• صفحه اصلی
  • اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و تاب آوری در زوجین با تعارضات زناشویی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400082932299 بازدید : 210 صفحه: 140 - 149

20.1001.1.18808436.1401.26.2.9.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط