مقاله


کد مقاله : 13970521172835163814

عنوان مقاله : روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی

نشریه شماره : 86 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 3246

فایل های مقاله : 562 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طلیعه موسوی هندری talieh_moosavi@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 مجید محمود علیلو MMA@MMA.ir - دکترا
3 یاسر مدنی YM@YM.ir - دکترا

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش، تعیین روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی بود. بدین منظور 377 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه کودک آزاری، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه شخصیت مرزی را تکمیل نمودند. داده ها با نرمافزار SMART-PLS و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان میدهد که بین کودک آزاری عاطفی با نشانه های شخصیت مرزی، کودک آزاری جنسی با نشانه های این اختلال شخصیت و طرد با نشانه های این اختلال ارتباط غیرمستقیم و معنی دار از طریق بد تنظیمی هیجانی وجود دارد. همچنین طرد به صورت مستقیم با نشانه های این اختلال مرتبط است.