آخرین شماره


شماره 1 سال 18
بهار 1393
دانلود فایل

1 - مکانیسم زیربنایی رابطۀ حافظه کاری و هوش سیال ( DOI : 0)
( روح الله شهابی - جواد اژه ای - پرویز آزاد فلاح - ولی الله فرزاد )