• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی ساختاری بهزیستی روانشناختی مادران دانش‌آموزان کم¬توان ذهنی بر اساس ویژگی¬های فرزندشان با میانجیگری ذهن¬آگاهی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400062827375 بازدید : 225 صفحه: 120 - 129

20.1001.1.18808436.1401.26.2.6.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط