• صفحه اصلی
  • ارتباط طرحواره‌‌های مقابله با استرس و فضایل در عمل با پریشانی روانشناختی در دوره همه‌‌گیری کرونا: نقش میانجی تاب‌‌‌‌آوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400091032501 بازدید : 897 صفحه: 281 - 290

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط