• صفحه اصلی
  • نقش واسطه ای تفکر انتقادی در رابطه بین اهمالکاری و سرمایه روانشناختی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000303273567 بازدید : 190 صفحه: 160 - 170

20.1001.1.18808436.1401.26.2.3.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط