جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970521113437163806 نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان
سجاد رضائی
ستاره عاطفی کرجوندانی
حمید جوان پرست
سیدولی اله موسوی
2 13970525113122163885 نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی
الهه حجازی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی
هیمن خضری آذر
3 13970525114235163886 بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی
شیوا خلیلی
سید رحمان حسینی
4 13970702164541 بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده و خود تنظیمی انگیزشی
مرتضی لطیفیان
سمیرا فیروزبخت
5 13970904165765 نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش
ژاکاو سلیم احمد
جواد اژه ای
زهرا نقش
منصوره حاج حسینی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)