• صفحه اصلی
  • اثر تعديلي عدم قطعيت در محيط کار در رابطه بين ابهام نقش و پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990406237987 بازدید : 1694 صفحه: 215 - 230

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط