  - نویسنده مسئول مقاله، مسئولیت صحت علمی مقالۀ خود و حفظ حقوق دیگر مؤلفان و ترتیب آنها را عهده دار است.

  - مقالۀ ارائه شده نباید قبلاً در هیچ نشریه ای عیناً چاپ شده باشد. در نامۀ ارسالی نویسنده مسئول باید به صورت شفاف این امر را ذکر کند.

  - حداکثر تعداد کلمات چکیده 200 کلمه باشد.

  - ارسال چکیده انگلیسی (حداکثر 230 کلمه) که عیناً ترجمۀ چکیده فارسی باشد با درج «کلید واژه ها»(3 تا 5 کلمه) الزامی است.

  - در قسمت «یادداشت ها» معادل لاتین اصطلاحات و کلیه ابزارهای به کار گرفته شده و مؤلفانی که نام آنها در منابع نیست آورده شود.

  - صرفاً منابعی که در متن از آنها استفاده شده با رعایت سبک APA در قسمت منابع آورده شود.

  - نوع قلم فارسی B لوتوس، اندازۀ 13 و قلم انگلیسی Times New Roman اندازۀ 10 باشد.