جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971027166954 اثر القای عاطفة مثبت بر روی کنش شناختی کلامی با توجه به بعد شخصیتی برونگرایی
نیلوفر عابدینی
پرویز آزادفلاح
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)