• صفحه اصلی
  • نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970904165766 بازدید : 2398 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط