• صفحه اصلی
  • تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان آزرده ‏گرایی: نقش واسطه ای ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000308273625 بازدید : 196 صفحه: 200 - 211

20.1001.1.18808436.1401.26.2.4.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط