آخرین شماره


شماره 3 سال 20
پاییز 1395
دانلود فایل

1 - اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ناحیه ای مغز با توجه به اضطراب و زودانگیختگی ( DOI : 0)
( مهناز شاهقلیان - پرویز آزاد فلاح - علی فتحی آشتیانی )