• صفحه اصلی
  • مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397052533612163881 بازدید : 2302 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط