لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 مهناز شاهقلیان mshahgholian@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
2 محمد حسین عبداللهی abdollahimh@yahoo.fr دانشگاه خوارزمی، تهران استاد دکترا
3 جعفر حسنی hasanimehr57@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
4 سعید طولابی saeedtoulabi@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
5 ندا نظربلند nnazarboland@gmail.com استاد دکترا
6 فرامرز سهرابی asmar567@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
7 مرضيه السادات سجادي نژاد msadat.sajadi60@gmail.com دانشگاه اراك استاد دکترا
8 اسفندیار آزاد esazad@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشیار دکترا
9 اسحق رحیمیان بوگر rahimianis@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
10 علی اکبر ارجمندنیا Arjmandnia@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
11 ولی اله رمضانی valiollahramezani@gmail.com استاد دکترا
12 مهدیه شفیعی تبار shafieetabar2005@yahoo.com دانشگاه اراک استادیار دکترا
13 حجت الله فراهانی ipsyhaf@gmail.com استاد دکترا
14 حسن شمس اسفندآباد hshams1333@gmail.com استاد دکترا
15 مسعود حسینچاری charyhos@gmail.com دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
16 صغرا  اكبري چرمهيني akbariso@yahoo.com 'گروه روانشناسی-دانشگاه اراك استادیار دکترا
17 شهلا پاکدامن pakdaman.shahla@gmail.com استاد دکترا
18 فریده نرگسی fnargesi@yahoo.com استاد دکترا
19 مهدی قدرتی میرکوهی ghodratimahdi@gmail.com دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
20 راضیه شیخ الاسلامی sheslami@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز استاد دکترا
21 فرزین باقری شیخانگفشه farzinbagheri73@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
22 کیومرث بشلیده k.beshlideh@scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
23 عباسعلی حسین خانزاده khanzadehabbas@guilan.ac.ir دانشیار دکترا
24 محمدرضا  زربخش rzarbakhsh@yahoo.com گروه روان شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران دانشیار دکترا
25 اکرم ملک زاده akrammalekzadeh@pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
26 مسعود  خاکپور M.Khakpour54@gmail.com استادیار دکترا
27 فاطمه  شاطریان fshaterian@yahoo.com استادیار دکترا
28 حسنعلی نصرآبادی h.nasrabadi89@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
29 ذبیح اله عباس پور z.abbaspour@scu.ac.ir دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشیار دکترا
30 دکتر مصطفی زارعان zareanpsy2020@gmail.com استاد دکترا
31 محمد عاشوری m.ashori@edu.ui.ac.ir دانشیار گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران دانشیار دکترا
32 فاطمه نصرتی fnosrati@ut.ac.ir استاد دکترا
33 مهدی رستمی dr.me.rostami@gmail.com استاد دکترا
34 سید موسی طباطبایی s.mosatabatabaee@semnan.ac.ir گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان استادیار دکترا
35 تورج هاشمی نصرت آباد tourajhashemi@yahoo.com دانشگاه تبریز استاد دکترا
36 مریم بردبار mbordbar@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
37 محمد رضا بحرانی mrbahrani@yahoo.com استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد بوشهر، بوشهر، ایران استادیار دکترا
38 فریبرز نیکدل fnikdel@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استاد دکترا
39 شیما شیخ sheikhsh3@mums.ac.ir استادیار دکترا
40 شاهرخ مکوند حسینی shmakvand@yahoo.com استاد دکترا
41 مرتضی امیدیان morteza_omid@scu.ac.ir استاد دکترا
42 دکتر برزو امیرپور borzooamirpour@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
43 سودابه بساک نژاد s.bassak@scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
44 طاهر تیزدست tahertizdast@yahoo.com دانشگاه آزاد استاد دکترا
