• صفحه اصلی
  • اثر القای عاطفة مثبت بر روی کنش شناختی کلامی با توجه به بعد شخصیتی برونگرایی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971027166954 بازدید : 2220 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط