• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات محمد  خداياري فرد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ساخت مقياس بين المللي دينداري با رويکرد مقايسة بين فرهنگي
    محمد  خداياري فرد
    پژوهش حاضر با هدف تهیة مقیاس دینداری براساس اشتراکات ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) به منظور فراهم آوردن ابزاری برای مطالعات بین فرهنگی صورت گرفت. برای این منظور شش مطالعه 1) استخراج 47 مولفه اشتراکی بین ادیان؛ 2) تدوین خزانة موادی با 225 ماده و نسخه پیش مقیاس چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تهیة مقیاس دینداری براساس اشتراکات ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) به منظور فراهم آوردن ابزاری برای مطالعات بین فرهنگی صورت گرفت. برای این منظور شش مطالعه 1) استخراج 47 مولفه اشتراکی بین ادیان؛ 2) تدوین خزانة موادی با 225 ماده و نسخه پیش مقیاس مقدماتي مقیاس براساس مدل سه بعدی خدایاري فرد و همکاران (1389)؛ 3) مطالعۀ تجربی پیش مقدماتی در جامعه دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران و دستیابی به نسخة یکم مقیاس مقدماتی با 60 ماده؛ 4) مطالعه تجربی مقدماتی یکم در جامعة آماری دانشجویان یهودی، مسیحی و مسلمان ایرانی و انجام تحلیل ماده و دستیابی به نسخة مقدماتي دوم مقیاس دینداری با 88 ماده؛ 5) مطالعه تجربی مقدماتی دوم در جامعه دانشجو ان پیرو سه د ین و دستیابی به ساختار عاملي اکتشافي مقیاس با 57 ماده؛ 6( مطالعه اصلی درجامعة آماري دانشجویان کشورهاي جمهوري اسلامي ا یران و 11 کشور دیگر از قاره های آسیا، آفریقا، اروپا، اقیانوسیه و آمریکا و دستیابی به ساختار عاملی تأ ییدی ابزار با 30 ماده. بررسي ضرایب اعتبار ماده ها، خرده مقیاس ها و کل مقیاس مدل سه بعدی نشان داد که کلیة زیرمقیاس ها از ضرا یب مناسب همگوني برخوردار است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طبقه بندی توانمندی های منش و فضایل با تأکید بر فرهنگ
    مرجان حسنی راد محمد  خداياري فرد الهه حجازی
    هدف پژوهش حاضر شناسایی توانمندی های منش و فضایل در میان دانشجویان ایرانی 18 تا 28 ساله و طبقه بندی این توانمندی ها و فضایل با توجه به فرهنگ ایرانی است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با استفاده از طرح نظریۀ مبنایی از نوع اکتشافی بود. به منظور تحلیل مصاحبه های گروه کانونی از چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر شناسایی توانمندی های منش و فضایل در میان دانشجویان ایرانی 18 تا 28 ساله و طبقه بندی این توانمندی ها و فضایل با توجه به فرهنگ ایرانی است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با استفاده از طرح نظریۀ مبنایی از نوع اکتشافی بود. به منظور تحلیل مصاحبه های گروه کانونی از فن تحلیل مضمون استفاده شد. جامعۀ پژوهش، دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند که به شیوۀ هدفمند، از نوع قضاوتی انتخاب شدند. نفرات منتخب با پرسشنامۀ نشانگرهای بزرگسالی ارزیابی شدند و تنها کسانی که ویژگی های دورۀ پیش بزرگسالی را داشتند، در این مطالعه، شرکت کردند. کفایت حجم نمونه در رویکرد کیفی با توجه به اصل اشباع طی روند پژوهش تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بود که از طریق گروه کانونی (6 گروه شامل 24 دانشجوی دختر و 11 دانشجوی پسر) انجام گرفت. تحلیل مضامین در این پژوهش با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام گرفت. یافته ها نشان دهندۀ وجود چهار عامل یا فضیلت زیر در جامعۀ ایرانی بود: خِرد (شامل توانمندی های تفکر تحلیلی، خودنظم دهی، میانه روی و اعتدال، عشق به یادگیری)، شجاعت (شامل توانمندی های جرئت مندی، صداقت، و استقلال)، انسانیت (شامل توانمندی های عدالت و انصاف، مهربانی، گذشت و بخشش)، و تعالی (شامل توانمندی های تحسین زیبایی و شگرفی، امیدواری، و معنویت). به عبارت دیگر، به جای تقسیم بندی 6 گانه فضایل و 24 گانۀ توانمندی های مؤسسۀ ارزش ها د رعمل (و یا)، در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون مدلی شامل چهار فضیلت و 13 توانمندی با توجه به اولویت های جامعۀ ایرانی به دست آمد. جزييات مقاله