45 علی محمد رضایی rezaei_am@yahoo.com دانشگاه سمنان. دانشیار استاد دکترا
46 علی شیخ الاسلامی a_sheikholslamy@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
47 نفیسه رفیعی NAFISEHRAFIEI@gmail.com استادیار دکترا
48 رضاعلی طرخان r.tarkhan@shahed.ac.ir استادیار دکترا
49 محمد رستمی mohammadrostami6969@gmail.com دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مشاوره استادیار دکترا
50 سیمین حسینیان hosseinian@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا استاد دکترا
51 علی محمد  رضایی rezaei_am@semnan.ac.ir دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، ایران استاد دکترا
52 حیدر علی زارعی ha_za74@yahoo.com
53 شفیق مهربان sf.mehraban@yahoo.com دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانش آموخته دکترا
54 عباس امان الهی a.amanelahi@scu.ac.ir دانشیار دکترا
55 حورا سودی hurasoodi@yahoo.com رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استاد کارشناسی ارشد
56 فاطمه ایزدی fatemeh.izadi110@gmail.com استاد دکترا
57 تورج سپهوند tooraj81@yahoo.com دانشگاه اراک استاد دکترا
58 احمد علیپور alipor@pnu.ac.ir استاد دکترا
59 محمدباقر کجباف m.kajbaf2006@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
60 حمیدرضا آریانپور hamidaryanpour@ardakan.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه اردکان - یزد استادیار دکترا
61 سعید نجارپور استادی saeedno@iaushab.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه شبستر استادیار دکترا
62 سیمین دخت کلنی simin.kalani@yahoo.com استاد دکترا
63 حسین احمد برآبادی habarabadi@gmail.com گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد استاد دکترا
64 سوران رجبی soranrajabi@gmail.com استاد دکترا
65 سید موسی گلستانه mgolestaneh@yahoo.com هیات علمی دانشگاه دانشیار دکترا
66 محسن نظری فر mnazarifar60@yahoo.com استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک استادیار دکترا
67 محمدرضا بحرانی mrbahrani@pnu.ac.ir استادیار دکترا
68 سوران رجبی sooranrajabi@pgu.ac.ir دانشیار دکترا
69 یوسف دهقانی ydehghani@pgu.ac.ir دانشیار دکترا
70 سالار فرامرزی s.faramarzi@edu.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
71 قاسم نوروزی g.norouzi@edu.ui.ac.ir دانشگاه شفلید انگلستان استاد دکترا
72 مریم اسماعیلی نسب esmaeilinasab@gmail.com عضو هیئت علمی استاد دکترا
73 خانم دکتر آزاده عسکری askari.azade@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
74 مهدی رحیمی mehdirahimi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
75 اعظم فرح‌بیجاری a.f.bidjari@alzahra.ac.ir استادیار دکترا
76 جواد خلعتبری javadkhalatbaripsy2@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن استاد کارشناسی ارشد
77 علیرضا آقایوسفی arayeh1100@gmail.com گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران استاد کارشناسی ارشد
78 قوام ملتفت moltafet@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
79 مهرداد احمدی فر mehr.ahmadifar@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
80 زهرا ادبی zahra.adabi@gmail.com استادیار دکترا
81 میلاد عابدی mld_abedi@yahoo.com دانشگاه آزاد خمینی شهر استادیار دکترا
82 پرستو کردستانی مقدم Kordestani.p@lums.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان استادیار دکترا
83 مسعود نصرت آبادی masoudnosratabadi@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه بهزیستی دانشیار دکترا
84 مهدی عبداله زاده رافی rafi.mehdi@gmail.com دانشگاه ملایر استاد کارشناسی
85 عبدالکاظم نیسی kazem23@yahoo.com استاد دکترا
86 فتح الله محمدیان mobinmohamadian@yahoo.com استادیار دکترا
87 بهمن بهمنی bbahmani43@yahoo.com دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانشیار دکترا
88 امید حمیدی o.hamidi@ymail.com دانشگاه شهید چمران دانش آموخته دکترا