• صفحه اصلی
  • بررسی رابطة کمال گرایی و سازگاری هیجانی با نقش واسطه باورهای انگیزشی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000206273204 بازدید : 519 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط