• صفحه اصلی
  • اثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حیطه های زندگی کاری و خودکارآمدی مقابله شغلی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980416190617 بازدید : 2954 صفحه: 166 - 180

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط