• صفحه اصلی
  • پیش¬بینی افکار خودکشی بر اساس کنترل روان¬شناختی والدین: نقش واسطه¬ای ذهن¬آگاهی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000427274284 بازدید : 170 صفحه: 1 - 11

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط