جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980416190617 اثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حیطه های زندگی کاری و خودکارآمدی مقابله شغلی
سید اسماعیل هاشمی
کیومرث بشلیده
رضا کریمی
2 13980416190641 رابطة ویژگیهای انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری
حمیدرضا عریضی
پریناز کاکولکی
3 13980915193873 رابطة توانمندسازی ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی: با نقش میانجی فرسودگی شغلی
کیومرث بشلیده
سیما پری زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)