• صفحه اصلی
  • تاثیر بار شناختی بر اعتماد به دیگران: بررسی نقش تعدیلگر تعالی شخصیت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000217273335 بازدید : 1113 صفحه: 130 - 139

20.1001.1.18808436.1401.26.2.2.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط