• صفحه اصلی
  • تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970702164536 بازدید : 2292 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط