• صفحه اصلی
  • سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر با غذا خوردن هيجاني کودک: نقش واسطه اي تنظيم هيجان کودک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061827241 بازدید : 556 صفحه: 273 - 289

نوع مقاله: پژوهشی