• صفحه اصلی
  • طراحي بستة آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي و اثر بخشي بهزيستي روان شناختي و حرمت خود در نوجوانان افغانستاني مقيم ايران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990703249750 بازدید : 1727 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط