• صفحه اصلی
  • رابطه بين حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در دانشجویان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400090432404 بازدید : 1898 صفحه: 299 - 308

20.1001.1.18808436.1401.26.3.2.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط