• صفحه اصلی
  • نقش کنترل تکانه، تحریک پذیری و سبک دلبستگی مادران در پیش بینی نشانه¬های نقص توجه- بیش فعالی کودکان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400070427451 بازدید : 184 صفحه: 190 - 199

20.1001.1.18808436.1401.26.2.8.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط