شفیق مهربان دانش آموخته
دکترا
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی