• صفحه اصلی
  • مطالعه نقش میانجی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه بین پیوند والدینی و استعداد اعتیاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400062527332 بازدید : 192 صفحه: 171 - 181

20.1001.1.18808436.1401.26.2.5.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط