جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970702164541 بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده و خود تنظیمی انگیزشی
مرتضی لطیفیان
سمیرا فیروزبخت
2 13970904165765 نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش
ژاکاو سلیم احمد
جواد اژه ای
زهرا نقش
منصوره حاج حسینی
3 13970906165820 رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی
مامک مهدوی مزده
زهرا نقش
الهه حجازی
4 13980102178347 تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط والد-فرزند با میانجیگری تاب آوری و توانایی حل مسئله
خدیجه ابوالمعالی
کیانوش هاشمیان
اقدس اعرابیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)