لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 مهناز شاهقلیان mshahgholian@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
2 اسفندیار آزاد esazad@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشیار دکترا
3 فریده نرگسی fnargesi@yahoo.com استاد دکترا
4 فرامرز سهرابی asmar567@yahoo.com استاد دکترا
5 فرزین باقری شیخانگفشه farzinbagheri73@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
6 ندا نظربلند nnazarboland@gmail.com استاد دکترا
7 جعفر حسنی hasanimehr57@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
8 مرضيه السادات سجادي نژاد msadat.sajadi60@gmail.com دانشگاه اراك استاد دکترا
9 حمیدرضا آریانپور hamidaryanpour@ardakan.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه اردکان - یزد استادیار دکترا
10 حسین احمد برآبادی habarabadi@gmail.com گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد استاد دکترا
11 علی اکبر ارجمندنیا Arjmandnia@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
12 سعید طولابی saeedtoulabi@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
13 سوران رجبی soranrajabi@gmail.com استاد دکترا
14 سید موسی گلستانه mgolestaneh@yahoo.com دکترا
15 مهدیه شفیعی تبار shafieetabar2005@yahoo.com دانشگاه اراک استاد دکترا
16 فاطمه ایزدی fatemeh.izadi110@gmail.com استاد دکترا
17 صغرا  اكبري چرمهيني akbariso@yahoo.com 'گروه روانشناسی-دانشگاه اراك استادیار دکترا
18 اسحق رحیمیان بوگر rahimianis@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
19 تورج سپهوند tooraj81@yahoo.com دانشگاه اراک استاد دکترا
20 سیمین دخت کلنی simin.kalani@yahoo.com استاد دکترا
21 حجت الله فراهانی ipsyhaf@gmail.com استاد دکترا
22 محمد حسین عبداللهی abdollahimh@yahoo.fr دانشگاه خوارزمی، تهران استاد دکترا
23 حسن شمس اسفندآباد hshams1333@gmail.com استاد دکترا
24 احمد علیپور alipor@pnu.ac.ir استاد دکترا
25 شاهرخ مکوند حسینی shmakvand@yahoo.com استاد دکترا
26 محمدباقر کجباف m.kajbaf2006@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
27 خانم دکتر آزاده عسکری askari.azade@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
28 شهلا پاکدامن pakdaman.shahla@gmail.com استاد دکترا
29 سعید نجارپور استادی saeedno@iaushab.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه شبستر استادیار دکترا
30 مهدی عبداله زاده رافی rafi.mehdi@gmail.com دانشگاه ملایر استاد کارشناسی
31 مهرداد احمدی فر mehr.ahmadifar@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
32 محسن نظری فر mnazarifar60@yahoo.com استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک استادیار دکترا
33 جواد خلعتبری javadkhalatbaripsy2@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن استاد کارشناسی ارشد
34 علیرضا آقایوسفی arayeh1100@gmail.com گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران استاد کارشناسی ارشد
35 عباسعلی حسین خانزاده khanzadehabbas@guilan.ac.ir دانشیار دکترا
36 محمدرضا بحرانی mrbahrani@pnu.ac.ir استادیار دکترا
37 سوران رجبی sooranrajabi@pgu.ac.ir دانشیار دکترا
38 یوسف دهقانی ydehghani@pgu.ac.ir دکترا
39 قوام ملتفت moltafet@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی