• صفحه اصلی
  • اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ناحیه ای مغز با توجه به اضطراب و زودانگیختگی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397052772044163906 بازدید : 2053 صفحه: 244 - 262

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط