• فهرست مقالات محسن آربزی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان آزرده ‏گرایی: نقش واسطه ای ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
    حمید بارانی محسن آربزی محبوبه فولادچنگ
    علی‏رغم اهمیت امنیت اجتماعی، پژوهش‏ های اندکی به تبیین علّی آن پرداخته‏ اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان‏ آزرده‏ گرایی و ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود. مشارکت‏ کنندگان چکیده کامل
    علی‏رغم اهمیت امنیت اجتماعی، پژوهش‏ های اندکی به تبیین علّی آن پرداخته‏ اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان‏ آزرده‏ گرایی و ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود. مشارکت‏ کنندگان 291 نفر (170 دختر) از دانشجویان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که به روش نمونه ‏گیری خوشه ‏ای تصادفی چندمرحله‏ ای انتخاب شدند و مقیاس‏ های روان‏ آزرده‏ گرایی مک‏کری و کاستا (1992)، ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی چن و همکاران (2015) و امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009) را تکمیل کردند. روایی و اعتبار مقیاس‏ های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل مسیر و نرم افزار ایموس 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پژوهش با داده‏ های جمع‏ آوری شده برازش مطلوبی دارد. هم‏چنین، نتایج نشان داد که روان‏آزرده‏گرایی به طور غیر‌مستقیم (از طریق واسطه ‏گری ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی)، پیش‌بینی ‏کننده امنیت اجتماعی است. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان ‏دهنده آن است که برنامه‏ ریزی ‏ها در خصوص امنیت اجتماعی نیازمند توجه هم به صفات شخصیتی و هم به موقعیت‏های ایجاد شده توسط این صفات، مانند ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی، است. نتایج بر مبنای شواهد نظری و پژوهشی مورد بحث قرار گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت: نقش واسطه اي منبع کنترل
    محسن آربزی فرهاد خرمایی
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت با واسطه گري منبع کنترل به انجام رسيده است. اين پژوهش به روش توصيفي- همبستگي انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه شيراز بودند؛ که از آن ميان 440 دانشجو (221 دختر) و (219 پسر) به ش چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت با واسطه گري منبع کنترل به انجام رسيده است. اين پژوهش به روش توصيفي- همبستگي انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه شيراز بودند؛ که از آن ميان 440 دانشجو (221 دختر) و (219 پسر) به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه هاي اخلاق وظيفه گرا، منبع کنترل و اهداف پيشرفت پاسخ دادند. جهت پاسخگويي به فرضيه هاي پژوهش از تحليل مسير در مدل يابي معادلات ساختاري استفاده گرديد. نتايج نشان داد که اگرچه وظيفه شناسي و معتمد بودن با هر سه هدف پيشرفت عملکردگرايي، تبحرگرايي و تبحرگريزي رابطه مثبت و معني دار دارند؛ امّا با هدف عملکردگرايي ميزان رابطه بيشتر است. همچنين نتايج نشان داد که منبع کنترل مي تواند در رابطه بين اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت واسطه گري کند. از ديگر نتايج اين پژوهش مي توان به رابطه معني دار منبع کنترل دروني و بيروني با هر سه هدف پيشرفت حاضر در پژوهش اشاره کرد. نتايج اين پژوهش به توسعه دانش نظري در مورد نقش پيشايندي منش هاي اخلاقي و منبع کنترل در رابطه با اهداف پيشرفت کمک شاياني مي کند. همچنين به لحاظ کاربردي، تلويح نتايج پژوهش آن است که با آموزش منش هاي اخلاقي وظيفه شناسي و معتمد بودن و بازآموزي اسنادي (منبع کنترل) مي توان به رشد اهداف پيشرفت مناسب کمک نمود. جزييات مقاله