• صفحه اصلی
  • تنظيم هيجاني و تاب‌آوري در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/ فزون ‏کنشی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122134503 بازدید : 517 صفحه: 111 - 119

20.1001.1.18808436.1401.26.2.10.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط