• صفحه اصلی
  • مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین تجربه مراقبت در کودکی، حساسیت به طرد، پذیرش بی‌قید و شرط خود و تصور از آینده در کودکان و نوجوانان کار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000203273151 بازدید : 196 صفحه: 150 - 159

20.1001.1.18808436.1401.26.2.1.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط