لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 مهناز شاهقلیان mshahgholian@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
2 محمد حسین عبداللهی abdollahimh@yahoo.fr دانشگاه خوارزمی، تهران استاد دکترا
3 جعفر حسنی hasanimehr57@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
4 سعید طولابی saeedtoulabi@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
5 اسفندیار آزاد esazad@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشیار دکترا
6 ندا نظربلند nnazarboland@gmail.com استاد دکترا
7 فرامرز سهرابی asmar567@yahoo.com استاد دکترا
8 مرضيه السادات سجادي نژاد msadat.sajadi60@gmail.com دانشگاه اراك استاد دکترا
9 اسحق رحیمیان بوگر rahimianis@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
10 علی اکبر ارجمندنیا Arjmandnia@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
11 مهدیه شفیعی تبار shafieetabar2005@yahoo.com دانشگاه اراک استادیار دکترا
12 حجت الله فراهانی ipsyhaf@gmail.com استاد دکترا
13 حسن شمس اسفندآباد hshams1333@gmail.com استاد دکترا
14 مسعود حسینچاری charyhos@gmail.com دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
15 صغرا  اكبري چرمهيني akbariso@yahoo.com 'گروه روانشناسی-دانشگاه اراك استادیار دکترا
16 مهدی عبداله زاده رافی rafi.mehdi@gmail.com دانشگاه ملایر استاد کارشناسی
17 تورج سپهوند tooraj81@yahoo.com دانشگاه اراک استاد دکترا
18 شهلا پاکدامن pakdaman.shahla@gmail.com استاد دکترا
19 عباسعلی حسین خانزاده khanzadehabbas@guilan.ac.ir دانشیار دکترا
20 فریده نرگسی fnargesi@yahoo.com استاد دکترا
21 میلاد عابدی mld_abedi@yahoo.com دانشگاه آزاد خمینی شهر استادیار دکترا
22 مهرداد احمدی فر mehr.ahmadifar@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
23 زهرا ادبی zahra.adabi@gmail.com استادیار دکترا
24 پرستو کردستانی مقدم Kordestani.p@lums.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان استادیار دکترا
25 مسعود نصرت آبادی masoudnosratabadi@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه بهزیستی دکترا
26 ذبیح اله عباس پور z.abbaspour@scu.ac.ir دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشیار دکترا
27 راضیه شیخ الاسلامی sheslami@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز استاد دکترا
28 فرزین باقری شیخانگفشه farzinbagheri73@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
29 محمدرضا  زربخش rzarbakhsh@yahoo.com گروه روان شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران دانشیار دکترا
30 اکرم ملک زاده akrammalekzadeh@pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
31 فاطمه ایزدی fatemeh.izadi110@gmail.com استاد دکترا
32 محمدباقر کجباف m.kajbaf2006@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
33 شاهرخ مکوند حسینی shmakvand@yahoo.com استاد دکترا
34 احمد علیپور alipor@pnu.ac.ir استاد دکترا
35 سیمین دخت کلنی simin.kalani@yahoo.com استاد دکترا
36 حمیدرضا آریانپور hamidaryanpour@ardakan.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه اردکان - یزد استادیار دکترا
37 حسین احمد برآبادی habarabadi@gmail.com گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد استاد دکترا
38 سوران رجبی soranrajabi@gmail.com استاد دکترا
39 سید موسی گلستانه mgolestaneh@yahoo.com دکترا
40 محسن نظری فر mnazarifar60@yahoo.com استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک استادیار دکترا
41 سعید نجارپور استادی saeedno@iaushab.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه شبستر استادیار دکترا
42 مریم بردبار mbordbar@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
43 مهدی رحیمی mehdirahimi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
44 محمدرضا بحرانی mrbahrani@pnu.ac.ir استادیار دکترا
45 سوران رجبی sooranrajabi@pgu.ac.ir دانشیار دکترا
46 یوسف دهقانی ydehghani@pgu.ac.ir دکترا
47 جواد خلعتبری javadkhalatbaripsy2@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن استاد کارشناسی ارشد
48 علیرضا آقایوسفی arayeh1100@gmail.com گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران استاد کارشناسی ارشد
49 قوام ملتفت moltafet@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
50 اعظم فرح‌بیجاری a.f.bidjari@alzahra.ac.ir استادیار دکترا
51 سالار فرامرزی s.faramarzi@edu.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
52 قاسم نوروزی g.norouzi@edu.ui.ac.ir دانشگاه شفلید انگلستان استاد دکترا
53 مریم اسماعیلی نسب esmaeilinasab@gmail.com عضو هیئت علمی استاد دکترا
54 خانم دکتر آزاده عسکری askari.azade@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی